• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

grb-thumb Na osnovu člana 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije br. 124/12, 14/15 i 68/15, u daljem tekstu: Zakon), čl. 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS“ br. 86/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 404-21/19-III od 09.04.2019. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku broj 404-21/19-III od 09.04.2019. godine pripremljena je konkursna dokumentacija u otvorenom postupku javne nabavke br. 404-21/19-III, nabavka dobra - naftnih derivata za potrebe opštine Stara Pazova

I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
1. Podaci o naručiocu:
Naručilac: Opština Stara Pazova.
Adresa: Svetosavska br. 11, Stara Pazova
Internet stranica: http://www.starapazova.rs/
Matični broj: 08358257
Pib: 101241970
2. Vrsta postupka javne nabavke:
Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku, u skladu sa Zakonom i
podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.
3. Predmet javne nabavke:
Predmet javne nabavke je nabavka dobra–naftnih derivata za potrebe opštine
Stara Pazova.
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 09100000 - goriva.
Bliži opis predmeta javne nabavke dat je u poglavlju II (tehničke karakteristike).
Predmetna usluga mora biti u skladu sa zahtevima naručioca.
4. Cilj postupka:
Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.
5. Kontakt osoba:
Nataša Stanković, Odeljenje za finansije, Odsek za budžet i javne nabavke, mejl:
natasa.stankovic@starapazova.rs.
Rok za podnošenje ponuda je 30 /trideset/ dana od dana kada je objavljen poziv za
podnošenje ponuda na Portalu Uprave za javne nabavke, odnosno do 10.05.2019.
godine do 10,00 časova.

Preuzmite dokumenta:

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije