• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Municipality administration of Stara Pazova, st. Svetosavska, 22300 Stara Pazova

Municipality of Stara Pazova, Srem, Vojvodina - official page

Official page Municipality of Stara Pazova

Javne nabavke

grb-thumbNa osnovu člana 32. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15) naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA u otvorenom postupku javne nabavke red. br. 35-1.3.21/2018 - javna nabavka radova –- na „Regionalnom centru za održivi razvoj Srema I faza: Uspatavljanje inovacionog Startap Centra Stara Pazova-

grb-thumbNa osnovu člana 39. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12,14/15 i 68/15) naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti - javna nabavka usluga - usluga skidanja useva sa transportom skinutih uslova, del. broj 404-69/18-III, red. br. 32-1.2.32/2018.

1-grb-opstineNa osnovu člana 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije br. 124/12, 14/15 i 68/15, u daljem tekstu: Zakon), čl. 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS“ br. 86/15) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 404-60/18-III od 28.09.2018. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku broj 404-60/18-III od 28.09.2018. godine pripremljena je::

grb-thumbNa osnovu člana 32, člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), Opštinska uprava Opštine Stara Pazova objavljuje Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke redni broj 19-1.2.1/18-javna nabavka usluge- organizacija “Dvanaestog Regionalnog Sajma privrede 2018. godine“.

Оfficial facebook page of municipality of Stara Pazova

 

Newsletter