• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta
Danas je: četvrtak, 13. decembar 2018. god.

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Informacije

soc-ekon-savetU radu Konferencije koja je održana dana 10. decembra 2018. godine u Somboru, a koju je organizirao Savez samostalnih sindikata Vojvodine uz podršku Pokrajinskog socijalnog ekonomskog saveta, pod nazivom: "RAZVOJ SOCIJALNOG DIJALOGA NA LOKALNOM NIVOU" učestvovali su i članovi Socijalno-ekonomskog saveta opštine Stara Pazova.

grb-thumbNa osnovu člana 11. stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS" broj 129/2007, 83/2014-dr. zakon, 101 /2016-dr. zakon i 47/2018) načelnik Opštinske uprave opštine Stara Pazova donosi zaključak o sprovođenju javne rasprave o nacrtu Statuta opštine Stara Pazova.

naslovna-od-opstine-jos-jedno-novo-sanitetsko-vozilo-sa-opremom-za-zivotno-ugrozeneDom zdravlja „Dr J.J. Zmaj“ od nedavno ima na raspolaganju još jedno novo sanitetsko vozilo opremljeno najsavremenijom opremom za prevoz životno ugroženih pacijenata. Ključ novog vozila primila je, iz ruke predsednika Opštine Stara Pazova, v.d. direktorka ustanove dr Snežana Tabaković, a vozilo će biti na usluzi svim građanima Opštine uključujući ambulante po naseljima. Poklon Opštine svojim građanima predsednik Radinović uručio je upravo na dan Krsne Slave svih lekara, Sv. Kozme i Damjana, zaštitnika zdravstvenih radnika. Vozilo je koštalo oko četiri miliona dinara, a to je to je samo jedna od brojnih investicija iz podrške lokalne samouprave za pribavljanje opreme za bolji i kvalitetniji rad i tretman pacijenata staropazovačkog Doma zdravlja.

grb-thumbNa osnovu Pravilnika o kriterijumima i merilima za izbor korisnika socijalnog stanovanja a u vezi programa Sprovođenje trajnih stambenih rešenja i unapređenje infrastrukture u romskim naseljima u opštini Stara Pazova - "Uspostavljanje održivih rešenja za stanovanje Roma u opštini Stara Pazova", koji realizuje Hausing Centar u partnerstvu sa opštinom Stara Pazova, Komisija za izbor korisnika stambenih objekata za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima, na sednici održanoj 27. novembra 2018. godine raspisuje Oglas za izbor korisnika za trajno rešavanje stambenih potreba romskog socijalno ugroženog stanovništva u opštini Stara Pazova.

grb-thumbU skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br.72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US i 132/14, 145/14 i 83/18) oglašava rani javni uvid povodom izrade izmena i dopuna plana detaljne regulcije radne zone Opštine Stara Pazova. Odluka o izradi Plana detaljne regulacije centralne radne zone opštine Stara Pazova objavljena u(„Službenom listu opština Srema“, broj 28/2018).

grb-thumb Na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl . glasnik RS", broj72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13- odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka USi 132/14 145/14 i 83/18) i čla na 83. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupkuizrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja ("Sl. Glasnik RS" , br.64/2015).Odeljenje za urbanizam i građenjeoglašava javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju objekta za skladištenje P+O na kat.parceli.br.4878/2 ko. Stara Pazova

grb-thumbNa osnovu Ugovora o podršci adekvatnim i održivim stambenim rešeljima Roma u opštini Stara Pazova potpisanog 6.6.2017. godine, čiji je predmet izgradnja stambenih objekta za socijalno stanovanje u okviru programa Sprovođenje trajnih stambenih rešenja i unapređenje infrastrukture u romskim naseljima u opštini Stara Pazova "Uspostavljanje održivih rešenja za stanovanje Roma u opštini Stara Pazova", koji realizuje Hausing Centar u partnerstvu sa opštinom Stara Pazova, Komisija za izbor korisnika stambenih objekata za socijalno stanovalje u zaštićenim uslovima, na sednici održanoj 20. novembra 2018. godine, donela je: Pravilnik o kriterijumima i merйlima za izbor korisnika socijalnog stanovanja

grb-thumbNa osnovu člana 38. Zakona o udruženjima („Sl. glasnik RS“ broj 51/2009, 99/11 i dr. zakoni), člana 64. stav 11. Statuta opštine Stara Pazova („Sl.list opština Srema“ broj 26/08 i 5/13), člana 6. Odluke o rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2018. godinu („Sl.list opština Srema“ broj 47/17, 21/18, 32/18) i člana 6. stav 1. Pravilnika o izmeni pravilnika o kriterijumima i postupku dodele sredstava ili nedostajućeg dela sredstava iz budžeta opštine Stara Pazova organizacijama i udruženjima građana za sprovođenje programa i projekata od javnog interesa broj 453-2/2017-IV od 06. marta 2017. godine, Predsednik opštine Stara Pazova dana 20. novembra 2018. godine raspisuje Treći javni konkurs za dodelu sredstava organizacijama i udruženjima građana za sprovođenje programa od javnog interesa na teritoriji opštine Stara Pazova u 2018. godini.

grb-thumbNa osnovu člana 32. stav 6. i člana 44. stav 1. Zakona o crkvama i verskim zajednicama („Sl. glasnik RS“ broj 36/2006), člana 64. stav 11. Statuta opštine Stara Pazova („Sl.list opština Srema“ broj 26/08 i 5/13), člana 9. Odluke o rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2018. godinu („Sl.list opština Srema“ broj 47/17, 21/18, 32/18) i člana 6. stav 1. Pravilnika o izmeni pravilnika o kriterijumima u postupku dodele sredstava crkvama i verskim zajednicama broj 453-1/17-IV od 06. marta 2017. godine, Predsednik opštine Stara Pazova dana 20. novembra 2018. godine raspisuje Treći javni konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama u 2018. godini.

grb-thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС и 132/14 145/14 и 83/18) и члана 83. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 64/2015). Одељење за урбанизам и грађење оглашава јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу станице за снабдевање горивом ”Kрњешевци” на кат.парц.бр. 1686/14, 1686/10, 1685/4, 1684/1, 1683/1, 1682/4 и 1682/1 к.о. Kрњешевци.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije