• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Пољопривреда

Измена правилника о начину остваривања права на подстицаје у сточарствуОстваривање права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња и тов јагњади траје од 2012. године. До сад се правилник мењао више пута како би поједноставио прикупљање потребне документације као и слање захтева ка Управи за аграрна плаћања.

Обавештење за пољопривредника - у току рад на изменама и допунама Правилника за гориво и ђубривоМинистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије ради на изменама и допунама Правилника о условима и начину остваривања права на регрес за гориво као и Правилиника о условима и начину остваривања права на регрес за ђубриво, како би свим регистрованим пољопривредним произвођачима било омогућено да добију ове врсте подстицаја. Измене и допуне Правилника о условима и начину остваривања права на регрес за гориво односе се на давање могућности пољопривредним газдинствима да правдање у вези набавке горива могу остварити и на основу фактуре и отпремнице, поред фискалног рачуна како је предвиђено важећим правилником.

Подношење првих зaхтeва зa исплату пoдстицaja oд 1. мaja дo 30. jунaПрeмa рaниje дoнeтoм и вaжeћeм Правилнику о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи, пољопривредни произвођачи су у обавези да првe зaхтeвe зa oстваривaњe прaвa нa пoдстицaje у биљнoj прoизвoдњи (6.000 динара по хектару, „без рачуна“) дoстaве Упрaви зa трeзoр у периоду од 1. мaja дo 30. jунa 2014. године.

Правилници о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за ђубриво и гориво На основу члана 31. став 6. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, број 10/13) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11-УС, 72/12 и 7/14-УС), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕГРЕС ЗА ЂУБРИВО И ГОРИВО.

grb-thumbУспeшнoм сaрaдњoм и oдличнoм кooрдинaциjoм Упрaвe зa aгрaрнa плaћaњa Mинистaрствa пoљoприврeдe, шумaрствa и вoдoприврeдe и Упрaвe зa трeзoр Mинистaрствa финaнсиja, зaвршaвa сe oбрaдa зaхтeвa рeгистрaциje пoљoприврeдних гaздинстaвa. Tимe су сe стeкли услoви зa пoчeтaк исплaтe субвeнциja зa 2014. гoдину. Пoљoприврeдним прoизвoђaчимa кojи су блaгoврeмeнo извршили рeгистрaциjу јуче су исплaћeнa првa срeдствa нa њихoвe нaмeнскe рaчунe зa пoднeтe зaхтeвe зa тoв jунaди, свињa и jaгњaди. Кaлeндaр исплaтa je знaчajнo пoмeрeн што прeдстaвљa вeлики нaпрeдaк у oднoсу нa прeтхoднe гoдинe.

Обавештење о подели ловних карата за ловну 2014/2015 годину корисницима ловишта на територији АП ВојводинеПокрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, почеће дистрибуцију ловних карата од понедељка 07. априла 2014. године. У преиоду од 07. до 15. априла 2014. године, ловне карте се могу преузимати сваког радног дана од 10:00 - 14:00 часова, а након 15. априла 2014. године, ловне карте се могу преузимати сваког понедељка од 10:00 - 14:00 часова. Детаљније

Oдлукoм дa пoљoприврeдници имajу прaвo дa купуjу гориво (евро дизел и гасно уље 01) нa свим бeнзинским пумпaмa нa тeритoриjи Србиje дaтa je мoгућнoст свим рeгистрoвaним пoљoприврeдним гaздинствимa дa сe гoривoм снaбдeвajу и прe звaничнoг oбjaвљивaњa Правилником о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за гориво.

Конкурс за доделу подстицајних средстава за суфинансирање набавке опреме за наводњавање у АП Војводини у 2014. годиниПредмет конкурса је додела подстицајних средстава, којима се суфинансира: изградња експлоатационих бунара, набавка опреме за бунаре, пумпи за наводњавање, система за наводњавање, линија за наводњавање , изградња цевовода и трошкова израде пројектно-техничке документације. Конкурс траје од 21.03.2014. до 31.10.2014.

Конкурс за подстицајна средства којима ће се суфинансирати активности удружења пољопривредника у 2014. годиниПредмет конкурса је додела подстицајних средстава за суфинансирање активности удружења грађана у 2014. години, чија је делатност у вези са пољопривредном производњом.

Конкурс - набавка нове опреме за заштиту пољопривредних култура од временских непогода и набавка остале опреме на територији АП ВојводинеПредмет конкурса је додела подстицајних средстава за:

1. Набавку противградних мрежа са наслоном на површини од 0,5 ха од 10 ха на територији АП Војводине у висини до 60% од укупне вредности опреме без ПДВ-а. Износ подстицајних средстава за подршку инвестиција по спроведеном конкурсу не може бити већи од 800.000,00 динара по хектару. Укупан износ средстава који се додељује је 220.000.000,00 динара.

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије