• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

На овој страници можете преузети обрасце и формуларе општинске управе општине Стара Пазова у електронском облику. Документи су у .PDF и .DOC формату. PDF формуларе можете попунити електронски, помоћу програма Adobe Reader, и тако попуњене их одштампати.

Одељење за привреду
Захтев угоститеља за категоризацију угоститељских објеката за смештај врсте кућа, апартман, соба и сеоско туристичко домаћинство
Образац изјаве за правна лица
Захтев физичког лица за категоризацију угоститељских објеката за смештај врсте кућа, апартман, соба и сеоско туристичко домаћинство
Образац изјаве за физичка лица
Адреса са које можете прузети све неопходне обрасце из АПР-а
Захтев за издавање уверења о статусу предузетника (регистрованих пре 2006.)
Захтев за издавање уверењa о евидентирању некатегорисаног угоститељског објекта за смештај
Заштита животне средине
Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину
Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину
Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину
Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину
Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину
Захтев за давање сагласности на ажурирану студију о процени утицаја
Захтев за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада
Захтев за издавање потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе
Захтев за издавање интегрисане дозволе
Захтев за издавање дозволе за рад стационарних извора загађења
Захтев за издавање дозволе за управљање хемикалијама
Захтев за издавање дозволе за сакупљање и/или транспорт отпада
Захтев за издавање сагласности на план управљања отпадом
Захтеви за такси
Захтев за издавање такси дозволе за возача
Захтев за издавање одобрења за обављање такси превоза, такси дозволе за возача
Захтев за издавање такси дозволе за возило
Захтев за регулисање статуса привредног субјекта у случају престанка обављања делатности
Захтев за упис возила у евиденцију превоза терета за сопствене потребе
Захтев за издавање уверења за поседовање важећег одобрења за обављање такси превоза
Изјава
Одељење за пољопривреду
Захтев за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта
Захтев за издавање водне дозволе за објекте, односно радове за које је издата употребна дозволе а није издата водна сагласност
Захтев за издавање водне дозволе за објекте, односно радове за које је издата водна сагласност или водна дозвола
Захтев за издавање водне сагласности за објекте, односно радове за које су издати водни услови
Захтев за издавање водних услова за изградњу, односно реконструкцију објеката и извођење радова
Захтев за издавање потврда органа ЈСЛ да за предметну инвестицију подносилац захтева не користи подстицаје из буџета ЈЛС
Образац
Одељење за јавне приходе
Захтев за издавање пореског уверења (физичка лица)
Захтев за издавање пореског уверења (правна лица)
Пријава за утврђивање обавеза по основу локалне комуналне таксе
Пореска пријава за утврђивање пореза на имовнину ППИ-1
Пореска пријава за утврђивање пореза на имовнину ППИ-2
Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза
Захтев за повраћај средстава
Захтев за пренос средстава
Захтев за отпис камате по основу неуредне доставе
Захтев за отпис дуговања по основу застарелости потраживања
Захтев за усаглашавање стања дуговања
Захтев за отпис плаћања дугованог пореза
Одељење за урбанизам и грађење
Захтев за издавање информације о локацији
Захтев за разматрање урбанистичког пројекта или плана
Захтев за доношење решења о утврђивању земљишта за редовну употребу објекта и формирању грађевинске парцеле
Пријава почетка извођења радова - грађевинска инспекција
Пријава за учешће на јавном надметању
Захтев за доделу у закуп непосредном погодбом или отуђење грађевинског земљишта
Захтев за издавање потврде на пројекат парцелације/препарцелације
Захтев за издавање потврде на урбанистички пројекат
Захтев за претварање права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду
Захтев за закључење уговора о успостављању права службености
Захтев за издавање сагласности на елаборат геодетских радова
Захтев за издавање решења о уклањању објекта
Образац за пријаву нелегалног објекта грађевинском инспектору
Образац пријаве за регистрацију стамбене зграде
Образац пријаве за регистрацију стамбене зграде - додатак пријави
Потребна документација за регистрацију стамбене заједнице
Записник са седнице и одлука о избору управника стамбене заједнице
Потврда о примљеној пријави за регистрацију стамбене заједнице
Образац пријаве за ажурирање података који се евидентирају у регистру стамбених заједница
Захтев за увид у плански документ
Захтев за исељење бесправно усељеног лица
Захтев за доношење решења о утврђивању земљишта за редовну употребу објекта и формирању грађевинске парцеле
Захтев за издавање потврде о плаћеној накнади за конверзију права коришћења у право својине на грађевинском земљишту
Захтев за издавање одобрења за постављање пратећег привременог објекта (угоститељска башта, надстрешница, пратећа монтажна барака, или сл.)
Захтев за издавање одобрења за заузеће јавне површине због обезбеђења градилишта или држања грађевинског материјала
Захтев за издавање одобрења за постављање манифестационих привремених објеката (спортске балон-хале, монтажни терени, манифестациони угоститељски објекти, игралишта и клизалишта, забавни паркови, циркуске шатре, разне бине и трибине, и слично)
Захтев за издавање одобрења за заузеће јавне површине за излагање робе испред пословних просторија (изложбене витрине, расхладни ормани, фрижидери за сладолед, разни артикли)
Захтев за издавање одобрења за постављање планског привременог објекта (киоск, самостална монтажна барака, самостални апарат за сладолед, или печење кокица, кестења и сл., сплав-ресторан, преуређено превозно средство, или сл.)
Захтев за издавање одобрења за извођење радова на јавној површини (изградња колског прилаза преко канала, зацевљење канала, бетонирање јавних површина, и слично)
Обавештење о постојању нелегалног објекта-објеката
Одељење за инспекцијске послове и комуналне делатности
Заштита животне средине
Захтев за службену саветодавну посету
Захтев за утврђивање чињеничног стања поводом могућег штетног утицаја на животну средину
Захтев за потврђивање испуњености услова у погледу животне средине објекта у коме се обавља енергетска делатност
Комунална инспекција
Захтев за излазак комуналне инспекције по пријави грађана
Захтев за ексхумацију посмртних остатака
Грађевинска инспекција
Захтев за излазак грађевинске инспекције ради прегледа старог објекта изграђеног пре 1960. године
Захтев за излазак грађевинске инспекције
Захтев за излазак грађевинске инспекције ради увиђаја у вези рушења објекта
Инспекција за друмски саобраћај
Захтев за службену саветодавну посету
Захтев за излазак инспекције за друмски саобраћај
Захтев за издавање уверења да такси превознику није изречена управна мера забране обављања делатности
Одељење за друштвене делатности
Захтев/иницијативу комисији за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету/ученику за покретање поступка процене
Захтев за пренос буџетских средстава по конкурсу за суфинансирање културних удружења за 2012. година
Захтев за пренос по документу
Захтев за остваривање права на дечији додатак
Захтев за остваривање права на финансијску помоћ породици са прворођеним дететом
Захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и посебне неге детета
Захтев за остваривање права на остале накнаде по основу рођења и неге детета-корисници из члана 17. Закона о финансијској подршци породици са децом
Захтев за остваривање права на родитељски додатак мајке
Захтев за остваривање права на родитељски додатак оца
Захтев за надокнаду трошкова боравка деце у предшколским установама
Извештаји о боравку деце у предшколским установама
Захтев за вештачење здравственог стања детета
Захтев за остваривање права на финансијску помоћ незапосленим трудницама и породиљама
Захтев за остваривање права на регресирање трошкова боравка у предшколској установи за дете трећег односно сваког наредног реда рођења
Изјава о сагласности да орган за потребе поступка може извршити увид, прибавити и обрадити личне податке
Образац за пријаву на конкурс за суфинансирање организовања културне манифестације од интереса за општину Стара Пазова за 2015. годину
Образац за пријаву на конкурс за доделу помоћи студентима-младим талентима у области образовања
Образац за пријаву на конкурс за доделу помоћи студентима-младим талентима у области културе и уметности
Образац за остваривање права на уплату доприноса лица које самостално обавља уметничку делатност
Захтев за за издавање уверења о стицању статуса енергетски заштићеног купца
Контролне листе-предшколска установа
Контролне листе-основна школа
Контролне листе-средња школа
Изјава странке о начину прибављања података у поступку
Периодични извештај о реализацији годишњих и посебних програма
Завршни извештај о реализацији годишњих и посебних програма
Захтев за издавање уверења о просечном месечном приходу по члану домаћинства
Захтев за измену појединачног решења о стицању права на накнаду за време породиљског одсуства ради неге детета по одлуци Уставног суда
Одељење за општу управу
Захтев за издавање уверења о слободном брачном стању
Захтев за промену личног имена
Захтев за издавање уверења о породичном стању за одобрење дечијег додатка радницима чија деца живе у Србији
Захтев за исправку података у матичним књигама
Захтев за издавање потврде о издржавању
Захтев за накнадни упис у матичну књигу рођених
Захтев за накнадни упис у матичну књигу умрлих
Захтев за одобрење за склапање брака преко пуномоћника
Захтев за промену имена малолетног детета
Захтев за издавање извода из матичне књиге рођених
Захтев за издавање извода из матичне књиге умрлих
Захтев за издавање извода из матичне књиге венчаних
Захтев за издавање уверења о држављанству
Захтев за издавање преписа и увид у пројектну документацију из архиве
Захтев за прибављање података из службених евиденција
Захтев за упис у посебан бирачки списак  (словачки)
Захтев за брисање из посебног бирачког списка  (словачки)
Захтев за упис у јединствени бирачки списак  (словачки)
Захтев за упис промене података у јединствени бирачки списак   (словачки)
Захтев за издавање потврде о бирачком праву   (словачки)
Захтев за издавање уверења (друге исправе) о чињеницама о којима се води службена евиденција  (словачки)
Захтев за издавање уверења о издржавању намењеног за употребу у иностранству
Одељење за финансије
Захтев за промену апропријације
Образац за програмски буџет
Образац Извештаја о пословању
Информације од јавног значаја
Образац жалбе када орган власти није поступио/није поступио у целости/по захтеву тражиоца у законском року (ћутање управе)
Образац захтева за приступ информацијама од јавног значаја
Образац жалбе против одлуке органа власти којом је одбијен или одбачен захтев за приступ информацији
одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије