• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Javni pozivi i konkursi

grb thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US i 132/14, 145/14, 83/18 i 31/19) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) Odeljenje za urbanizam i građenje oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za dogradnju farme krava na Petrović Salašu na kat. parc. 2583/2 k.o. Belegiš.

grb thumbOdeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Stara Pazova, na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018 i 31/2019).

grb-thumbPoštovani poljoprivrednici, sa linkova u prilogu možete se informisati o aktuelnim konkursima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

grb thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС и 132/14 145/14 и 83/18) и члана 83. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 64/2015) Одељење за урбанизам и грађење оглашава јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу складишног објекта П+О-П+2 на кат. парц. бр. 5249/8 к.о. Стара Пазова.

grb-thumbNa osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Sl. list RS“, br. 72/09, 13/16 i 30/16-ispr.), člana 2. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, Autonomne Pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", broj 105/16) i na osnovu člana 9. Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2019. godinu ("Sl. list opština Srema" br.105/16, Načelnik Odeljenja za društvene delatnosti, dana 30. januara 2019. godine raspisuje Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje učešća ili organizovanja kulturnih manifestacija, projekata i programa od interesa za opštinu Stara Pazova za 2019. godinu.

1-grb-opstine Na osnovu člana 18. Zakonao načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u
javnom sektor u ("Sl.glasnikRS", broj 68/15 i 81 /20 16 - odluka USi 95/18). čl. 4,5. i 6. Uredba o internom konkurs ("Sl.glasnik RS ", br.17/2016), člana 33. Odluke o Opšti nekoj upravi opštine Stara Pazova ("Sl.list opština Srema" br. 1 1/ 17, 16/ 17 i 14/ 18) 11 Rešenja o popunjavanju radnog mesta putem internog konkursa u Opštinskoj upravi opštine Stara Pazova broj 11/ 19-III od 04.04.2019. god11ne, vršilac dužnosti načelnika Opštinske uprave opštine Stara Pazova oglašava:

grb-cistocaNa osnovu člana 36. stav 3. i 4. a u vezi člana 37. i člana 39. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 15/16) i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" j.p. Stara Pazova, Skupština opštine Stara Pazova, oglašava Javni konkurs za izbor kandidata za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" j.p. Stara Pazova.

PODACI O JAVNOM PREDUZEĆU:
Javno komunalno preduzeće "Čistoća" j.p., Stara Pazova, ul. Zmaj Jovina bb
Matični broj 08591148, PIB 100537204
Upisano u Agenciji za privredne registre, Rešenjem br. BD 53835/2005 od 24.06.2005. godine, broj 53835-1/2005-ispr. od 03.04.2006. godine.
Pretežna delatnost: 38.11 – sakupljanje otpada koji nije opasan

Poslovanje i rad Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" j.p. Stara Pazova uređeni su Odlukom o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" Stara Pazova ("Službeni list opština Srema" broj 16/13, 28/16 i 4/17) i Statutom Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" j.p. Stara Pazova broj 3196 od 01.12.2016. godine i broj 1268 od 12.05.2017. godine.

RADNO MESTO:
Direktor Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" j.p. Stara Pazova.

Preuzmite dokumenta:

Konkurs za izbor kandidata za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" Stara Pazova

Odluka o sprovođenju konkursa za imenovanje direktora

grb-thumbPoštovani građani, u prilogu je link sa zvanične internet prezentacije Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam na kom su raspisani Javni konkursi koji se odnose na preduzetnike, mirko i mala pravna lica, a preko kojih se možete informisati za određenu vrstu subvencija koju možete ostvariti.

grb-thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US i 132/14 145/14 i 83/18) i člana 83. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 64/2015) Odeljenje za urbanizam i građenje oglašava javnu prezentaciju urbanističkog projekta za dogradnju poslovnog objekta spratnosti P+PK uz postojeći poslovni objekat spratnosti P+0 na kat.parc.br. 1577/1 k.o. Stara Pazova.

grb-thumbNa osnovu, člana 9. stava 1. Pravilnika o uslovima i kriterijumima za dodelu pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanjainterno raseljenih lica dok su u raseljeništvu kroz dodelu pomoći pri kupovini seoskih kuća sa okućnicom i dodatne pomoći znamenjene za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće od 01.08.2018. godine, Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći interno raseljenim licima dok su u raseljeništvu za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, raspisuje Javni poziv za izbor korisnika za dodelu pomoći interno raseljenim licima dok su u raseljeništvu za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom na teritoriji opštine Stara Pazova.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije