• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

grb thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20, 52/21 i 62/23) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) Odeljenje za urbanizam i građenje oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju u pet faza stambeno-poslovnog kompleksa koji čini ukupno 5 objekata, spratnosti PO+P+2+PK na kat.parc.br. 1213/1, 1213/2, 1214/1, 1214/2, 1215/1, 1215/2 i 1216 k.o. Nova Pazova.

1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Opštine Stara Pazova, na oglasnoj tabli, u vremenu od 7.30 – 15.00 časova, svakog radnog dana od 07.12.2023.godine (četvrtak) do 14.12.2023. godine (četvrtak).

2. Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je ,,URBAN PROJECT“ d.o.o. iz Stare Pazove, ul. Šafarikova br. 10, lokal 15, direktor Darko Isailović, podnetog ovom organu dana 04.12.2023. godine, a naručilac navedenog projekta je ,,MEGA TEAM“ d.o.o. Stara Pazova, ul. Profesora Mihala Filipa br.161.

3. Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćeno je službeno lice Odeljenja za urbanizam i građenje, Jelena Knežević spec.urb.dipl.pr.pl., kancelarija 21 (prizemlje) i načelnica Odeljenja Dušanka Grozdanić Milović, dipl.inž.arh., kancelarija 7 (prizemlje).

4. Zainteresovana lica mogu u toku javne prezentacije da izvrše uvid u Urbanistički projekat, u prizemlju zgrade Opštine u Staroj Pazovi, radnim danima od 7.30 do 15.00 časova, na internet stranici Opštine Stara Pazova, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Odeljenju za urbanizam i građenje, Svetosavska br. 11, najkasnije do 14. decembra 2023. godine.

Preuzmite dokumenta:

Tekstualni deo

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije