• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Informacije

grb thumbNa osnovu člana 78. stav 1. Statuta opštine Stara Pazova ("Sl. list opština Srema" 09/19) Predsednik opštine Stara Pazova donosi Zaključak o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu Odluke o održavanju javnih zelenih površina.

grb thumbNa osnovu člana 5. i člana 9. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 30/2018) člana 32. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007, 83/2014-dr. zakon, 101/2016-dr. zakon i 47/2018), člana 3. Uredbe o obaveznim elementima plana razvoja autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS" br. 10/2020) i člana 17. stav 1. tačka 1. Statuta opštine Stara Pazova ("Službeni list opština Srema" br. 9/19) Skupština opštine Stara Pazova, na sednici održanoj 24. juna 2022. godine donela je Odluku o pristupanju izradi Plana razvoja opštine Stara Pazova za period 2023. - 2031. godine.

grb thumbPozivaju se građani zainteresovani za rad u Popisu u svojstvu instruktora da u periodu od 24. juna (od 9.00 časova) do 3. jula 2022. godine (do 20.00 časova) popune elektronsku prijavu na sajtovima Zavoda, www.stat.gov.rs ili popis2022.stat.gov.rs.

grb thumbObaveštavaju se građani da će se u periodu 23.06.2022. - 26.06.2022. godine, izvršiti tretman odraslih formi komaraca sa zemlje i iz vazduha na teritoriji opštine Stara Pazova.

grb thumbU skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10–US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19- i dr.zakon, 9/20 i 52/21), čl. 55-68. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/19) i čl. 5. i 19. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04 i 88/10) oglašava Javnu sednicu Komisije za javni uvid u Nacrt regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine od 2021. do 2035. godine i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine od 2021. do 2035. godine na životnu sredinu.

naslovna gostovanje predsednika rekonstrukcija puta stari banovci vojkaUređenje putne infrastrukture u opštini Stara Pazova prioritet je u ovoj godini. Lokalna samouprava je ozbiljno shvatila ovaj zadatak, što pokazuje i činjenica da je za veliki projekat rekonstrukcije putnog pravca Stari Banovci – Krnješevci budžetom planirano 980 miliona dinara. O napredovanju radova, za Radio-televiziju Vojvodine govorio je predsednik Opštine Stara Pazova, Đorđe Radinović.

grb thumbNa osnovu člana 68. stav 4. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl.glasnik RS" 129/07, 83/14- dr.zakon, 101/16- dr.zakon, 47/18 i 111/21- dr.zakon) i člana 76. Statuta opštine Stara Pazova ("Sl. list opština Srema" 09/19) Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje Obaveštenje o početku rada na pripremi Odluke o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji opštine Stara Pazova.

grb thumbOdeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Stara Pazova, na osnovu člana 50. i člana 51b. stav 3. („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13 -odluka UC, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20-dr. zakon i 52/2021) oglašava Javni uvid u nacrt izmena i dopuna plana generalne regulacije naselja Krnješevci.

grb thumbOdeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Stara Pazova, na osnovu člana 50. i člana 51b. stav 3. („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13 -odluka UC, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20-dr. zakon i 52/2021) oglašava Javni uvid u nacrt izmena i dopuna plana generalne regulacije naselja Nova Pazova.

grb thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) Odeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Stara Pazova oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju poslovno-skladišnog kompleksa na GP1 formiranoj spajanjem kat.parc.br. 1247 i 1246/2 k.o. Krnješevci.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije