• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Informacije

grb thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) Odeljenje za urbanizam i građenje oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za urbanističko arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta na kat.parc.br. 2479, 2480/1, 2480/3, 2488/1, 2489/1 i 2490/1 k.o. Stara Pazova.

grb thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) Odeljenje za urbanizam i građenje oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju centra tehničkih gasova u centralnoj zoni opštine Stara Pazova na kat.parc.br. 2040/3 k.o. Novi Banovci.

grb thumbOpština Stara Pazova je u skladu sa Odlukom Skupštine opštine Stara Pazova od 8. septembra 2023. godine, na svom zvaničnom sajtu – 15. septembra 2023. godine, objavila Obaveštenje o početku izrade Programa za unapređenja položaja mladih opštine Stara Pazova za period 2024 – 2026. godine (u daljem tekstu: Program).

grb thumbOpštinska uprava opštine Stara Pazova na osnovu člana 14. stav. 1. i člana 15. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik RS“, broj 104/2009 i 99/2011), Odluke o raspisivanju izbora za narodne poslanike („Sl.glasnik RS“ br. 95/2023) , tačke 9. i 10. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik RS“, broj 15/2012, 88/2018, 67/2020, 40/2021, 90/2021 i 16/2022 ), izdaje sledeće Obaveštenje o izlaganju na uvid dela biračkog spiska za područje opštine Stara Pazova.

grb thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20, 52/21 i 62/23) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) Odeljenje za urbanizam i građenje oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju poslovno-skladišnog kompleksa P+1, u dve faze, na kat.parc.br 5237/2 k.o. Stara Pazova.

grb thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) Odeljenje za urbanizam i građenje oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju stambeno-poslovnog objekta, ulica Ćirila i Metodija br.38, 38a, 40 Stara Pazova, spratnosti PO+P+4+PK na kat.parc.br. 2489/2, 2490/2, 2494/1, 2493/2, 2494/2 i 2493/3 k.o. Stara Pazova.

grb thumbNa osnovu člana 9. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem stambenih jedinica u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika, broj 110-33/2023-II od 05.10.2023. godine (u daljem tekstu: Pravilnik), a u vezi sa Ugovorom o realizaciji stambene izgradnje u okviru Potprojekta 4, Regionalnog stambenog programa – Stambeni program u Republici Srbiji, br. 400-1817/2014-II od 15.12.2014.godine (u daljem tekstu: Ugovor), zaključenog između Komesarijata za izbeglice i migracije (u daljem tekstu: Komesarijat), Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: JUP) i grada Prokuplja (u daljem tekstu: Grad), Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem u zakup 4 stambene jedinice sa mogućnošću kupovine u okviru Regionalnog stambenog programa, Potprojekat 4 (u daljem tekstu: Komisija za izbor korisnika) dana 30.oktobra 2023. godine, objavljuje Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem u zakup 4 stambene jedinice sa mogućnošću kupovine na teritoriji Opštine Stara Pazova.

grb thumbNa osnovu člana 11. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem stambenih jedinica u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika (u daljem tekstu: Pravilnik), broj 020-115/2015-II od 24. decembra 2015. godine, a u vezi Ugovora o načinu sprovođenja stambene izgradnje u okviru Regionalnog stambenog programa – Stambeni program u Republici Srbiji, Potprojekat 5 zaključenog između Komesarijata za izbeglice i migracije (u daljem tekstu: Komesarijat), „JUP Istraživanje i razvoj“ d.o.o. (u daljem tekstu: JUP) i opštine Stara Pazova (u daljem tekstu: Opština), Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem u zakup 5 stambenih jedinica sa mogućnošću kupovine (u daljem tekstu: Komisija za izbor korisnika), dana 30. oktobra 2023. godine, objavljuje Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem u zakup 5 stambenih jedinica sa mogućnošću kupovine na teritoriji opštine Stara Pazova.

grb thumbNa osnovu člana11. Stav 1.Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom na korišćenje stambenih jedinica namenjnih za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika, broj 205-6/2016-II, od 19.01.2016. godine (u daljem tekstu: Pravilnik), a u vezi sa Ugovorom o načinu sprovođenja stambene izgradnje u okviru Regionalnog stambenog programa – Stambeni program u Republici Srbiji, Potprojekat 5, broj 400-1459/2015-II od 28.10.2015.godine (u daljem tekstu: Ugovor), zaključenog između Komesarijata za izbeglice i migracije (u daljem tekstu: Komesarijat), Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: JUP), opštine Stara Pazova (u daljem tekstu: Opština) i Centra za socijalni rad opštine Stara Pazova (u daljem tekstu: Centar za socijalni rad), Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom na korišćenje stambenih jedinica namenjenih za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima, u okviru Regionalnog stambenog programa, Potprojekat 5 (u daljem tekstu: Komisija za izbor korisnika), dana 30.oktobra 2023. godine, raspisuje Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom na korišćenje 6 stambenih jedinice namenjenih za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima, na teritoriji Opštine.

grb thumbNa osnovu člana 11. stav 3. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem stambenih jedinica u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika, rešenje broj 205-67/2023-II od 3.10.2023. godine, a u vezi sa Ugovorom o načinu sprovođenja stambene izgradnje u okviru Regionalnog stambenog programa – Stambeni program u Republici Srbiji, Potprojekat 4 zaključenog između Komesarijata za izbeglice i migracije, „JUP Istraživanje i razvoj“ d.o.o. i opštine Stara Pazova, Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem u zakup 4 stambene jedinice sa mogućnošću kupovine stavlja na uvid obaveštenje.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije