• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Javni pozivi i konkursi

grb thumbNa osnovu člana 78. stav 1. Statuta opštine Stara Pazova ("Sl. list opština Srema" 09/19) i člana 10. Odluke o javnim raspravama ("Sl. list opština Srema" 11/23) Predsednik opštine Stara Pazova donosi sledeći Zaključak o sprovođenju javne rasprave o nacrtu Programa unapređenja položaja mladih opštine Stara Pazova za period 2024. - 2026. godine.

grb thumbU skladu sa članom 3. Ugovora o regresiranju prevoza studenata iz budžeta AP Vojvodine za 2023. godinu, zaključenim između Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost i Opštine Stara Pazova, Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, Odeljenje za društvene delatnosti, raspisuje Javni konkurs za regresiranje troškova prevoza studenata u međumesnom saobraćaju za školsku 2023/2024. godinu.

grb thumbNa osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik RS”, broj 62/06, 65/08-dr zakon, 41/09, 112/2015, 80/17 i 95/18-dr zakon), Uredbe o uslovima, načinu i postupku za davanje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na korišćenje u nepoljoprivredne svrhe ((„Sl. glasnik RS“, br. 99/22), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državoj svojini („Sl.glasnik RS“, br.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020, 63/21 i 63/23), Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta i člana 1 Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Službeni list opština Srema» broj 26/6), Predsednik opštine STARA PAZOVA je dana 23.11.2023. godine, doneo Odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Stara Pazova i raspisao Oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Stara Pazova - drugi krug.

grb thumbNa osnovu člana 11. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“br.129/2007,83/2014-dr.zakon,101/2016-dr.zakon,47/2018 i 111/2021-dr.zakon) člana 48. stav 1. tačka 19. i člana 77. stav 1 Statuta opštine Stara Pazova („Službeni list opština Srema“br.9/19),člana 6 . stav 1. tačka 3. i člana 10. Odluke o javnim raspravama Skupštine opštine Stara Pazova („Službeni list opština Srema“br. 11/23), Predsednik opštine Stara Pazova, donosi Zaključak o sprovođenju javne rasprave o nacrtu Plana razvoja opštine Stara Pazova za period 2023 - 2031. godine.

grb thumbNa osnovu člana 7. Uredbe o učešću javnosti u izradi određenih planova i programa u oblasti zaštite životne sredine („Službeni glasnik RS“,br. 117/2021), Odeljenje za privredu Opštinske uprave opštine Stara Pazova upućuje: Javni poziv za učešće u javnom uvidu, javnoj prezentaciji i javnoj raspravi.

grb thumbNa osnovu člana 9. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem stambenih jedinica u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika, broj 110-33/2023-II od 05.10.2023. godine (u daljem tekstu: Pravilnik), a u vezi sa Ugovorom o realizaciji stambene izgradnje u okviru Potprojekta 4, Regionalnog stambenog programa – Stambeni program u Republici Srbiji, br. 400-1817/2014-II od 15.12.2014.godine (u daljem tekstu: Ugovor), zaključenog između Komesarijata za izbeglice i migracije (u daljem tekstu: Komesarijat), Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: JUP) i grada Prokuplja (u daljem tekstu: Grad), Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem u zakup 4 stambene jedinice sa mogućnošću kupovine u okviru Regionalnog stambenog programa, Potprojekat 4 (u daljem tekstu: Komisija za izbor korisnika) dana 30.oktobra 2023. godine, objavljuje Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem u zakup 4 stambene jedinice sa mogućnošću kupovine na teritoriji Opštine Stara Pazova.

grb thumbNa osnovu člana 11. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem stambenih jedinica u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika (u daljem tekstu: Pravilnik), broj 020-115/2015-II od 24. decembra 2015. godine, a u vezi Ugovora o načinu sprovođenja stambene izgradnje u okviru Regionalnog stambenog programa – Stambeni program u Republici Srbiji, Potprojekat 5 zaključenog između Komesarijata za izbeglice i migracije (u daljem tekstu: Komesarijat), „JUP Istraživanje i razvoj“ d.o.o. (u daljem tekstu: JUP) i opštine Stara Pazova (u daljem tekstu: Opština), Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem u zakup 5 stambenih jedinica sa mogućnošću kupovine (u daljem tekstu: Komisija za izbor korisnika), dana 30. oktobra 2023. godine, objavljuje Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem u zakup 5 stambenih jedinica sa mogućnošću kupovine na teritoriji opštine Stara Pazova.

grb thumbNa osnovu člana11. Stav 1.Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom na korišćenje stambenih jedinica namenjnih za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika, broj 205-6/2016-II, od 19.01.2016. godine (u daljem tekstu: Pravilnik), a u vezi sa Ugovorom o načinu sprovođenja stambene izgradnje u okviru Regionalnog stambenog programa – Stambeni program u Republici Srbiji, Potprojekat 5, broj 400-1459/2015-II od 28.10.2015.godine (u daljem tekstu: Ugovor), zaključenog između Komesarijata za izbeglice i migracije (u daljem tekstu: Komesarijat), Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: JUP), opštine Stara Pazova (u daljem tekstu: Opština) i Centra za socijalni rad opštine Stara Pazova (u daljem tekstu: Centar za socijalni rad), Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom na korišćenje stambenih jedinica namenjenih za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima, u okviru Regionalnog stambenog programa, Potprojekat 5 (u daljem tekstu: Komisija za izbor korisnika), dana 30.oktobra 2023. godine, raspisuje Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom na korišćenje 6 stambenih jedinice namenjenih za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima, na teritoriji Opštine.

grb thumbNa osnovu člana 99. Zakona o planiranju i izgradnji(„Službeni glasnik RS“ broj 72/2009; 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. Zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/2023), člana 19.Odluke o građevinskom zemljištu u javnoj svojini („Službeni list opština Srema“ broj 9/17), i Rešenja Predsednika opštine Stara Pazova broj 464-88/2023-II od 23.10.2023.godine, Odeljenje za investicije Opštinske uprave Opštine Stara Pazova raspisuje Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Stara Pazova.

grb thumbNa osnovu člana 17., 18. stav 1. i 19. stav 1. i 4. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“, br. 83/14, 58/15 i 12/16- autentično tumačenje), člana 9. Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2023. godinu („Sl. list opština Srema“, br. 40/22,11/23, 16/23 i 27/23), člana 8. i člana 9. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“, br. 16/16 i 8/17), Načelnik Odeljenja za društvene delatnosti dana 11. oktobra 2023. godine raspisuje: Drugi javni poziv za sufinansiranje projekata iz budžeta Opštine Stara Pazova radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2023. godini.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije