• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

grb thumbNa osnovu člana 99. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“ broj 72/2009; 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. Zakon, 9/2020 i 52/2021), člana 19. Odluke o građevinskom zemljištu u javnoj svojini SO Stara Pazova („Službeni list opština Srema“ broj 9/17), i Rešenja Predsednika opštine Stara Pazova broj 464-13/2021-II od 08.06.2021. godine, Odeljenje za investicije Opštinske uprave Opštine Stara Pazova raspisuje Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Stara Pazova.

Javno nadmetanje održaće se dana 13.07.2021. godine sa početkom u 13.00 časova, u prostorijama Opštine Stara Pazova, ulica Svetosavska broj 11, sala 28/ I sprat.

Prijava za učestvovanje u postupku javnog nadmetanja, sa traženim dokazima, podnosi se Odeljenju za investicije, Opštinske uprave Opštine Stara Pazova, najkasnije sa 12.07.2021. godine do 15.00 časova, u zatvorenoj koverti sa vidljivom naznakom na koju lokaciju se odnosi i ko je podnosilac prijave, putem pisarnice Opštinske uprave opštine Stara Pazova ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica.

Preuzmite dokument:

Tekst oglasa

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije