• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Municipality administration of Stara Pazova, st. Svetosavska, 22300 Stara Pazova

Municipality of Stara Pazova, Srem, Vojvodina - official page

Official page Municipality of Stara Pazova

grb thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019) Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу стамбеног објекта-куће у низу на кат.парц.бр. 1067/2 и 1068/1 к.о. Стара Пазова.

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Oпштине Стара Пазова, на огласној табли, у времену од 8.00 – 15.00 часова, сваког радног дана од 01.12.2022.године (четвртак) до 07.12.2022. године (среда).

2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је „DECART INŽENJERING“ д.о.о. из Београда, ул. Милешевска бр. 26/III/6, огранак „DECART INŽENJERING“ д.о.о. из Старе Пазове, ул Змај Јовина бр.3, директор Игор Мандић, поднетог овом органу 22.11.2022. године, а наручилац наведеног пројекта је „ТЕМЕЉАЦ ИНВЕСТ“ д.о.о. из Крагујевца , ул. Мостарска бр. 87.

3. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћено је службено лице Одељења за урбанизам и грађење, спец.урб. Јелена Кнежевић дипл.пр.пл., канцеларија 21 (приземље) и Душанка Грозданић Миловић дипл.инж.арх. канцеларија 7 (приземље) зграде Општине Стара Пазова.

4. Заинтересована лица могу у току јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, у приземљу зграде Општине у Старој Пазови, радним данима од 7.30 до 15.00 часова, на интернет страници Општине Стара Пазова, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам и грађење, Светосавска бр. 11, најкасније до 07. децембра 2022. године.

Преузмите документ:

Текстуални део

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Оfficial facebook page of municipality of Stara Pazova

 

Newsletter