• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Javni pozivi i konkursi

grb thumbNa osnovu člana11. Stav 1.Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom na korišćenje stambenih jedinica namenjnih za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika, broj 205-6/2016-II, od 19.01.2016. godine (u daljem tekstu: Pravilnik), a u vezi sa Ugovorom o načinu sprovođenja stambene izgradnje u okviru Regionalnog stambenog programa – Stambeni program u Republici Srbiji, Potprojekat 5, broj 400-1459/2015-II od 28.10.2015.godine (u daljem tekstu: Ugovor), zaključenog između Komesarijata za izbeglice i migracije (u daljem tekstu: Komesarijat), Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: JUP), opštine Stara Pazova (u daljem tekstu: Opština) i Centra za socijalni rad opštine Stara Pazova (u daljem tekstu: Centar za socijalni rad), Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom na korišćenje stambenih jedinica namenjenih za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima, u okviru Regionalnog stambenog programa, Potprojekat 5 (u daljem tekstu: Komisija za izbor korisnika), dana 30.oktobra 2023. godine, raspisuje Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom na korišćenje 6 stambenih jedinice namenjenih za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima, na teritoriji Opštine.

grb thumbNa osnovu člana 99. Zakona o planiranju i izgradnji(„Službeni glasnik RS“ broj 72/2009; 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. Zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/2023), člana 19.Odluke o građevinskom zemljištu u javnoj svojini („Službeni list opština Srema“ broj 9/17), i Rešenja Predsednika opštine Stara Pazova broj 464-88/2023-II od 23.10.2023.godine, Odeljenje za investicije Opštinske uprave Opštine Stara Pazova raspisuje Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Stara Pazova.

grb thumbNa osnovu člana 17., 18. stav 1. i 19. stav 1. i 4. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“, br. 83/14, 58/15 i 12/16- autentično tumačenje), člana 9. Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2023. godinu („Sl. list opština Srema“, br. 40/22,11/23, 16/23 i 27/23), člana 8. i člana 9. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“, br. 16/16 i 8/17), Načelnik Odeljenja za društvene delatnosti dana 11. oktobra 2023. godine raspisuje: Drugi javni poziv za sufinansiranje projekata iz budžeta Opštine Stara Pazova radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2023. godini.

grb thumbNa osnovu člana 22. a u vezi člana 56. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta ("Sl. list opština Srema" br. 14/23) na predlog Komisije za izbor programa i rangiranje u oblasti sporta formirane rešenjem predsednika opštine broj 020-36/2023-II od 13. juna 2023. godine, Opštinsko veće opštine Stara Pazova, na sednici održanoj 05. oktobra 2023. godine objavljuje Javno obaveštenje sportskim organizacijama o prijavljivanju za finansiranje godišnjih programa u oblasti sporta u opštini Stara Pazova za 2024. godinu.

grb thumbNa osnovu člana 22. a u vezi člana 56. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta ("Sl. list opština Srema" br. 14/23) na predlog Komisije za izbor programa i rangiranje u oblasti sporta formirane rešenjem predsednika opštine broj 020-36/2023-II od 13. juna 2023. godine, Opštinsko veće opštine Stara Pazova, na sednici održanoj 05. oktobra 2023. godine objavljuje Javno obaveštenje sportskim organizacijama o prijavljivanju za finansiranje godišnjih programa u oblasti sporta u opštini Stara Pazova za 2024. godinu.

grb thumbNa osnovu člana 4. stav 8. i člana 94. i 102. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/16, 113/17, 113/17 - dr.zakon, 95/18 i 114/21), člana 11. i člana 12. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (''Sl. glasnik RS'', broj 95/19 i 12/22), člana 31. Odluke o organizaciji Opštinske uprave opštine Stara Pazova (''Sl. list opština Srema'' br. 40/19) u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i Opštinskom pravobranilaštvu (“Sl. list opština Srema”, broj 33/22 i 34/22- ispravka, 8/23 i 21/23) i na osnovu Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava broj 112-7563/23 od 30. avgusta 2023. godine, načelnik Opštinske uprave opštine Stara Pazova, oglašava javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Stara Pazova.

grb thumbNa osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik RS”, broj 62/06, 65/08-dr zakon, 41/09, 112/2015, 80/17 i 95/18-dr zakon), Uredbe o uslovima, načinu i postupku za davanje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na korišćenje u nepoljoprivredne svrhe („Sl. glasnik RS“, br. 99/22), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl. glasnik RS“ br.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020, 63/2021 i 63/2023), Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta i člana 1 Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Službeni list opština Srema» broj 26/6), Predsednik opštine STARA PAZOVA je dana 27.09.2023. godine, doneo Odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Stara Pazova i raspisao Oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Stara Pazova.

grb thumbNa osnovu Zakona o potvrđivanju sporazuma o zajmu (Projekat „Čista energija i energetska efikasnosti za građane u Srbiji“) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj („Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovoriˮ, broj 6/22), člana 18. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnosti za građane u Srbiji“ („Službeni list opština Srema“ broj: 21/23) a u vezi zaključenog Ugovora o sufinansiranju programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koji sprovodi opština Stara Pazova broj 400-575/2023-II od 20.07.2023. godine, i utvrđene liste direktnih korisnika shodno Javnom pozivu za učešće direktnih korisnika (privrednih subjekata) u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Stara Pazova broj 501- 390/2023-IV od 31.08.2023. godine i Odluke Opštinskog veća opštine Stara Pazova o raspisivanju javnog poziva za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova broj 501-447/2023/IV od 25.09.2023. godine objavljuje se Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Stara Pazova za 2023. godinu.

grb thumbNa osnovu člana 4. stav 8. i člana 83. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/16, 113/17, 113/17 -. dr. zakon, 95/18 i 114/21), člana 4. i 5. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (''Sl. glasnik RS'', broj 95/19 i 12/22), člana 31. Odluke o organizaciji Opštinske uprave opštine Stara Pazova (''Sl. list opština Srema'' br. 40/19) u vezi Rešenja o popunjavanju izvršilačkih radnih u Opštinskoj upravi opštine Stara Pazova broj 11-28/23-III od 15.9.2023. godine i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava broj 112- 7563/23 od 30. avgusta 2023. godine, načelnik Opštinske uprave oglašava: Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Stara Pazova.

grb thumbNa osnovu člana13. stav 4. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju (''Sl. glasnik RS'' broj 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16) u vezi pribavljenog Rešenja o davanju prethodne saglasnosti na Predlog programa poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Stara Pazova, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije broj: 320-00-002252/2023-09 od 07.02.2023. godine i Zaključka Skupštine opštine Stara Pazova broj: 320-21/2023-I od 31.03.2023. godine, Komisija za dodelu podsticajnih sredstava u poljoprivredi raspisuje Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za investiciju u sektoru mleka, mesa, voća, grožđa, povrća (uključujući pečurke) cveća, i ostalih useva (žitarice, industrijsko, aromatično i začinsko bilje i dr.) u 2023. godini na teritoriji opštine Stara Pazova.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije