• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Obaveštenja

grb thumbObaveštavaju se građani da će 31.07.2022. godine, od 18 časova, do 03.08.2022. godine do 12 časova, zbog održavanja priredbe „Dani opštine Stara Pazova“, doći će do izmene režima saobraćaja na delu državnog puta II A reda broj 127, od Stare Pazove do petlje Stara Pazova, od raskrsnice ulica Svetosavska sa ulicama Jovana Popovića i Partizanskom, do raskrsnica ulica Podunavskog partizanskog odreda i Vuka Karadžića.

grb thumbObaveštavaju se građani opštine Stara Pazova da se stavlja na uvid zahtev za davanje saglasnosti na cenovnik komunalnih usluga j.p. "Čistoća Stara Pazova".

grb thumbNa osnovu člana 5. i člana 9. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 30/2018) člana 32. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007, 83/2014-dr. zakon, 101/2016-dr. zakon i 47/2018), člana 3. Uredbe o obaveznim elementima plana razvoja autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS" br. 10/2020) i člana 17. stav 1. tačka 1. Statuta opštine Stara Pazova ("Službeni list opština Srema" br. 9/19) Skupština opštine Stara Pazova, na sednici održanoj 24. juna 2022. godine donela je Odluku o pristupanju izradi Plana razvoja opštine Stara Pazova za period 2023. - 2031. godine.

grb thumbObaveštavaju se građani da će se u periodu 23.06.2022. - 26.06.2022. godine, izvršiti tretman odraslih formi komaraca sa zemlje i iz vazduha na teritoriji opštine Stara Pazova.

grb thumbU skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10–US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19- i dr.zakon, 9/20 i 52/21), čl. 55-68. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/19) i čl. 5. i 19. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04 i 88/10) oglašava Javnu sednicu Komisije za javni uvid u Nacrt regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine od 2021. do 2035. godine i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine od 2021. do 2035. godine na životnu sredinu.

grb thumbNa osnovu člana 68. stav 4. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl.glasnik RS" 129/07, 83/14- dr.zakon, 101/16- dr.zakon, 47/18 i 111/21- dr.zakon) i člana 76. Statuta opštine Stara Pazova ("Sl. list opština Srema" 09/19) Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje Obaveštenje o početku rada na pripremi Odluke o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji opštine Stara Pazova.

grb thumbObaveštavamo poljoprivredne proizvođače sa teritorije opštine Stara Pazova da je planirano preuzimanje ambalažnog otpada od poljoprivrednika.

grb thumbObaveštavaju se građani da će se u petak 20.05.2022. godine vršiti tretman krpelja na teritoriji opštine Stara Pazova na osnovu zaključenog ugovora br. 404-25/22-III.

grb thumbPoštovani, obaveštavamo Vas da se ranije objavljen termin održavanja javne sednice Komisije za javni uvid u Nacrt Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine od 2021. do 2035. godine i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine na životnu sredinu za 11.05.2022. godine odlaže.

grb thumbPoštovani roditelji naših najmlađih sugrađana, završen je konkurs o dodeli besplatnih auto sedišta za decu rođenu u periodu od 01. juna do 31. decembra 2021. godine.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije