• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

grb-thumb На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-21/19-III од 09.04.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-21/19-III од 09.04.2019. године припремљена је конкурсна документација у отвореном поступку јавне набавке бр. 404-21/19-III, набавка добра - нафтних деривата за потребе општине Стара Пазова

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу:
Наручилац: Општина Стара Пазова.
Адреса: Светосавска бр. 11, Стара Пазова
Интернет страница: http://www.starapazova.rs/
Матични број: 08358257
Пиб: 101241970
2. Врста поступка јавне набавке:
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке је набавка добра–нафтних деривата за потребе општине
Стара Пазова.
Назив и ознака из општег речника набавке: 09100000 - горива.
Ближи опис предмета јавне набавке дат је у поглављу II (техничке карактеристике).
Предметнa услуга мора бити у складу са захтевима наручиоца.
4. Циљ поступка:
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт особа:
Наташа Станковић, Одељење за финансије, Одсек за буџет и јавне набавке, мејл:
natasa.stankovic@starapazova.rs.
Рок за подношење понуда је 30 /тридесет/ дана од дана када је објављен позив за
подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке, односно до 10.05.2019.
године до 10,00 часова.

Преузмите документа:

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије