• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta
Danas je: utorak, 23. januar 2018. god.

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

×

Poruka

[Goo.gl service] Message: Daily Limit for Unauthenticated Use Exceeded. Continued use requires signup.; Location:

Na ovoj stranici možete preuzeti obrasce i formulare opštinske uprave opštine Stara Pazova u elektronskom obliku. Dokumenti su u .PDF i .DOC formatu. PDF formulare možete popuniti elektronski, pomoću programa Adobe Reader, i tako popunjene ih odštampati.

Odeljenje za privredu
Zahtev za produženje radnog vremena u ugostiteljskom objektu
Zahtev ugostitelja za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj vrste kuća, apartman, soba i seosko turističko domaćinstvo
Obrazac izjave za pravna lica
Zahtev fizičkog lica za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj vrste kuća, apartman, soba i seosko turističko domaćinstvo
Obrazac izjave za fizička lica
Adresa sa koje možete pruzeti sve neophodne obrasce iz APR-a
Zahtev za izdavanje odobrenja za obavljanje taksi prevoza - privredna društva
Zahtev za izdavanje odobrenja za obavljanje taksi prevoza i taksi dozvole - preduzetnici
Zahtev za izdavanje taksi dozvole - privredna društva
Zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova taksi vozila za obavljanje taksi prevoza
Zahtev za regulisanje statusa privrednog subjekta u slučaju prestanka obavljanja delatnosti
Izjava
Zahtev za izdavanje uverenja o statusu preduzetnika (registrovanih pre 2006.)
Odeljenje za poljoprivredu
Zahtev za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta
Zahtev za izdavanje vodne dozvole za objekte, odnosno radove za koje je izdata upotrebna dozvole a nije izdata vodna saglasnost
Zahtev za izdavanje vodne dozvole za objekte, odnosno radove za koje je izdata vodna saglasnost ili vodna dozvola
Zahtev za izdavanje vodne saglasnosti za objekte, odnosno radove za koje su izdati vodni uslovi
Zahtev za izdavanje vodnih uslova za izgradnju, odnosno rekonstrukciju objekata i izvođenje radova
Zahtev za izdavanje potvrda organa JSL da za predmetnu investiciju podnosilac zahteva ne koristi podsticaje iz budžeta JLS
Obrazac
Odeljenje za javne prihode
Zahtev za izdavanje poreskog uverenja (fizička lica)
Zahtev za izdavanje poreskog uverenja (pravna lica)
Prijava za utvrđivanje obaveza po osnovu lokalne komunalne takse
Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovninu PPI-1
Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovninu PPI-2
Zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza
Zahtev za povraćaj sredstava
Zahtev za prenos sredstava
Zahtev za otpis kamate po osnovu neuredne dostave
Zahtev za otpis dugovanja po osnovu zastarelosti potraživanja
Zahtev za usaglašavanje stanja dugovanja
Zahtev za otpis plaćanja dugovanog poreza
Odeljenje za urbanizam i građenje
Zahtev za izdavanje informacije o lokaciji
Zahtev za razmatranje urbanističkog projekta ili plana
Zahtev za donošenje rešenja o utvrđivanju zemljišta za redovnu upotrebu objekta i formiranju građevinske parcele
Prijava početka izvođenja radova - građevinska inspekcija
Zahtev za izlazak građevinske inspekcije
Zahtev za izlazak građevinske inspekcije radi pregleda starog objekta izgrađenog pre 1960. godine
Zahtev za izlazak građevinske inspekcije radi uviđaja u vezi rušenja objekta
Prijava za učešće na javnom nadmetanju
Zahtev za dodelu u zakup neposrednom pogodbom ili otuđenje građevinskog zemljišta
Zahtev za izdavanje potvrde na projekat parcelacije/preparcelacije
Zahtev za izdavanje potvrde na urbanistički projekat
Zahtev za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu
Zahtev za zaključenje ugovora o uspostavljanju prava službenosti iz člana 69. i 135. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br.72/09, 81/09, 64/10,24/11, 121/12 i 145/14)
Zahtev za izdavanje saglasnosti na elaborat geodetskih radova
Zahtev u vezi rušenja objekta po zapisniku o uviđaju
Zahtev za izdavanje rešenja o uklanjanju objekta
Obrazac za prijavu nelegalnog objekta građevinskom inspektoru
Kontrolna lista za nadzor po izdatoj građevinskoj dozvoli i potvrdi o prijavi radova
Kontrolna lista za redovan inspekcijski nadzor po Rešenju u skladu sa čl. 145 Zakona o planiranju i izgradnji
Kontrolna lista za redovan inspekcijski nadzor po obaveštenju o završetku temelja
Kontrolna lista za redovan inspekcijski nadzor po završenoj konstrukciji objekta
Kontrolna lista za redovan inspekcijski nadzor po izdatoj upotrebnoj dozvoli za ceo objekat ili deo objekta
Obrazac prijave za registraciju stambene zgrade
Obrazac prijave za registraciju stambene zgrade - dodatak prijavi
Potrebna dokumentacija za registraciju stambene zajednice
Zapisnik sa sednice i odluka o izboru upravnika stambene zajednice
Potvrda o primljenoj prijavi za registraciju stambene zajednice
Obrazac prijave za ažuriranje podataka koji se evidentiraju u registru stambenih zajednica
Odeljenje za komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine
Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu
Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu
Zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu
Zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu
Zahtev za davanje saglasnosti na ažuriranu studiju o proceni uticaja
Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje otpada
Zahtev za izdavanje potvrde o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole
Zahtev za izdavanje integrisane dozvole
Zahtev za izdavanje dozvole za rad u pogledu ispunjenosti uslova o zaštiti vazduha
Zahtev za izdavanje dozvole za upravljanje hemikalijama
Zahtev za utvrđivanje činjeničnog stanja povodom mogućeg štetnog uticaja na životnu sredinu
Zahtev za potvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu životne sredine objekta u kome se obavlja energetska delatnost
Zahtev za izlazak komunalne inspekcije po prijavi građana
Zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje planskog privremenog objekta (kiosk, samostalna montažna baraka, samostalni aparat za sladoled, ili pečenje kokica, kestenja i sl., splav-restoran, preuređeno prevozno sredstvo, ili sl.)
Zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje pratećeg privremenog objekta (ugostiteljska bašta, nadstrešnica, prateća montažna baraka, ili sl.)
Zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje oglasnog sredstva za oglašavačku delatnost (bilbord, ekran, displej, totem ili sl.)
Zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje manifestacionih privremenih objekata (sportske balon-hale, montažni tereni, igrališta i klizališta, zabavni parkovi, cirkuske šatre, razne bine i tribine, i slično)
Zahtev za izdavanje odobrenja za zauzeće javne površine za izlaganje robe ispred poslovnih prostorija (izložbene vitrine, rashladni ormani, frižideri za sladoled, razni artikli)
Zahtev za izdavanje odobrenja za zauzeće javne površine zbog obezbeđenja gradilišta ili držanja građevinskog materijala
Zahtev za izdavanje odobrenja za izvođenje radova na javnoj površini (izgradnja kolskog prilaza preko kanala, zacevljenje kanala, betoniranje javnih površina, i slično)
Odeljenje za društvene delatnosti
Zahtev/inicijativu komisiji za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu/učeniku za pokretanje postupka procene
Zahtev za prenos budžetskih sredstava po konkursu za sufinansiranje kulturnih udruženja za 2012. godina
Zahtev za prenos po dokumentu
Zahtev za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
Zahtev za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć porodici sa prvorođenim detetom
Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta
Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak majke
Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak oca
Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme: odsustva sa rada radi posebne nege deteta; rada sa polovinom punog radnog vremena za vreme posebne nege deteta
Zahtev za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć nezaposlenim trudnicama i porodiljama
Zahtev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć porodici u kojoj se rodi treće dete
Zahtev za ostvarivanje prava na regresiranje troškova boravka u predškolskoj ustanovi za dete trećeg reda rođenja
Obrazac uverenja o prihodu po članu domaćinstva i dokazi koje je potrebno priložiti
Obrazac za prijavu na konkurs za sufinansiranje organizovanja kulturne manifestacije od interesa za opštinu Stara Pazova za 2015. godinu
Obrazac za prijavu na konkurs za dodelu pomoći studentima-mladim talentima u oblasti obrazovanja
Obrazac za prijavu na konkurs za dodelu pomoći studentima-mladim talentima u oblasti kulture i umetnosti
Obrazac za ostvarivanje prava na uplatu doprinosa lica koje samostalno obavlja umetničku delatnost
Zahtev za za izdavanje uverenja o sticanju statusa energetski zaštićenog kupca
Kontrolne liste-predškolska ustanova
Kontrolne liste-osnovna škola
Kontrolne liste-srednja škola
Izjava stranke o načinu pribavljanja podataka u postupku
Predlog godišnjih programa sportskih organizacija kojima se ostvaruju potrebe i interesu građana u oblasti sporta u Opštini Stara Pazova u 2018. godini
Predlog posebnih programa kojim se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Stara Pazova u 2018. godini
Predlog godišnjeg programa kojim se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta kroz izgradnju, opremanje i održavanje sportskih objekata u 2018. godini
Periodični izveštaj o realizaciji godišnjih i posebnih programa
Završni izveštaj o realizaciji godišnjih i posebnih programa
Pregled nosioca godišnjih programa i ukupno predloženih sredstava za 2017. godinu
Odeljenje za opštu upravu
Zahtev za izdavanje uverenja o slobodnom bračnom stanju
Zahtev za promenu ličnog imena
Zahtev za izdavanje uverenja o porodičnom stanju za odobrenje dečijeg dodatka radnicima čija deca žive u Srbiji
Zahtev za ispravku podataka u matičnim knjigama
Zahtev za izdavanje potvrde o izdržavanju
Zahtev za naknadni upis u matičnu knjigu rođenih
Zahtev za naknadni upis u matičnu knjigu umrlih
Zahtev za odobrenje za sklapanje braka preko punomoćnika
Zahtev za promenu imena maloletnog deteta
Zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih
Zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige umrlih
Zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige venčanih
Zahtev za izdavanje uverenja o državljanstvu
Zahtev za izdavanje prepisa i uvid u projektnu dokumentaciju iz arhive
Zahtev za pribavljanje podataka iz službenih evidencija
Zahtev za upis u jedinstveni birački spisak  (slovački)
Zahtev za upis promene podataka u jedinstveni birački spisak   (slovački)
Zahtev za izdavanje potvrde o biračkom pravu   (slovački)
Zahtev za izdavanje uverenja (druge isprave) o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija  (slovački)
Odeljenje za finansije
Zahtev za promenu aproprijacije
Obrazac za programski budžet
Obrazac Izveštaja o poslovanju
Zahtev za promenu aproprijacije - Mesne zajednice i škole
одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije