• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Obaveštenja

grb-thumbNa osnovu člana 14. Pravilnika o uslovima i kriterijumima Komisije za izbor korisnika za dodelu sredstava pomoći porodicama interno raseljenih lica za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za građevinski i drugi materijal i/ili opremu za popravku ili adaptaciju predmetnih seoskih kuća sa okućnicom broj 205- 15/2016-II od 04 07.2016. godine, Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći, obrazovana rešenjem Predsednika opštine Stara Pazova, broj 205-21/2016-II od 03.06.2016. godine, na sednici održanoj dana 05.02.2018. godine, donela je Predlog liste reda prvenstva za dodelu pomoći za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i dodatne pomoći namenjen za građevinski ili drugi materijal.

grb-thumbNa osnovu Zakona o komunalnim delatnostima (Sl. glasnik RS, br. 88/11 i 104/16) stavlja se na uvid Odluka Nadzornog odbora JKP "Vodovod i kanalizacija" j.p. Stara Pazova broj 9637 od 11.12.2017. godine, o usvajanju izmena i dopuna cenovnika komunalnih usluga, radi dobijanja saglasnosti za obavljanje komunalnih usluga.

grb-thumbVlada Republike Srbije dala je saglasnost da Republička direkcija za robne rezerve izvrši naturalnu razmenu do 10.000 tona merkantilnog kukuruza za tovnu stoku (tovne svinje i junad) sa primarnim proizvođačima koji imaju zatvoreni proizvodni ciklus.

Odluka Nadzornog odbora JP Čistoća Stara PazovaNa osnovu Zakona o komunalnim delatnostima (Sl. glasnik RS, br. 88/11 i 104/16) stavlja se na uvid Odluka Nadzornog odbora JP Čistoća Stara Pazova broj 3281/3 od 26.10.2017. godine, o usvajanju izmena i dopuna cenovnika komunalnih usluga, radi dobijanja saglasnosti za obavljanje komunalnih usluga.

azbsAgencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije je 2014. godine realizovala prvo nacionalno istraživanje stavova učesnika u saobraćaju o bezbednosti saobraćaja i rizicima u drumskom saobraćaju. Istraženi su stavovi u vezi sa upotrebom sigurnosnih pojaseva, vožnjom pod uticajem alkohola, prekoračenjem brzine, u vezi sa kažnjavanjem učesnika u saobraćaj i dr. U cilju praćenja promena stavova i ažurnosti podataka u toku 2017. godine ponovo se realizuje istraživanje stavova učesnika u saobraćaju u Republici Srbiji. U skladu sa tim, u toku je realizacija projekta istraživanje stavova učesnika u saobraćaju, koju za potrebe Agencije za bezbednost saobraćaja realizuju MHM-projekt d.o.o. Novi Sad i Fakultet tehničkih nauka Novi Sad.

grb-thumbRomi su najbrojnija manjina u Srbiji i često su žrtve diskriminacije i rasizma. Često su marginalizovani i većina ih živi u veoma lošim socio - ekonomskim uslovima. Ustav Republike Srbije zabranjuje svaki vid diskrinimacije pripadnika nacionalnih manjina i garantuje im ravnopravnost pred zakonom kao i jednaku zakonsku zaštitu. Opština Stara Pazova je nakon uspešno sprovedenog projekta „Poboljšanje uslova života Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa, prevencija ilegalnih migracija i podsticanje reintegracije povratnika u Srbiju“; u okviru kojeg je, kroz partnerstvo sa Ekumenskom humanitarnom organizacijom, obezbeđen novac za izgradnju 17 kupatila i popravku oštećenih delova kuća za 26 romskih porodica, krenula i u realizaciju projekta „Uspostavljanje održivih rešenja za stanovanje Roma u Staroj Pazovi“.

vodovodNa osnovu člana 24. stav 3. Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS" 15/16) i člana 32. stav 1. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 129/07, 83/14 - dr. zakon i 101/16 - dr. zakon), člana 33. tačka 10. Statuta opštine Stara Pazova ("Sl. list opština Srema" broj 26/08 i 5/13) i člana 31. stav 1. Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Stara Pazova ("Sl. list opština Srema". broj 16/13, 28/16, 9/17), Skupština opštine Stara Pazova na sednici održanoj 03. oktobra 2017. godine, donela je Rešenje o imenovanju direktora javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Stara Pazova.

osa-logoNa osnovu člana 24. stav 1 Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS" 15/16) i člana 32. stav 1. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 129/07, 83/14 - dr. zakon i 101/16 - dr. zakon), člana 33. tačka 10. Statuta opštine Stara Pazova ("Sl. list opština Srema" broj 26/08 i 5/13) i člana 16. stav 1. Odluke o osnivanju "Opštinska stambena agencija Stara Pazova" ("Sl. list opština Srema". broj 12/13, 16/13, 28/13, 11/15, 28/16, 32/16-ispravka), Skupština opštine Stara Pazova na sednici održanoj 03. oktobra 2017. godine, donela je Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća "Opštinska stambena agencija Stara Pazova".

UrbanizamNa osnovu člana 24. stav 1 Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS" 15/16) i člana 32. stav 1. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 129/07, 83/14 - dr. zakon i 101/16 - dr. zakon), člana 33. tačka 10. Statuta opštine Stara Pazova ("Sl. list opština Srema" broj 26/08 i 5/13) i člana 31. stav 1. Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog urbanističkog preduzeća "Urbanizam" Stara Pazova ("Sl. list opština Srema". broj 16/13 i 28/16), Skupština opštine Stara Pazova na sednici održanoj 03. oktobra 2017. godine, donela je Rešenje o imenovanju direktora javnog urbanističkog preduzeća "Urbanizam" Stara Pazova.

grb-thumbNa osnovu člana 361. stav 1. i člana 363. stav 4. Zakona o energetici ("S. glasnik RS" broj 145/14), člana 28. stav 2. Zakona o komunalnim delatnostima ("Sl. glasnik RS" broj 88/11, 46/14-odluka US i 104/16), člana 64. tačka 10a. Statuta opštine Stara Pazova ("Sl. list opština Srema" broj 26/08 i 5/13), člana 46. stav 1. Odluke o isporuci toplotne energije ("Sl. list opština Srema" broj 15/15, 26/15, 21/16) i tačke 10.3 Metodologije koja je sastavni deo Uredbe o utvrđivanju Metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom ("Sl. glasnik RS" br. 63/15), Predsednik opštine Stara Pazova dana 09. oktobra 2017. godine, doneo je Rešenje o odobravanju cena toplotne energije za krajnje kupce za grejnu sezonu 2017/2018 godine.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije