• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta
Danas je: subota, 17. novembar 2018. god.

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Javne nabavke

grb-thumbNa osnovu člana 32. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15) naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA u otvorenom postupku javne nabavke red. br. 35-1.3.21/2018 - javna nabavka radova –- na „Regionalnom centru za održivi razvoj Srema I faza: Uspatavljanje inovacionog Startap Centra Stara Pazova-

grb-thumbNa osnovu člana 32. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15) naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke red. br. 34-1.1.5/18 dobra-kancelarijskog materijala, oblikovan u tri partije.

grb-thumbNa osnovu člana 39. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12,14/15 i 68/15) naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti - javna nabavka usluga - usluga skidanja useva sa transportom skinutih uslova, del. broj 404-69/18-III, red. br. 32-1.2.32/2018.

grb-thumbNa osnovu člana 32. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15) naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke red. br. 31.1.3.15/2018 - javna nabavka radova na periodičnom održavanju opštinskih puteva i ulica na teritoriji opštine Stara Pazova.

grb-thumbNa osnovu člana 39. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15) naručilac Opština Stara Pazova objavljuje poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke redni broj 28-1.2.28/18 - javna nabavka usluge - Izrada projektno tehničke dokumentacije za uređenje glavne ulice u naselju Banovci-Dunav.

1-grb-opstineNa osnovu člana 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije br. 124/12, 14/15 i 68/15, u daljem tekstu: Zakon), čl. 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS“ br. 86/15) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 404-60/18-III od 28.09.2018. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku broj 404-60/18-III od 28.09.2018. godine pripremljena je::

1-grb-opstineNa osnovu člana 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije br. 124/12, 14/15 i 68/15, u daljem tekstu: Zakon), čl. 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS“ br. 86/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 404-60/18-III od 01.10.2018. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku broj 404-60/18- III od 01.10.2018. godine pripremljena je Konkursna dokumentacija i to:

1-grb-opstineNa osnovu člana 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije br. 124/12, 14/15 i 68/15, u daljem tekstu: Zakon), čl. 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS“ br. 86/2015); Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 404-63/18-II od 01.10. 2018.godine, i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku broj 404-63/18-II od 01.10.2018. godine pripremljena je konkursna dokumentacija u otvorenom postupku br. 404-63/18-II-Javna nabavke radova- Izgradnja vodovodne mreže u naselju Vojka IV faza celine C (ulica Braće Kočijašević) D i E.

grb-thumbNa osnovu člana 32, člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), objavljuje poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke broj nabavke 404-59/18-III, redni broj 26-1. 2.29/18 - javna nabavka usluga - servisiranje i održavanje vozila za potrebe opštine Stara Pazova (Partija II).

grb-thumbNa osnovu člana 36.stav 1.tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije br. 124/12, 14/15 i 68/15, u daljem tekstu: Zakon), čl. 5. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS“ br. 86/2015); Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 404-58/18-II od 10.09.2018. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku broj 404-58/18-II od 10.09.2018. godine pripremljena je konkursna dokumentacija u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje poziva za podnošenje ponuda javna nabavka br. 404-58/18-II - javna nabavka radova-kanalizacija upotrebljenih voda sa kućnim priključcima u delu ulice Jana Sikore i ulici dr Georgija Mihajlovića u naselju Stara Pazova deonica ulica Jana Sikore RS1-RS15, RS15-RS26.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije