• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Javne nabavke

grb-thumbNa osnovu člana 32. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15) naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti red. br. 37-1.1.14/2018 dobra-računara, računarske i druge opreme oblikovane u tri partije.

grb-thumbNa osnovu člana 39. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15) naručilac Opština Stara Pazova objavljuje poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke redni broj 36-1.3.19/18 - javna nabavka radova – adaptacija dela objekta – sanitarni čvor za decu Predškolske ustanove „Poletarac“ Stara Pazova.

grb-thumbNa osnovu člana 32. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15) naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA u otvorenom postupku javne nabavke red. br. 35-1.3.21/2018 - javna nabavka radova –- na „Regionalnom centru za održivi razvoj Srema I faza: Uspatavljanje inovacionog Startap Centra Stara Pazova-

grb-thumbNa osnovu člana 32. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15) naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke red. br. 34-1.1.5/18 dobra-kancelarijskog materijala, oblikovan u tri partije.

grb-thumbNa osnovu člana 39. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12,14/15 i 68/15) naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti - javna nabavka usluga - usluga skidanja useva sa transportom skinutih uslova, del. broj 404-69/18-III, red. br. 32-1.2.32/2018.

grb-thumbNa osnovu člana 32. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15) naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke red. br. 31.1.3.15/2018 - javna nabavka radova na periodičnom održavanju opštinskih puteva i ulica na teritoriji opštine Stara Pazova.

grb-thumbNa osnovu člana 39. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15) naručilac Opština Stara Pazova objavljuje poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke redni broj 28-1.2.28/18 - javna nabavka usluge - Izrada projektno tehničke dokumentacije za uređenje glavne ulice u naselju Banovci-Dunav.

1-grb-opstineNa osnovu člana 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije br. 124/12, 14/15 i 68/15, u daljem tekstu: Zakon), čl. 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS“ br. 86/15) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 404-60/18-III od 28.09.2018. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku broj 404-60/18-III od 28.09.2018. godine pripremljena je::

1-grb-opstineNa osnovu člana 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije br. 124/12, 14/15 i 68/15, u daljem tekstu: Zakon), čl. 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS“ br. 86/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 404-60/18-III od 01.10.2018. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku broj 404-60/18- III od 01.10.2018. godine pripremljena je Konkursna dokumentacija i to:

1-grb-opstineNa osnovu člana 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije br. 124/12, 14/15 i 68/15, u daljem tekstu: Zakon), čl. 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS“ br. 86/2015); Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 404-63/18-II od 01.10. 2018.godine, i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku broj 404-63/18-II od 01.10.2018. godine pripremljena je konkursna dokumentacija u otvorenom postupku br. 404-63/18-II-Javna nabavke radova- Izgradnja vodovodne mreže u naselju Vojka IV faza celine C (ulica Braće Kočijašević) D i E.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije