• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Измене и допуне просторног плана општине Стара Пазова до 2025. (Сл. лист општина Срема, бр. 12/24)
Текст плана Преузмите документ »
Документациона основа Преузмите документ »
Извештај о стратешкој процени утицаја измена и допуна просторног плана општине Стара Пазова до 2025. на животну средину Преузмите документ »
Стратешка процена утицаја измена и допуна просторног плана општине Стара Пазова до 2025. на животну средину - карта Преузмите документ »
Измене и допуне плана генералне регулације насеља Нова Пазова (Сл. лист општина Срема, бр. 17/24)
Текст плана Преузмите документ »
Измене и допуне плана генералне регулације насеља Сурдук (Сл. лист општина Срема, бр. 17/24)
Текст плана Преузмите документ »
Планирана намена површина Преузмите документ »
Регулација и нивелација Преузмите документ »
Водовод и канализација Преузмите документ »
Струја, гас и ТТ Преузмите документ »
Попречни профили I Преузмите документ »
Попречни профили II Преузмите документ »
Карта спровођења Преузмите документ »
Измене и допуне плана генералне регулације насеља Крњешевци (Сл. лист општина Срема, бр. 10/24)
Текст плана Преузмите документ »
Измене и допуне плана генералне регулације насеља Нова Пазова (Сл. лист општина Срема, бр. 27/22)
Текст плана Преузмите документ »
Измене и допуне плана генералне регулације насеља Нова Пазова (Сл. лист општина Срема, бр. 39/21)
Текст плана Преузмите документ »
Измене и допуне плана генералне регулације насеља Голубинци (Сл. лист општина Срема, бр. 29/21)
Текст плана Преузмите документ »
Измене и допуне плана генералне регулације насеља Сурдук
Текст плана Преузмите документ »
Катастарско-топографски план са границом плана Преузмите документ »
Постојећа намена Преузмите документ »
Планирана намена Преузмите документ »
Регулационо нивелациони план са саобраћајним решењем Преузмите документ »
План водоводне и канализационе инфраструктуре Преузмите документ »
Струја, гас и ТТ Преузмите документ »
Попречни профили Преузмите документ »
Карта спровођења Преузмите документ »
Измене и допуне плана генералне регулације Бановаца (Сл. лист општина Срема, бр. 02/20) - исравка
Текст плана Преузмите документ »
Измене и допуне плана генералне регулације Бановаца (Сл. лист општина Срема, бр. 29/21)
Текст плана Преузмите документ »
План генералне регулације радне зоне у к.о. Стари Бановци "Југ" (Сл. лист општина Срема, бр. 23/21)
Текст плана Преузмите документ »
Стратешка процена Преузмите документ »
Измене и допуне плана генералне регулације Бановаца
Текст плана Преузмите документ » 
Извод из плана Преузмите документ » 
Карта спровођења Преузмите документ » 
Подлога Преузмите документ » 
Постојећа намена површина Преузмите документ » 
План намене површина Преузмите документ » 
Регулација Преузмите документ » 
Саобраћај Преузмите документ » 
Електро, ТТ и гасна инфраструктура Преузмите документ » 
Водопривреда Преузмите документ » 
Попречни профили Преузмите документ » 
План детаљне регулације Централне радне зоне општине Стара Пазова ("Сл. лист општина Срема", бр. 9/2019, 29/2019, 49/21 и 13/23)
Текст плана Преузмите документ »
Извод из просторног плана Преузмите документ »
Граница обухвата плана Преузмите документ »
Постојећа функционална организација Преузмите документ »
План поделе грађевинског земљишта Преузмите документ »
План претежне намене површина Преузмите документ »
План регулације и нивелације Преузмите документ »
План саобраћајне инфраструктуре Преузмите документ »
Попречни профили уличних коридора Преузмите документ »
План водопривредне инфраструктуре Преузмите документ »
План електроенергетске, телекомуникационе и термоенергетске инфраструктурне мреже Преузмите документ »
Измене и допуне плана детаљне регулације Централне радне зоне општине Стара Пазова (Сл. лист општина Срема, бр. 49/21)
Текст плана Преузмите документ »
Стратешка процена Преузмите документ »
Измене и допуне плана детаљне регулације - Централне радне зоне Општине Стара Пазова
Текст плана Преузмите документ » 
Извод из плана Преузмите документ » 
Обухват Преузмите документ » 
Наслеђене урбанистичке обавезе Преузмите документ » 
Јавно и остало Преузмите документ » 
Намена Преузмите документ » 
Регулација и нивелација Преузмите документ » 
Саобраћај Преузмите документ » 
Вода Преузмите документ » 
Електро, гасовод и ТТ Преузмите документ » 
Попречни профили Преузмите документ » 
План детаљне регулације - Централне радне зоне Општине Стара Пазова
Текст плана Преузмите документ » 
Извод из плана Преузмите документ » 
Обухват Преузмите документ » 
Наслеђене урбанистичке обавезе Преузмите документ » 
Јавно и остало Преузмите документ » 
Регулација и нивелација Преузмите документ » 
Саобраћај Преузмите документ » 
Вода Преузмите документ » 
Електровод, гасовод, телекомуникације Преузмите документ » 
Попречни профили Преузмите документ » 
Стратешка процена Преузмите документ » 
Намена Преузмите документ »  
Измене и допуне просторног плана општине Стара Пазова до 2025. године - 3 (Сл. лист општина Срема бр. 40/19)
Измене и допуне ППО Стара Пазова Преузмите документ »
Намена површина Преузмите документ »
Мрежа насеља и инфраструктурни системи Преузмите документ »
Туризам и заштита простора Преузмите документ »
Спровођење Преузмите документ »
Стратешка процена ППО Преузмите документ »
Стратешка карта Преузмите документ »
Измене и допуне просторног плана општине Стара Пазова до 2025. године - 2
Измене и допуне ППО Стара Пазова Преузмите документ »
Мрежа насеља и инфраструктура Преузмите документ »
Туризам и заштита простора Преузмите документ »
Спровођење Преузмите документ »
Стратешка карта Преузмите документ »
Стратешка процена ППО Преузмите документ »
Намена површина Преузмите документ »
План генералне регулације насеља Нова Пазова
Текст плана Преузмите документ »
Катастарска подлога Преузмите документ »
Постојеће стање Преузмите документ »
План намене површина Преузмите документ »
Регулација и нивелација са саобраћајним решењем Преузмите документ »
План мреже електроенергетске инфраструктуре Преузмите документ »
План водопривредне инфраструктуре Преузмите документ »
Попречни профили Преузмите документ »
Карта спровођења Преузмите документ »
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Преузмите документ »
Постојеће стање Преузмите документ »
План уређења и заштите животне средине Преузмите документ »
Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Нова Пазова (Сл. лист општина Срема, бр. 4/2021)
Текст плана Преузмите документ »
План генералне регулације насеља Стара Пазова
Текст плана Преузмите документ »
Извештај о стратешкој процени утицаја плана генералне регулације насеља Стара Пазова Преузмите документ »
Постојеће стање животне средине Преузмите документ »
Катастарска подлога са границом плана Преузмите документ »
Постојећа намена Преузмите документ »
План уређења и заштите животне средине Преузмите документ »
План намене по зонама Преузмите документ »
План детаљне намене површина Преузмите документ »
План регулације Преузмите документ »
План саобраћајних површина Преузмите документ »
План водопривредне инфраструктуре Преузмите документ »
План енергетске инфраструктуре Преузмите документ »
Саобраћајни профили Преузмите документ »
Карта спровођења Преузмите документ »
Измене и допуне плана генералне регулације насеља Стара Пазова - Службени лист општина Срема број 12/2022
Текст плана Преузмите документ »
План регулације Преузмите документ »
План саобраћајних површина Преузмите документ »
План детаљне намене површина Преузмите документ »
План енергетске инфраструктуре Преузмите документ »
Саобраћајни профили Преузмите документ »
Карта спровођења Преузмите документ »
План водопривредне инфраструктуре Преузмите документ »
План претежне намене Преузмите документ »
Измене и допуне плана генералне регулације насеља Стара Пазова - Службени лист општина Срема број 43/2020
Текст плана Преузмите документ »
Извештај о стратешкој процени утицаја Измена плана генералне регулације насеља Стара Пазова на животну средину Преузмите документ »
Катастарска подлога са границом плана Преузмите документ »
Постојећа намена Преузмите документ »
План намене по зонама Преузмите документ »
План детаљне намене површина Преузмите документ »
План регулације Преузмите документ »
План саобраћајних површина Преузмите документ »
План водопривредне инфраструктуре Преузмите документ »
План енергетске инфраструктуре Преузмите документ »
Саобраћајни профили 1 Преузмите документ »
Саобраћајни профили 2 Преузмите документ »
Карта спровођења Преузмите документ »
Измене и допуне Плана генералне регулације Бановаца (Стари Бановци, Нови Бановци, Бановци Дунав) - Службени лист општина Срема, бр. 27/23
Текст плана Преузмите документ »
Графички део Преузмите документ »
Измене и допуне Плана генералне регулације Бановаца (Стари Бановци, Нови Бановци, Бановци Дунав)
Текст плана Преузмите документ »
Обухват плана генералне регулације Бановаца Преузмите документ »
Катастарски план Преузмите документ »
Постојећа намена површина Преузмите документ »
План намене површина Преузмите документ »
План регулације површине јавне намене Преузмите документ »
План мреже саобраћајне инфраструктуре Преузмите документ »
План мреже електроенергетске инфраструктуре Преузмите документ »
План мреже водопривредне инфраструктуре Преузмите документ »
Попречни профили обалоутврде Преузмите документ »
Карта спровођења Преузмите документ »
Измене и допуне плана детаљне регулације јужног дела централне радне зоне у к.о. Нова Пазова и дела саобраћајнице која повезује централну радну зону са просторном целином 11 Бановци
Текст измена и допуна плана Преузмите документ »
Извод из ППО Преузмите документ »
Постојеће стање Преузмите документ »
План намене површина Преузмите документ »
Регулација површина јавне намене-исправљено Преузмите документ »
Регулација површина јавне намене Преузмите документ »
Саобраћај са регулацијом и нивелацијом Преузмите документ »
Инфраструктура-водовод и канализација Преузмите документ »
Енергетска инфраструктура Преузмите документ »
Попречни профили Преузмите документ »
Просторни план општине Стара Пазова
Просторни план Општине Стара Пазова до 2025. године (усклађивање Просторног плана општине Стара Пазова до 2025. године са одредбама Закона о планирању и изградњи) Преузмите документ »
Референтна карта 1: намена површина Преузмите документ »
Референтна карта 2: мрежа насеља и инфраструктурни системи Преузмите документ »
Референтна карта 3: туризам и заштита простора Преузмите документ »
Референтна карта 4: карта спровођења Преузмите документ »
Измене и допуне Просторног плана општине Стара Пазова до 2025. године
Текст плана Преузмите документ »
Карта - Намена површина Преузмите документ »
Карта - Мрежа насеља и инфраструктурни систем Преузмите документ »
Карта - Туризам и ѕаштита простора Преузмите документ »
Карта - Спровођење Преузмите документ »
Стратешке измене:
Стратешка процена - текст Преузмите документ »
Карта - Постојеће стање животне средине за измене Преузмите документ »
Карта - Анализиране локације за измене Преузмите документ »
Карта - Мере заштите и унапређења животне средине за измене Преузмите документ »
План детаљне регулације Просторне целине 9, радна зона Голубинци - запад
Усвојен план Преузмите документ »
Карта - Шира локација, извод из ППО Преузмите документ »
Карта - Катастарски план/td> Преузмите документ »
Карта - Постојеће стање Преузмите документ »
Карта - План регулације површине и јавне намене и функционална организација Преузмите документ »
Карта - План саобраћаја са нивелацијом Преузмите документ »
Карта - Инфраструктура Преузмите документ »
План генералне регулације насеља Војка
Текст плана генералне регулације насеља Војка Преузмите документ »
Катастарска подлога Преузмите документ »
Извод из просторног плана Преузмите документ »
Постојећа функционална организација Преузмите документ »
Намена површина Преузмите документ »
План саобраћаја Преузмите документ »
План водопривредне и канализационе инфраструктуре Преузмите документ »
План мреже енергетске инфраструктуре и телекомуникација Преузмите документ »
Попречни профили Преузмите документ »
Карта спровођења Преузмите документ »
Измене и допуне плана генералне регулације насеља Војка (Сл. лист општина Срема, бр. 8/23)
Текст плана Преузмите документ »
Обухват Преузмите документ »
Постојеће стање Преузмите документ »
Планирана намена Преузмите документ »
Регулација и нивелација Преузмите документ »
Водовод и канализација Преузмите документ »
Електро, ТТ и гас Преузмите документ »
Спровођење Преузмите документ »
План детаљне регулације дела блога 20 у Новој Пазови
Текст Планаа детаљне регулације дела блога 20 у Новој Пазови Преузмите документ »
Извод из Плана вишег реда Преузмите документ »
Катастарска подлога Преузмите документ »
Постојећа функционална организација простора са претежном наменом земљишта Преузмите документ »
План намене површина Преузмите документ »
План регулације површина јавне намене Преузмите документ »
План саобраћајница са регулацијом и нивелацијом Преузмите документ »
План водопривредне инфраструктуре Преузмите документ »
План траса и објеката енергетике и телекомуникација Преузмите документ »
Попречни профили Р1-300 Преузмите документ »
Попречни профили Р1-350 Преузмите документ »
Измене и допуне Плана генералне регулације Бановаца (Стари Бановци, Нови Бановци, Бановци Дунав)
Текст плана Измена и допуна Плана генералне регулације Бановаца (Стари Бановци, Нови Бановци, Бановци Дунав) Преузмите документ »
Обухват плана Преузмите документ »
Катастарска подлога на ортофото снимку са границом плана Преузмите документ »
Постојећа намена површина Преузмите документ »
План регулације и саобраћаја Преузмите документ »
План намене површина Преузмите документ »
Водопривредна инфраструктура Преузмите документ »
Електроенергетска, ТТ и гасна инфраструктура Преузмите документ »
Попречни профили Преузмите документ »
Карта спровођења Преузмите документ »
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ГОЛУБИНЦИ
ТЕКСТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ГОЛУБИНЦИ Преузмите документ »
Копија плана са обухватом Преузмите документ »
Намена површина Преузмите документ »
Попречни профили Преузмите документ »
Ортофото са постојећом наменом површина Преузмите документ »
План електро и ТТ инсталација Преузмите документ »
План саобраћаја и регулације Преузмите документ »
План водних и гасних инсталација Преузмите документ »
План детаљне регулације централног изворишта Општине Стара Пазова
Текст плана детаљне регулације централног изворишта Општине Стара Пазова Преузмите документ »
R1-2500  
Шира локација - извод из ППО Стара Пазова Преузмите документ »
Обухват плана на катастарској подлози Преузмите документ »
Постојећа намена површина Преузмите документ »
План регулације површина јавне намене Преузмите документ »
План намене површина Преузмите документ »
План саобраћајница са регулацијом и нивелацијом Преузмите документ »
План траса и објеката водопривредне инфраструктуре Преузмите документ »
План траса и објеката електроенергетске инфраструктуре телекомуникација Преузмите документ »
Попречни профили главне саобраћајнице Преузмите документ »
R1-5000  
Обухват плана на катастарској подлози Преузмите документ »
Постојећа намена површина Преузмите документ »
План регулације површина јавне намене Преузмите документ »
План намене површина Преузмите документ »
План саобраћајница са регулацијом и нивелацијом Преузмите документ »
План траса и објеката водопривредне инфраструктуре Преузмите документ »
План траса и објеката електроенергетске инфраструктуре телекомуникација Преузмите документ »
Попречни профили главне саобраћајнице Преузмите документ »
Плaн дeтaљнe регулације јужног дeлa цeнтрaлнe рaднe зoнe у к.о. Нова Пазова и дела саобраћајнице која повезује централну радну зону са просторном целином 11 Бановци
Текст плана дeтaљнe регулације јужног дeлa цeнтрaлнe рaднe зoнe у к.о. Нова Пазова и дела саобраћајнице која повезује централну радну зону са просторном целином 11 Бановци Преузмите документ »
R1-2500
Извод из ППО Стара Пазова Преузмите документ »
Постојећа функционална организација са претежном наменом простора и обухватом плана Преузмите документ »
Планска подела на зоне и целине са површинама за јавне функције, јавне површине и заштитно зеленило Преузмите документ »
План регулације улица и јавних површина и грађевинске линије Преузмите документ »
План саобраћајница са регулацијом и нивелацијом Преузмите документ »
Планиране трасе, коридори и мрежа јавне комуналне инфраструктуре Преузмите документ »
Енергетска инфраструктура Преузмите документ »
Попречни профили Преузмите документ »
Инфраструктура - графички прилог Преузмите документ »
R1-5000
Извод из ППО Стара Пазова Преузмите документ »
Постојећа функционална организација са претежном наменом простора и обухватом плана Преузмите документ »
Планска подела на зоне и целине са површинама за јавне функције, јавне површине и заштитно зеленило Преузмите документ »
План регулације улица и јавних површина и грађевинске линије Преузмите документ »
План саобраћајница са регулацијом и нивелацијом Преузмите документ »
Планиране трасе, коридори и мрежа јавне комуналне инфраструктуре Преузмите документ »
Енергетска инфраструктура Преузмите документ »
Попречни профили Преузмите документ »
Инфраструктура - графички прилог Преузмите документ »
План детаљне регулације просторне целине 11 - Лог Центар у К.О. Нови Бановци
Текст плана детаљне регулације просторне целине 11 - Лог Центар у К.О. Нови Бановци Преузмите документ »
Шира локација Преузмите документ »
Постојеће стање на кат. топографском плану Преузмите документ »
План поделе на урбанистичке целине Преузмите документ »
План намене површина Преузмите документ »
План саобраћаја са нивелацијом Преузмите документ »
План енергетске и телекомуникационе мреже Преузмите документ »
План водопривредне мреже Преузмите документ »
Измене и допуне плана детаљне регулације просторне целине 11 - Лог Центар у К.О. Нови Бановци
Текст измена и допуна Преузмите документ »
Намена површина (стари план) Преузмите документ »
Извод из ППО Преузмите документ »
Постојеће стање Преузмите документ »
Подела на урбанистичке целине Преузмите документ »
Намена површина Преузмите документ »
План саобраћаја Преузмите документ »
Енергетска инфраструктура Преузмите документ »
Водна инфраструктура Преузмите документ »
План детаљне регулације мултифункционалне радне зоне Стара Пазова - "Север"
План детаљне регулације Преузмите документ »
Извештај о стратешкој процени утицаја Преузмите документ »
План детаљне регулације мултифункционалне радне зона у Старој Пазови
Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације мултифункционалне радне зоне на животну средину Преузмите документ »
План уређења и заштите животне средине Преузмите документ »
Постојеће стање животне средине Преузмите документ »
План детаљне регулације мултифункционалне радне зоне у Старој Пазови Преузмите документ »
Реферална карта намена простора мултифункционалне радне зоне у Старој Пазови Преузмите документ »
Постојећа намена простора мултифункционалне радне зоне у Старој Пазови Преузмите документ »
План регулације површина јавне намене са поделом на целине Преузмите документ »
План намене површина Преузмите документ »
План енергетике и телекомуникација Преузмите документ »
План водопривредне мреже Преузмите документ »
План детаљне регулације блока између улица Здравка Јекића, Царског пута и продужетка Панонске улице у Старим Бановцима
План детаљне регулације блока између улица Здравка Јекића, Царског пута и продужетка Панонске улице у Старим Бановцима Преузмите документ »
Шира локација Преузмите документ »
Постојеће стање Преузмите документ »
Концепт плана намене површина Преузмите документ »
План поделе земљишта на јавно и остало Преузмите документ »
Концепт плана са регулацијом и нивелацијом Преузмите документ »
Предлог планираних траса инфраструктуре Преузмите документ »
Урбанистичка целина 1 у Старој Пазови
План детаљне регулације урбанистичке целине 1 у Старој Пазови Преузмите документ »
План претежне намене површина са урбанистичким целинама Преузмите документ »
Катастарски план са границом обухвата плана Преузмите документ »
План намене површина Преузмите документ »
План поделе земљишта на јавно и остало грађевинско земљиште Преузмите документ »
Предлог планираних траса водовода и канализације Преузмите документ »
Предлог планираних траса енергетике Преузмите документ »
Попречни профил улица са инфраструктуро Преузмите документ »
План детаљне регулације дела блока 22 у Старим Бановцима
План детаљне регулације дела блока 22 у Старим Бановцима Преузмите документ »
Шира локација Преузмите документ »
Обухват плана са постојећом претежном наменом простора Преузмите документ »
План поделе на урбанистичке целине Преузмите документ »
План намене површина Преузмите документ »
План саобраћајница са нивелацијом Преузмите документ »
Попречни профили улица Преузмите документ »
План инфраструктурне мреже Преузмите документ »
План детаљне регулације II централног блока у Старој Пазови
План детаљне регулације II централног блока у Старој Пазови Преузмите документ »
Шира локација - извод из ГУП Преузмите документ »
Граница плана са постојећом претежном наменом простора и планом рушења Преузмите документ »
План регулације површина јавне намене са поделом на целине Преузмите документ »
План намене површина Преузмите документ »
План саобраћајница и нивелације Преузмите документ »
Попречни профили улица Преузмите документ »
План енергетике и телекомуникација Преузмите документ »
План хидротехничке инфраструктуре Преузмите документ »
План детаљне регулације источне радне зоне и предузетничке зоне "Воларско поље" у Старој Пазови
План детаљне регулације источне радне зоне и предузетничке зоне "Воларско поље" у Старој Пазови Преузмите документ »
Шира локација - извод из просторног плана општине Стара Пазова до 2025. Преузмите документ »
Катастарска подлога са границом плана Преузмите документ »
Постојећа претежна намена земљишта Преузмите документ »
План намене површина Преузмите документ »
План регулације, нивелације и саобраћаја Преузмите документ »
План енергетске и телекомуникационе инфраструктуре Преузмите документ »
План водопривредне инфраструктуре Преузмите документ »
Попречни профили саобраћајница Преузмите документ »
Измене и допуне плана генералне регулације Бановаца
Измене и допуне плана генералне регулације Бановаца Преузмите документ »
План генералне регулације Бановаца Преузмите документ »
Геодетска подлога са границом грађевинског рејона Преузмите документ »
Обухват плана генералне регулације Бановаца Преузмите документ »
План енергетске гасне и ТТ инфраструктуре Преузмите документ »
Планирана намена површина Преузмите документ »
План поделе земљишта на јавно и остало Преузмите документ »
План саобраћајне инфраструктуре са генералном регулацијом и нивелацијом Преузмите документ »
Постојећа намена простора Преузмите документ »
Правила грађења и уређења простора Преузмите документ »
Реферална карта - намена простора Преузмите документ »
Водопривредне инфраструктуре Преузмите документ »
План генералне регулације стамбеног блока у северозападном делу насеља Стара Пазова
План генералне регулације стамбеног блока у северозападном делу насеља Стара Пазова Преузмите документ »
Генерални урбанистички план Преузмите документ »
Граница плана Преузмите документ »
План намене површина Преузмите документ »
План поделе на јавно и остало земљиште Преузмите документ »
Предлог планираних траса водовода и канализације Преузмите документ »
Предлог планираних траса енергетике Преузмите документ »
Измене и допуне плана генералне регулације насеља Крњешевци (Сл. лист општина Срема, бр. 19/2022)
Текст плана Преузмите документ »
Обухват плана Преузмите документ »
Планирана намена Преузмите документ »
Регулација и нивелација са саобраћајним решењем Преузмите документ »
ВИК Преузмите документ »
План електро, ТТ и гасне инфраструктуре Преузмите документ »
План уређења и заштите Преузмите документ »
Спровођење плана Преузмите документ »
Измене и допуне плана генералне регулације насеља Крњешевци
Измене и допуне плана Преузмите документ »
Катастарски план са границом плана Преузмите документ »
Постојеће стање Преузмите документ »
Подела на урбанистичке целине Преузмите документ »
Планирана намена Преузмите документ »
Регулација и нивелација са саобраћајним решењем Преузмите документ »
План водоводне и канализационе мреже Преузмите документ »
План електро, ТТ и гасне инфраструктуре Преузмите документ »
Попречни профили Преузмите документ »
План уређења и заштите Преузмите документ »
Спровођење плана Преузмите документ »
План генералне регулације насеља Крњешевци
План генералне регулације насеља Крњешевци Преузмите документ »
Постојећа намена простора Преузмите документ »
Обухват плана са границама грађевинских подручја Преузмите документ »
Планирано грађевинско подручје са регулацијом површина јавне намене Преузмите документ »
План претежне намене са урбанистичким целинама Преузмите документ »
План саобраћајне инфраструктуре са генералном регулацијом и нивелацијом: документ 1 Преузмите документ »
План саобраћајне инфраструктуре са генералном регулацијом и нивелацијом: документ 2 Преузмите документ »
План саобраћајне инфраструктуре са генералном регулацијом и нивелацијом: документ 3 Преузмите документ »
План саобраћајне инфраструктуре са генералном регулацијом и нивелацијом: документ 4 Преузмите документ »
План водопривредне инфраструктуре Преузмите документ »
План електроенергетске, ТТ и гасне инфраструктуре Преузмите документ »
План уређења и заштите простора Преузмите документ »
Спровођење плана Преузмите документ »
Попречни профили уличних коридора Преузмите документ »
Зоне санитарне заштите
Текст документа Зоне санитарне заштите Преузмите документ »
Карта Зоне санитарне заштите Преузмите документ »
Измене и допуне плана детаљне регулације дела централне радне зоне у к.о. Нова Пазова („Сл. лист општина Срема“ бр 5/18)
Текстуални део Преузмите документ »
Графички део Преузмите документ »
Текстуални део скраћен Преузмите документ »
План детаљне регулације дела централне радне зоне у К.О. Нова Пазова
Текст документа - План детаљне регулације дела централне радне зоне у К.О. Нова Пазова Преузмите документ »
Извод из просторног плана општине Стара Пазова Преузмите документ »
Постојеће стање - План детаљне регулације дела централне радне зоне у К.О. Нова Пазова Преузмите документ »
Подела на урбане целине Преузмите документ »
План регулације површина јавне намене Преузмите документ »
План саобраћаја са нивелацијом и регулацијом Преузмите документ »
Попречни профили I Преузмите документ »
Попречни профили II Преузмите документ »
План енергетске инфраструктуре и телекомуникација Преузмите документ »
План детаљне регулације за трафостаницу ТС 110/2О Кв Крњешевци и далековода 2х110 Кв број 104/4 Београд 5 - Стара Пазова увођење у ТС 110/20 Кв "Крњешевци"
Текст документа - План детаљне регулације за трафостаницу ТС 110/2Окв Крњешевци Преузмите документ »
Карта - шира локација - извод из ППО Преузмите документ »
Карта - Катастарска подлога са границом обухвата плана Преузмите документ »
Карта - План поделе на јавно и остало земљиште Преузмите документ »
Карта - План намене површина Преузмите документ »
Карта - Предлог планираних траса инфраструктурних система Преузмите документ »
Карта - Ситуација трасе далековода са регулационим елементима Преузмите документ »
План детаљне регулације за реконструкцију, модернизацију и изградњу двоколосечне пруге Београд-Нови Сад-Суботица-државна граница Деоница: Стара Пазова-Нови Сад на територији општине Стара Пазова
Текст плана Преузмите документ »
Прегледна ситуација Преузмите документ »
Извод из постојећег плана - намена површина Преузмите документ »
Катастарско топографски план са границом плана Преузмите документ »
Постојеће стање Преузмите документ »
План намене површина са концептуелним решењем Преузмите документ »
План саобраћајне инфраструктуре, регулација и нивелација границе парцеле Преузмите документ »
Каратеристични профили Преузмите документ »
План мреже и објеката инфраструктуре Преузмите документ »
Објекти и зоне заштите Преузмите документ »
План генералне регулације насеља Сурдук
План генералне регулације насеља Сурдук Преузмите документ »
Извод из просторног плана општине Стара Пазова Преузмите документ »
Постојећа функционална организација простора Преузмите документ »
Граница плана са границом планираног грађевинског подручја-јавно и остало грађевинско земљиште Преузмите документ »
План претежне намене површина Преузмите документ »
План саобраћајне инфраструктуре са генералним регулационим и нивелационим решењем Преузмите документ »
План траса и објеката водоводне инфраструктуре Преузмите документ »
План траса и објеката електроенергетске, ТТ и гасне инфраструктуре Преузмите документ »
Попречни профили Преузмите документ »
Начин спровођења плана Преузмите документ »
Измене и допуне плана генералне регулације насеља Сурдук
План намене по постојећем плану Преузмите документ »
Извод из просторног плана општине Преузмите документ »
Постојећа функционална организација простора Преузмите документ » 
Граница грађевинског реона Преузмите документ »
План намене Преузмите документ » 
Саобраћај Преузмите документ » 
План водопривредне инфраструктуре Преузмите документ » 
Струја, вода, гас Преузмите документ »
Попречни профил Преузмите документ »
Карта спровођења Преузмите документ »
Измене и допуне ПГР Сурдук Преузмите документ »
Текст измене и допуне ПГР Сурдук објављен у Службеном листу Преузмите документ »
Урбанистички пројекат за изградњу пијаце на кат. парц. бр. 1373/14, 1373/15, 1373/16, 1373/17, 1351, 1426 и 1439 к.о. Нова Пазова-нацрт
Текст урбанистичког пројекта Преузмите документ »
Извод из плана Преузмите документ »
Постојеће стање Преузмите документ »
Намена површина Преузмите документ »
Партерно уређење Преузмите документ »
Регулација и нивелација Преузмите документ »
Инфраструктура Преузмите документ »
Измене и допуне Плана детаљне регулације блокова 1, 2, 3, 4 и 5 у Новој Пазови („Сл. лист општина Срема“ бр 9/18)
Текст плана Преузмите документ »
Постојеће стање Преузмите документ »
Планирана намена површина-усвојеног плана Преузмите документ »
Планирана намена површина Преузмите документ »
План регулације-јавна намена Преузмите документ »
План саобраћаја Преузмите документ »
План енергетске инфраструктуре Преузмите документ »
План водопривредне инфраструктуре Преузмите документ »
План детаљне регулације блокова 1, 2, 3, 4 и 5 у Новој Пазови
Текст нацрта плана Преузмите документ »
Извод из ГУП Преузмите документ »
Обухват плана-подлога Преузмите документ »
Постојеће стање Преузмите документ »
Планирана намена површина Преузмите документ »
План регулације Преузмите документ »
План саобраћаја са нивелацијом Преузмите документ »
План енергетске инфраструктуре Преузмите документ »
План водопривредне инфраструктуре Преузмите документ »
Попречни профили Преузмите документ »
Измене и допуне плана детаљне регулације дела блока 20 у Новој Пазови
Текст нацрта плана Преузмите документ »
Шира локација-извод из ГУП Преузмите документ »
Катастарска подлога Преузмите документ »
Постојеће стање Преузмите документ »
План намене површина Преузмите документ »
План регулације површина јавне намене Преузмите документ »
Нацрт плана мрежне саобраћајне инфраструктуре Преузмите документ »
План енергетике и телекомуникација Преузмите документ »
План водопривредне инфраструктуре Преузмите документ »
Попречни профили Преузмите документ »
План детаљне регулације подручја "Баир" у Старим Бановцима (блок 15, блок 17, део блока 18 и део блока 20)
Текст плана Преузмите документ »
Шира локација Преузмите документ »
Катастар-блокови 15-17 Преузмите документ »
Постојеће стање Преузмите документ »
План регулације са кружном раскрсницом Преузмите документ »
План намене површина са кружном раскрсницом Преузмите документ »
План саобраћаја Преузмите документ »
План водопривредне инфраструктуре Преузмите документ »
Струја, гас, Телеком Преузмите документ »
Попречни профили Преузмите документ »
Измене и допуне плана генералне регулације насеља Белегиш (Сл. лист општина Срема бр. 45/21)
Текст плана Преузмите документ »
Планирана намена површина Преузмите документ »
Регулација и нивелација са саобраћајним решењем Преузмите документ »
Водовод и канализација Преузмите документ »
Електро, ТТ и планирана намена Преузмите документ »
Попречни профили Преузмите документ »
Спровођење плана Преузмите документ »
Измене и допуне плана генералне регулације насеља Белегиш (Сл. лист општина Срема бр. 40/19)
Текст плана Преузмите документ »
Катастарско топографски план Преузмите документ »
Постојећа намена Преузмите документ »
Планирана намена површина Преузмите документ »
Регулација и нивелација са саобраћајним решењем Преузмите документ »
Водовод и канализација Преузмите документ »
Електро, ТТ и гас Преузмите документ »
Порпечни профили Преузмите документ »
Спровођење плана Преузмите документ »
План генералне регулације насеља Белегиш
Текст плана Преузмите документ »
Извод из ППО Преузмите документ »
Постојеће стање Преузмите документ »
Граница грађевинског реона Преузмите документ »
Планирана намена површина Преузмите документ »
План регулације са кружном раскрсницом Преузмите документ »
План водопривредне инфраструктуре Преузмите документ »
Инфраструктура-струја, гас и Телеком Преузмите документ »
Попречни профили Преузмите документ »
Карта спровођења Преузмите документ »
одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије