• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

3 grb srbijeНа основу члана 53а тачка г) Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, бр. 15/16, 68/20 и 136/20) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), Влада доноси Уредбу о подстицајним мерама за имунизацију и спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19.

Члан 1.

Овом уредбом утврђују се мере које су усмерене на поспешивање имунизације држављана Републике Србије с циљем спречавања и сузбијања заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2, као и услови, начин спровођења, извршиоци и средства за спровођење утврђених мера.

Члан 2.

Свим држављанима Републике Србије старијим од 16 година који су, закључно са 31. мајем 2021. године, примили на територији Републике Србије најмање једну дозу вакцине против заразне болести COVID-19, чију је безбедност, ефикасност и квалитет потврдила Агенција за лекове и медицинска средства Србије и издала дозволу за употребу лека, (у даљем тексту: корисник права), припада право на исплату новчаног износа од 3.000,00 динара на име доприноса у превенцији ширења заразне болести, односно спречавања и сузбијања заразне болести (у даљем тексту: додатна новчана помоћ).

Члан 3.

Пријава за остваривања додатне новчане помоћи вршиће се у периоду од 1. јуна 2021. године до 15. јуна 2021. године електронски преко портала Управе за трезор или телефонски путем контакт центра.

У пријави, корисник права доставља органу надлежном за послове финансија следеће податке:
1) јединствени матични број грађана;
2) регистарски број важеће личне карте;
3) назив банке код које је отворен или ће бити отворен рачун тог корисника на који ће се уплатити додатна новчана помоћ.

Кориснику права који је корисник пензије додатна новчана помоћ биће исплаћена без претходне пријаве.

За лице у заводу за извршење кривичних санкција пријаву подноси Управа за извршење кривичних санкција.

Ради пријаве корисника права за остваривање додатне новчане помоћи, као и пружања информација – укључујући и питања која се односе на спровођење уплата и банку код које се уплаћују средства, успоставља се контакт центар чијим радом управља Министарство финансија, уз подршку Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, у примени информационо-комуникационих технологија.

Члан 4.

У сврху реализације права на додатну новчану помоћ, надлежни орган за послове финансија размењује податке о пријављеним корисницима права из успостављених регистара и евиденција у електронском облику са следећим органима и установама који их, у складу са законом, прикупљају, обрађују и чувају у тим регистрима и евиденцијама у електронском облику: Министарство здравља, Министарство унутрашњих послова, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство правде – Управа за извршење кривичних санкција, Народна банка Србије, Канцеларија за информационе технологије и електронску управу и Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”.

Корисници права који су корисници пензија утврђују се на основу података уписаних у службене евиденције Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

Члан 5.

Министарство финансија започиње исплату додатне помоћи корисницима права у јуну 2021. године.

Министарство финансија започиње исплату додатне помоћи корисницима права у јуну 2021. године.Министарство финансија исплаћује кориснику права додатну новчану помоћ преносом средстава са посебног наменског рачуна који је отворен за ту намену код Управе за трезор на текући, односно посебни наменски рачун корисника права.

Министарство финансија исплаћује кориснику права, које је лице у заводу за извршење кривичних санкција, додатну новчану помоћ преносом средстава са посебног наменског рачуна који је отворен за ту намену код Управе за трезор на депозитни рачун завода за извршење кривичних санкција у којем се над лицем коме се уплаћује додатна новчана помоћ спроводи мера притвора, казна затвора или друга кривична санкција у складу са законом којим се уређује извршење кривичних санкција.

Износ исплаћен кориснику права по основу права на исплату у складу са овом уредбом не може бити предмет извршења у смислу закона којим се уређују извршење и обезбеђење.

Члан 6.

Исплата додатне новчане помоћи врши се из средстава буџета Републике Србије – у складу са овом уредбом. Исплата додатне новчане помоћи врши се из средстава буџета Републике Србије – у складу са овом уредбом.

Министарство финансија ће отворити посебан наменски рачун за уплату додатне новчане помоћи код банке „Банка Поштанска штедионица” а.д. Београд кориснику права – примаоцу пензије, који нема текући рачун за уплату.

„Банка Поштанска штедионица” а.д. Београд дужна је да отвори посебан наменски рачун из става 2. овог члана у року од пет дана од дана подношења захтева Министарства финансија.

Уколико корисник права не жели да му се уплата изврши у банци у којој има отворен текући рачун, Министарство финансија отвара посебан наменски рачун за уплату додатне новчане помоћи у банци коју корисник права одреди приликом пријављивања за уплату додатне новчане помоћи у складу са чланом 3. став 2. ове уредбе.

Изабрана банка из става 4. овог члана дужна је да отвори посебан наменски рачун из тог става у року од пет дана од дана подношења захтева Министарства финансија.

При отварању посебног наменског рачуна из ст. 2. и 4. овог члана не закључује се оквирни уговор којим се уређују услови за отварање, вођење и гашење тог рачуна.

Подаци о посебним наменским рачунима из ст. 2. и 4. овог члана не достављају се у јединствени регистар текућих и других рачуна правних и физичких лица који води Народна банка Србије.

За отварање и вођење посебних наменских рачуна из ст. 2. и 4. овог члана, као и за извршење платних трансакција и пружање других услуга у вези с тим рачунима, Управа за трезор и банке не могу наплатити накнаду нити друге трошкове.

JП Пошта Србије неће наплаћивати накнаде за исплату готовине од „Банка Поштанска штедионица” а.д. Београд за извршење платних трансакција и пружање других услуга у вези с исплатом додатне новчане помоћи.

Народна банка Србије не наплаћује Управи за трезор накнаде и друге трошкове за пренос средстава по основу уплате додатне новчане помоћи у платним системима чији је оператор.

Након што банка у целини исплати износ додатне новчане помоћи са посебног наменског рачуна или након што корисник права на други начинНакон што банка у целини исплати износ додатне новчане помоћи са посебног наменског рачуна или након што корисник права на други начинрасполаже средствима те помоћи у целини (нпр. пренос на други рачун), банка има право да угаси тај рачун.

Банка је дужна да у складу са уговореним начином комуникације са клијентом (нпр. дописом, имејлом, SMS-ом, или у апликацији електронског банкарства) обавести корисника права, свог клијента, да је на његов текући рачун у банци извршена уплата додатне новчане помоћи из члана 2. ове уредбе.

Члан 7.

Министарство финансија ће ради прецизирања начина размене података из члана 4. ове уредбе, као и начина пријаве и исплате из чл. 3, 5. и 6. ове уредбе, донети посебан правилник.

Члан 8.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Преузмите документ:

Уредба

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије