• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

grb thumbНа основу Закључка Општинског већа општине Стара Пазова број 400-481/2021-IV од 08.04.2021. године, члана 9. Одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2021. годину („Службени лист општина Срема“, бр. 46/20) и Правилника о додели бесповратних средстава за доделу једнократне финансијске помоћи угоститељима и туристичким агенцијама са седиштем на територији општине Стара Пазова због потешкоћа у пословању проузрокованим епидемијом болести COVID-19 број 400-537/2021-III од дана 16.04.2021. године, Комисија за припрему и обраду конкурсне документације расписује Јавни позив о додели бесповратних средстава за доделу једнократне финансијске помоћи угоститељима и туристичким агенцијама са седиштем на територији општине Стара Пазова због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19.

I

Позивају се заинтересовани привредни субјекти који обављају угоститељску и туристичку делатност на територији општине Стара Пазова да поднесу захтев за доделу једнократне финансијске помоћи угоститељима и туристичким агенцијама са седиштем на територији општине Стара Пазова због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19.

II

Општина Стара Пазова додељује једнократну финансијску помоћ угоститељима и туристичким агенцијама на територији општине Стара Пазова у укупном износу од 6.000.000,00 динара (словима: шестмилионадинара), из средстава обезбеђених Одлуком о буџету општине Стара Пазова за 2021. годину („Службени лист општина Срема“, бр. 46/20) раздео 5, позиција 89, економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

Једнократна финансијска помоћ се одобрава угоститељима и туристичким агенцијама у једнократном износу од 50.000,00 динара, за оне који имају до 5 запослених, а угоститељи и туристичке агенције које имају преко 5 запослених у износу од 70.000,00 динара.

III

Право учешћа на Јавном позиву имају угоститељи и туристичке агенције чије су претежне делатности регистроване под следећим шифрама:
1. за угоститеље:
- 56.10-делатност ресторана и покретних угоститељских објеката
- 56.30-услуге припремања и послужења пића

2. за туристичке агенције:
- 79.11-делатност путничких агенција
- 79.12-делатност тур-оператора
- 79.90-остале услуге резервације и делатности повезане са њима

Привредни субјекти који су заинтересовани за једнократну финансијску помоћ, такође, морају испунити следеће услове:
- да има регистровано седиште на територији општине Стара Пазова
- да над њим није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације
- да није прекршајно кажњаван за кршење мере по Закону о заштити становништва од заразних болести ( „Сл. гласник РС“, број 15/2016, 68/2020 и 136/2020), и то почев од 13.11.2020. године до дана подношења захтева
- да своју делатност не обавља у објекту у којем се приређују игре на срећу и забавне игре и спортско клађење
- да је измирио пореске обавезе локалне пореске администрације.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА ЈАВНИ ПОЗИВ

IV

Учесник на Јавном позиву подноси:

1) попуњен образац захтева;
2) фотокопију решења о регистрацији привредног субјекта у АПР или надлежног органа о упису у регистар;
3) уверење локалне пореске администрације о измиреним обавезама по основу јавних локалних прихода не старијих од обављивања Јавног позива;
4) изјаву потписану и оверену од стране овлашћеног лица привредног субјекта, датом под кривичном и материјалном одговорношћу да привредни субјекат није кажњаван за прекршај из члана 46а Закона о заштити становништва од заразних болести ( „Сл. гласник РС“, број 15/2016, 68/2020 и 136/2020), и то почев од 13.11.2020. године до дана подношења захтева;
5) уверење CROSO (централни регистар обавезног социјалног осигурања) о броју запослених на дан подношења захтева;

Комисија задржава право да затражи додатну документацију, односно информације и изврши накнадну верификацију поднете документације, али само за привредне субјекте који су поднетим захтевом и приложеном документацијом испунили услове Јавног позива.

ПОСТУПАЊЕ СА ПРИЈАВАМА

V

Пријава се подноси искључиво на конкурсном обрасцу који се може преузети на интернет страници општине Стара Пазова и у Општинској управи општине Стара Пазова, Светосавска бр. 11.

Пријава са припадајућом документацијом, доставља се у затвореној коверти на адресу: Општина Стара Пазова, Светосавска бр. 11, поштом или лично предајом на писарници Општинске управе општине Стара Пазова, са назнаком: „Н Е О Т В А Р А Т И - Јавни позив за доделу једнократне финансијске помоћи угоститељима и туристичким агенцијама са седиштем на територији општине Стара Пазова“.

Јавни позив је отворен 15 дана од дана објављивања.
Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, као ни пријаве које нису предмет Јавног позива.

ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

VI

Решење о додели бесповратних средстава доноси Начелник ОУ Стара Пазова, на предлог Комисије која врши проверу приспелих захтева, односно проверу испуњености услова Јавног позива и приспеле документације. Предлог листе се објављује на огласној табли Општинске управе.

На предлог листе подносиоци пријава имају право приговора Комисији у року од пет дана од дана објављивања на огласној табли Општинске управе. Приговор се подноси Комисији, писменим путем на адресу Светосавска бр. 11, Стара Пазова. Комисија одлучује о приговору у року од пет дана од дана истека рока за подношење приговора и сачињава коначну Листу достављених пријава по Јавном позиву. Решење је коначно и против њега се не може уложити правни лек.

Решење о додели бесповратних средстава објављује се на огласној табли Општинске управе општине Стара Пазова.
Средства се одобравају у складу са приливом средстава у буџет Општине.

Преузмите документа:

Текст конкурса

Правилник

Изјава

Захтев

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије