• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Javni pozivi i konkursi

grb thumbNa osnovu člana 94. i člana 102. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 21/16, 113/17, 113/17 – dr.zakon 95/18 - dr.zakon, 86/19- dr.zakon i 157/20- dr.zakon), člana 12. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 95/2016), a u vezi člana 27k. Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", broj 54/09, 101/10, 101/1, 62/13, 63/13, 108/13,142/2014, 68/2015 - drugi zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 i 149/2020), Opštinska uprava opštine Stara Pazova oglašava Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Stara Pazova.

grb thumbNa osnovu člana 99. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“ broj 72/2009; 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. Zakon, 9/2020 i 52/2021), člana 19. Odluke o građevinskom zemljištu u javnoj svojini SO Stara Pazova („Službeni list opština Srema“ broj 9/17), i Rešenja Predsednika opštine Stara Pazova broj 464-13/2021-II od 08.06.2021. godine, Odeljenje za investicije Opštinske uprave Opštine Stara Pazova raspisuje Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Stara Pazova.

grb thumbU skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik RS”, broj 62/06,65/08-dr zakon, 41/09, 112/2015, 80/17 i 95/18-dr zakon) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020 i 133/20), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta (u daljem tekstu: Komisija) opštine Stara Pazova, raspisuje javni poziv kojim obaveštava:

grb thumbU skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik RS”, broj 62/06,65/08-dr zakon, 41/09, 112/2015, 80/17 i 95/18-dr zakon) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020 i 133/20), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Stara Pazova, raspisuje javni poziv svim fizičkim i pravnim licima, kojim obaveštava:

grb thumbNa osnovu tačke 2. Rešenja Predsednika opštine Stara Pazova o obrazovanju Komisije za pripremu i obradu konkursne dokumentacije za raspodelu sredstava za podsticaj razvoja preduzetništva, mikro i malih preduzeća na teritoriji opštine Stara Pazova broj 020-7/20 19-11 od 05.03.2019. godine, Programa lokalno ekonomskog razvoja opštine Stara Pazova 2018-2023 godina ("Službeni list opština Srema", br. 32/17), a u vezi člana 9. Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2021. godinu ("Službeni list opština Srema", br. 46/20) i Rešenja o opravdanosti dodele državne pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć) broj 400-582/2021-II od 17.05.2021. godine, Komisija raspisuje Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podsticaj razvoja preduzetništva, mikro i malih pravnih lica.

grb thumbNa osnovu člana 11. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem stambenih jedinica u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika (u daljem tekstu: Pravilnik), broj 020-115/2015-II od 24. decembra 2015. godine, a u vezi Ugovora o načinu sprovođenja stambene izgradnje u okviru Regionalnog stambenog programa – Stambeni program u Republici Srbiji, Potprojekat 5 zaključenog između Komesarijata za izbeglice i migracije (u daljem tekstu: Komesarijat), „JUP Istraživanje i razvoj“ d.o.o. (u daljem tekstu: JUP) i opštine Stara Pazova (u daljem tekstu: Opština), Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem u zakup 140 stambenih jedinica sa mogućnošću kupovine (u daljem tekstu: Komisija za izbor korisnika), dana 29. oktobra 2019. godine, objavljuje Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem u zakup 9 stambenih jedinica sa mogućnošću kupovine na teritoriji opštine Stara Pazova.

grb thumbNa osnovu Zaključka Opštinskog veća opštine Stara Pazova broj 400-481/2021-IV od 08.04.2021. godine, člana 9. Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2021. godinu („Službeni list opština Srema“, br. 46/20) i Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava za dodelu jednokratne finansijske pomoći ugostiteljima i turističkim agencijama sa sedištem na teritoriji opštine Stara Pazova zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanim epidemijom bolesti COVID-19 broj 400-537/2021-III od dana 16.04.2021. godine, Komisija za pripremu i obradu konkursne dokumentacije raspisuje Javni poziv o dodeli bespovratnih sredstava za dodelu jednokratne finansijske pomoći ugostiteljima i turističkim agencijama sa sedištem na teritoriji opštine Stara Pazova zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19.

grb thumbNa osnovu strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2015. do 2025. godine ( „službeni glasnik RS“, broj 26/2016-4), Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2021. godinu ( „sl. List opština Srema“, br. 46/20), Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma u opštini Stara Pazova („Službeni list opština Srema“ broj: 9/17), Načelnik odeljenja za društvene delatnosti dana 5. aprila 2021. godine raspisuje Javni konukrs za finasiranje i sufinansiranje programa udruženjima građana radi realizacije Loklanog akcionog plana za unapređenje položaja Roma u opštini Stara Pazova u 2021. godini.

grb thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13 - odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - dr.zakon i 9/20) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) Odeljenje za urbanizam i građenje oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za skladištenje i distribuciju robe u Krnješevcima na kat. parc. br. 1139/90 k.o. Krnješevci.

grb thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13 - odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - dr.zakon i 9/20) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) Odeljenje za urbanizam i građenje oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju stambeno poslovnog kompleksa, I faza stambeno-poslovni objekat Po+ II+3 +Pe, II faza stambeno-poslovni objekta Po + II+3 +pe i III faza stambeno-poslovni objekat po + II+3 +Pe faza, na kat.parc.br. 1461, 1462, 1463, 1468, 1469 i 1470 u k.o. Stari Banovci.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije