• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Obaveštenja

grb thumbNa osnovu člana 24. stav 3. Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS" 15/16) i člana 32. stav 1. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 129/07, 83/14 - dr. zakon i 101/16 - dr. zakon i 47/18), člana 27. tačka 10. Statuta opštine Stara Pazova ("Sl. list opština Srema" broj 9/19) po sprovedenom javnom konkursu Skupština opštine Stara Pazova na sednici održanoj 30. novembra 2020. godine donela je Rešenje o imenovanju direktora javnog urbanističkog preduzeća "Urbanizam" Stara Pazova.

grb thumbNa osnovu člana 31. Odluke o organizaciji Opštinske uprave opštine Stara Pazova i Zaključka Štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine Stara Pazova broj 820-52/2020-II od 16.11.2020. godine, Načelnik Opštinske uprave opštine Stara Pazova donosi sledeći Zaključak.

grb thumbObaveštavaju se građani da će Opštinska uprava Stara Pazova shodno zaključku Štaba za vanredne situacije Opštine Stara Pazova, broj: 820-52/2020-II od 16.11.2020. godine, vršiti prijem zahteva za pružanje besplatne pravne pomoći na infopultu Opštine Stara Pazova bez kontakta sa strankama.

grb thumbObaveštavaju se građani opštine Stara Pazova da se stavlja na uvid doneta Odluka za davanje saglasnosti na cene JP "Čistoća Stara Pazova".

grb thumbOdeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Stara Pazova, na osnovu člana 65. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (“Sl. glasnik RS”, br. 32/19) oglašava promenu termina održavanja javne sednice Komisije za planove Opštine Stara Pazova.

grb thumbNa osnovu člana 99. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS” broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 i 9/2020), člana 19. Odluke o građevinskom zemljištu u javnoj svojini opštine Stara Pazova ("Službeni list opština Srema" broj 9/17), i Rešenja Predsednika opštine Stara Pazova broj 464-16/2020-II od 13.10.2020.godine, Odeljenje za investicije Opštinske uprave Opštine Stara Pazova OBAVEŠTAVA

grb thumbNa osnovu člana 361. stav 1. i člana 363. stav 4. Zakona o energetici ("S. glasnik RS" broj 145/14, 95/18-dr. zakon), člana 28. stav 2. Zakona o komunalnim delatnostima ("Sl. glasnik RS" broj 88/11, 46/14-odluka US i 104/16, 95/18), člana 48. tačka 14. Statuta opštine Stara Pazova ("Sl. list opština Srema" broj 9/19), člana 46. stav 1. Odluke o isporuci toplotne energije ("Sl. list opština Srema" broj 15/15, 26/15, 21/16, 31/17) i tačke 10.3 Metodologije koja je sastavni deo Uredbe o utvrđivanju Metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom ("Sl. glasnik RS" br. 63/15), Predsednik opštine Stara Pazova dana 28. septembra 2020. godine, doneo je Rešenje o odobravanju cena toplotne energije za krajnje kupce za grejnu sezonu 2020/2021. godine.

grb thumbNa osnovu člana 52. a u vezi člana 24. stav 3. Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS" broj 15/16 i 88/19) i člana 27. tačka 10. Statuta opštine Stara Pazova ("Sl. list opština Srema" broj 9/19) Skupština opštine Stara Pazova na sednici održanoj 22. septembra 2020. godine, donela je Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora javnog preduzeća "Opštinska stambena agencija Stara Pazova".

grb thumbNa osnovu člana 52. a u vezi člana 24. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS” broj 15/16 i 88/19) i člana 27. tačka 10. Statuta opštine Stara Pazova („Službeni list opština Srema” broj 9/19) Skupština opštine Stara Pazova na sednici održanoj 22. septembra 2020. godine, donela je Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ j.p. Stara Pazova.

grb thumbNa osnovu člana 39. stav 1., člana 35. stav 1. i stav 9. u vezi sa članom 36. Zakona o kulturi ("Sl. glasnik RS", br. 72/09, 13/16, 30/16- ispravka i 6/20), člana 27. tačka 10. Statuta opštine Stara Pazova ("Sl. list opština Srema" broj 9/19), člana 10v. i člana 10. stav 1., 2., i 4. Odluke o osnivanju Centra za kulturu u Staroj Pazovi ("Sl. list opština Srema" broj 11/94, 33/10 i 28/16) Skupština opštine Stara Pazova na sednici održanoj 22. septembra 2020. godine, donela je Rešenje o prestanku dužnosti i imenovanju direktora centra za kulturu Stara Pazova.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije