• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Na ovoj stranici možete preuzeti obrasce i formulare opštinske uprave opštine Stara Pazova u elektronskom obliku. Dokumenti su u .PDF i .DOC formatu. PDF formulare možete popuniti elektronski, pomoću programa Adobe Reader, i tako popunjene ih odštampati.

Odeljenje za privredu
Zahtev ugostitelja za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj vrste kuća, apartman, soba i seosko turističko domaćinstvo
Obrazac izjave za pravna lica
Zahtev fizičkog lica za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj vrste kuća, apartman, soba i seosko turističko domaćinstvo
Obrazac izjave za fizička lica
Adresa sa koje možete pruzeti sve neophodne obrasce iz APR-a
Zahtev za izdavanje uverenja o statusu preduzetnika (registrovanih pre 2006.)
Zahtev za izdavanje uverenja o evidentiranju nekategorisanog ugostiteljskog objekta za smeštaj
Zaštita životne sredine
Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu
Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu
Zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu
Zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu
Zahtev za davanje saglasnosti na ažuriranu studiju o proceni uticaja
Zahtev za izdavanje dozvole za tretman, odnosno skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada
Zahtev za izdavanje potvrde o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole
Zahtev za izdavanje integrisane dozvole
Zahtev za izdavanje dozvole za rad stacionarnih izvora zagađenja
Zahtev za izdavanje dozvole za upravljanje hemikalijama
Zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje i/ili transport otpada
Zahtev za izdavanje saglasnosti na plan upravljanja otpadom
Zahtevi za taksi
Zahtev za izdavanje taksi dozvole za vozača
Zahtev za izdavanje odobrenja za obavljanje taksi prevoza, taksi dozvole za vozača
Zahtev za izdavanje taksi dozvole za vozilo
Zahtev za regulisanje statusa privrednog subjekta u slučaju prestanka obavljanja delatnosti
Zahtev za upis vozila u evidenciju prevoza tereta za sopstvene potrebe
Zahtev za izdavanje uverenja za posedovanje važećeg odobrenja za obavljanje taksi prevoza
Izjava
Odeljenje za poljoprivredu
Zahtev za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta
Zahtev za izdavanje vodne dozvole za objekte, odnosno radove za koje je izdata upotrebna dozvole a nije izdata vodna saglasnost
Zahtev za izdavanje vodne dozvole za objekte, odnosno radove za koje je izdata vodna saglasnost ili vodna dozvola
Zahtev za izdavanje vodne saglasnosti za objekte, odnosno radove za koje su izdati vodni uslovi
Zahtev za izdavanje vodnih uslova za izgradnju, odnosno rekonstrukciju objekata i izvođenje radova
Zahtev za izdavanje potvrda organa JSL da za predmetnu investiciju podnosilac zahteva ne koristi podsticaje iz budžeta JLS
Obrazac
Odeljenje za javne prihode
Zahtev za izdavanje poreskog uverenja (fizička lica)
Zahtev za izdavanje poreskog uverenja (pravna lica)
Prijava za utvrđivanje obaveza po osnovu lokalne komunalne takse
Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovninu PPI-1
Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovninu PPI-2
Zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza
Zahtev za povraćaj sredstava
Zahtev za prenos sredstava
Zahtev za otpis kamate po osnovu neuredne dostave
Zahtev za otpis dugovanja po osnovu zastarelosti potraživanja
Zahtev za usaglašavanje stanja dugovanja
Zahtev za otpis plaćanja dugovanog poreza
Odeljenje za urbanizam i građenje
Zahtev za izdavanje informacije o lokaciji
Zahtev za razmatranje urbanističkog projekta ili plana
Zahtev za donošenje rešenja o utvrđivanju zemljišta za redovnu upotrebu objekta i formiranju građevinske parcele
Prijava početka izvođenja radova - građevinska inspekcija
Prijava za učešće na javnom nadmetanju
Zahtev za dodelu u zakup neposrednom pogodbom ili otuđenje građevinskog zemljišta
Zahtev za izdavanje potvrde na projekat parcelacije/preparcelacije
Zahtev za izdavanje potvrde na urbanistički projekat
Zahtev za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu
Zahtev za zaključenje ugovora o uspostavljanju prava službenosti
Zahtev za izdavanje saglasnosti na elaborat geodetskih radova
Zahtev za izdavanje rešenja o uklanjanju objekta
Obrazac za prijavu nelegalnog objekta građevinskom inspektoru
Obrazac prijave za registraciju stambene zgrade
Obrazac prijave za registraciju stambene zgrade - dodatak prijavi
Potrebna dokumentacija za registraciju stambene zajednice
Zapisnik sa sednice i odluka o izboru upravnika stambene zajednice
Potvrda o primljenoj prijavi za registraciju stambene zajednice
Obrazac prijave za ažuriranje podataka koji se evidentiraju u registru stambenih zajednica
Zahtev za uvid u planski dokument
Zahtev za iseljenje bespravno useljenog lica
Zahtev za donošenje rešenja o utvrđivanju zemljišta za redovnu upotrebu objekta i formiranju građevinske parcele
Zahtev za izdavanje potvrde o plaćenoj naknadi za konverziju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu
Zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje pratećeg privremenog objekta (ugostiteljska bašta, nadstrešnica, prateća montažna baraka, ili sl.)
Zahtev za izdavanje odobrenja za zauzeće javne površine zbog obezbeđenja gradilišta ili držanja građevinskog materijala
Zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje manifestacionih privremenih objekata (sportske balon-hale, montažni tereni, manifestacioni ugostiteljski objekti, igrališta i klizališta, zabavni parkovi, cirkuske šatre, razne bine i tribine, i slično)
Zahtev za izdavanje odobrenja za zauzeće javne površine za izlaganje robe ispred poslovnih prostorija (izložbene vitrine, rashladni ormani, frižideri za sladoled, razni artikli)
Zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje planskog privremenog objekta (kiosk, samostalna montažna baraka, samostalni aparat za sladoled, ili pečenje kokica, kestenja i sl., splav-restoran, preuređeno prevozno sredstvo, ili sl.)
Zahtev za izdavanje odobrenja za izvođenje radova na javnoj površini (izgradnja kolskog prilaza preko kanala, zacevljenje kanala, betoniranje javnih površina, i slično)
Obaveštenje o postojanju nelegalnog objekta-objekata
Odeljenje za inspekcijske poslove i komunalne delatnosti
Zaštita životne sredine
Zahtev za službenu savetodavnu posetu
Zahtev za utvrđivanje činjeničnog stanja povodom mogućeg štetnog uticaja na životnu sredinu
Zahtev za potvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu životne sredine objekta u kome se obavlja energetska delatnost
Komunalna inspekcija
Zahtev za izlazak komunalne inspekcije po prijavi građana
Zahtev za ekshumaciju posmrtnih ostataka
Građevinska inspekcija
Zahtev za izlazak građevinske inspekcije radi pregleda starog objekta izgrađenog pre 1960. godine
Zahtev za izlazak građevinske inspekcije
Zahtev za izlazak građevinske inspekcije radi uviđaja u vezi rušenja objekta
Inspekcija za drumski saobraćaj
Zahtev za službenu savetodavnu posetu
Zahtev za izlazak inspekcije za drumski saobraćaj
Zahtev za izdavanje uverenja da taksi prevozniku nije izrečena upravna mera zabrane obavljanja delatnosti
Odeljenje za društvene delatnosti
Zahtev/inicijativu komisiji za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu/učeniku za pokretanje postupka procene
Zahtev za prenos budžetskih sredstava po konkursu za sufinansiranje kulturnih udruženja za 2012. godina
Zahtev za prenos po dokumentu
Zahtev za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
Zahtev za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć porodici sa prvorođenim detetom
Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta
Zahtev za ostvarivanje prava na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta-korisnici iz člana 17. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak majke
Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak oca
Zahtev za nadoknadu troškova boravka dece u predškolskim ustanovama
Izveštaji o boravku dece u predškolskim ustanovama
Zahtev za veštačenje zdravstvenog stanja deteta
Zahtev za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć nezaposlenim trudnicama i porodiljama
Zahtev za ostvarivanje prava na regresiranje troškova boravka u predškolskoj ustanovi za dete trećeg odnosno svakog narednog reda rođenja
Izjava o saglasnosti da organ za potrebe postupka može izvršiti uvid, pribaviti i obraditi lične podatke
Obrazac za prijavu na konkurs za sufinansiranje organizovanja kulturne manifestacije od interesa za opštinu Stara Pazova za 2015. godinu
Obrazac za prijavu na konkurs za dodelu pomoći studentima-mladim talentima u oblasti obrazovanja
Obrazac za prijavu na konkurs za dodelu pomoći studentima-mladim talentima u oblasti kulture i umetnosti
Obrazac za ostvarivanje prava na uplatu doprinosa lica koje samostalno obavlja umetničku delatnost
Zahtev za za izdavanje uverenja o sticanju statusa energetski zaštićenog kupca
Kontrolne liste-predškolska ustanova
Kontrolne liste-osnovna škola
Kontrolne liste-srednja škola
Izjava stranke o načinu pribavljanja podataka u postupku
Periodični izveštaj o realizaciji godišnjih i posebnih programa
Završni izveštaj o realizaciji godišnjih i posebnih programa
Zahtev za izdavanje uverenja o prosečnom mesečnom prihodu po članu domaćinstva
Zahtev za izmenu pojedinačnog rešenja o sticanju prava na naknadu za vreme porodiljskog odsustva radi nege deteta po odluci Ustavnog suda
Odeljenje za opštu upravu
Zahtev za izdavanje uverenja o slobodnom bračnom stanju
Zahtev za promenu ličnog imena
Zahtev za izdavanje uverenja o porodičnom stanju za odobrenje dečijeg dodatka radnicima čija deca žive u Srbiji
Zahtev za ispravku podataka u matičnim knjigama
Zahtev za izdavanje potvrde o izdržavanju
Zahtev za naknadni upis u matičnu knjigu rođenih
Zahtev za naknadni upis u matičnu knjigu umrlih
Zahtev za odobrenje za sklapanje braka preko punomoćnika
Zahtev za promenu imena maloletnog deteta
Zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih
Zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige umrlih
Zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige venčanih
Zahtev za izdavanje uverenja o državljanstvu
Zahtev za izdavanje prepisa i uvid u projektnu dokumentaciju iz arhive
Zahtev za pribavljanje podataka iz službenih evidencija
Zahtev za upis u poseban birački spisak  (slovački)
Zahtev za brisanje iz posebnog biračkog spiska  (slovački)
Zahtev za upis u jedinstveni birački spisak  (slovački)
Zahtev za upis promene podataka u jedinstveni birački spisak   (slovački)
Zahtev za izdavanje potvrde o biračkom pravu   (slovački)
Zahtev za izdavanje uverenja (druge isprave) o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija  (slovački)
Zahtev za izdavanje uverenja o izdržavanju namenjenog za upotrebu u inostranstvu
Odeljenje za finansije
Zahtev za promenu aproprijacije
Obrazac za programski budžet
Obrazac Izveštaja o poslovanju
Informacije od javnog značaja
Obrazac žalbe kada organ vlasti nije postupio/nije postupio u celosti/po zahtevu tražioca u zakonskom roku (ćutanje uprave)
Obrazac zahteva za pristup informacijama od javnog značaja
Obrazac žalbe protiv odluke organa vlasti kojom je odbijen ili odbačen zahtev za pristup informaciji
одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije