• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Obecná správa Obce Stará Pazova, Svätosavská 11, 22300 Stará Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Oficiálna prezentácia Obce Stará Pazova

ZŠ Simeón Aranický
Stará Pazova
Ulica: Boška Buhe bč
Tel: 022/363-200
E-mail: ossimeon@nadlanu.com

V rámci projektu Zlepšenie stavu školou, ktorý sa financuje z pôžičky Európskej investičnej banky a prostriedkov Republiky Srbsko a obce Stará Pazova bola vybudovaná naša škola. Škola bola slávnostne otvorená 1.9.2009 a práca sa uskutočňuje v priestrannej a modérne vybavenej budove. Je to prvá škola, ktorá na území obce Stará Pazova má podmienky pre prácu s osobami s osobitnými potrebami. Školský priestor obsahuje: učebne a kabinéty, fyzkultúrnu sálu, ambulanciu, jedáleň a kuchyňu, knižnicu, výťah a toalety pre osoby s osobitnými potrebami, priestor pre správu a zamestnancov školy, dvor a dve ihriská na volejbal a hádzanú.

Škola má i multimediálnu učebňu pre vyučovanie cudzích jazykov a technický vybavenú mediateku, ktorá je v dispozícii vyučovaciemu personálu v škole. Kapacita školy umožňuje i celodenný pobyt.

Škola nesie meno Simeóna Aranického, ktorý bol veliteľ pravoslávneho chrámu Svätého proroka Iliju. Od roku 1896, keď sa stál farárom po jeho smrť roku 1946 bol najvýznamnejší staropazovský Srb.

ZŠ Simeón Aranický je ocenená zo strany Združenia vojvodinských učiteľov ako škola s najlepšími pracovnými podmienkami vo Vojvodine. Škola je medzi prvými, ktorá zaviedla elektronický denník. Žiaci sa aktívne zúčastňujú v živote školy. Oni vedú rozhlas, meteorologickú stanicu a zúčastňujú sa v práci Školského výboru cez predstaviteľov zo žiackého parlamentu.

Vízia týkajúca sa výchovno-vzdelávacieho procesu v škole Simeón Aranický je taká, že sa vyvíja intelektuálna kapacita žiakov, takým spôsobom, ktorým im bude umožnené aby svojími vedomosťami boli rovnoprávny obyvatelia sveta.

ZŠ Rastko Nemanjić - Svätý Sava
Nova Pazova
Ulica: Njegoševa 4
Tel: 022/321-301
E-mail: svsavanp@ptt.rs
Web site: www.svetisava-npazova.edu.rs

Základná škola Rastko Nemanjić- Svätý Sava bola založená roku 1980 a bola pomenovaná ZŠ Mladost. Uznesením zamestnancov v škole a rozhodnutím Ministerstva osvety, škola bola premenovaná roku 1996 na školu Rastko Nemanjić- Svätý Sava. Škola zahŕňa všetkých žiakov územia Miestneho spoločenstva Nová Pazova. škola vlastní dve budovy: školskú budovu v Ulici Kňáza Mihaila 15 a veľkú školskú budovu v Ulici Njegošovej 4, v ktorej sú umiestnené špecializované učebne, kabinety, zborovňa, kuchyňa, jedáleň, slávnostná a fyzkultúrna sála a školská knižnica. Tento školský rok do školy chodí vyše 1500 žiakov, rozmiestnených do asi 60 tried. Vyučovanie sa uskutočňuje v dvoch smenách a na realizácii výučby pracuje vyše 120 zamestnancov.

ZŠ Boško Palkovljević Pinki
Stará Pazova
Ulica: Vuka Karadžića 4
Tel: 022/310-613
Web site: www.ospinkistarapazova.edu.rs

Základná škola Boško Palkovljević Pinki bola založená roku 1730. Vybudovaná bola vedľa parvoslávneho kostola a od založenia neprerušila svoju činnosť. Škola bola pribudovaná viackrát, lebo sa mesto vyvíjalo a počet obyvateľov sa zvyšoval. Roku 1972 bola vybudovaná fyzkultúrna sála, žiacka kuchyňa a budova, ktorá spája už existujúce objekty. Dnešný výzor škola dostala roku 2002, keď bolo vybudované poschodie nad spojovacou budovou.

Vyučovací káder sleduje za pomoci odborných seminárov všetky vzedlávacie a vychovavateľské oblasti. Naší žiaci dosahujú výborné rezultáty na závodeniach v takmer všetkých oblastiach. Od vzniku škola spolupracuje s mnohými kultúrnými, sociálnymi, športovými, zdravotnými a inými inštitúciami na našom území. Dobrým rezultátom prispieva i spolupráca s Radou rodičou a Školským výborom.

V škole sú zamestnaný učitelia, profesory, odborný spolupracovníci – psychológ a pedagóg, knihovník, učiteľ náboženstva a pomocný personál. Škola má 27 učební, kabinéty informatiky, knižnicu, čitáreň, fyzkultúrnu sálu, športové ihriská, ekologickú učebňu a pomocné miestnosti, ktoré umožňujú kvalitnú prácu.

ZŠ Hrdina Janko Čmelík
Stará Pazova
Ulica: Karađorđeva 2
Tel: 022/315-362
E-mail: hjcmelik@nadlanu.com
Web site: www.hjcmelik.edu.rs

Škola bola založená roku 1770. Nachádza sa v strede Starej Pazovy. Školská budova bola vystavaná roku 1833 a dostavaná bola roku 1950 a roku 1980 bola otvorená fyzkultúrna sála a kabinety.

Výučba sa uskutočňuje v slovenčine. Deti sa učia slovenčinu ako materský jazyk, srbčinu ako nematerský, angličtinu ako povinný jazyk a nemčinu ako povinný výberový jazyk. Výberové predmety v nižích ročníkoch sú: Ochrancovia prírody, Národná tradícia a Ruky v ceste. Výberový predmety vo vyšších ročníkoch je Informatika. Povinné výberové predmety sú: Občianská výchova, Evanjelicko-luteránske náboženstvo Slovenskej evanjelickej cirkvy a.v., Telovýchova – výberový šport (gymnastika, volejbal). V nasledovnom školskom roku je naplánované uviesť celodenný pobyt v nižších ročníkoch.

Mimoškolské aktivity: chór, orchester, umelecko-kreatívna sekcia, rytmická gymnastika, novinárska sekcia, kultúrno-umelecká sekcia, histórická a výskumná sekcia, výtvarná sekcia, mladý fyzici, matematická sekcia, zemepisná sekcia a Enjoing English.

ZŠ Milan Hadzić
Vojka
Ulica: Karađorđeva 1
Tel: 022/301-014
E-mail: milanh@ptt.rs

Prvá škola vo Vojke bola vystavaná roku 1780 na mieste, kde je dnes miestne spoločenstvo. Na mieste dnešného parku bola roku 1881vystavaná nová škola. Bola to prízemná budova a pomenovaná bola Komunálna škola. Táto budova roku 1943 zhorela po základ. Druhá škola vznikla v Karadjordjovej ulici roku 1884, kde bol Dom mládeže. Po II. svet. vojne škola mala 250-300 žiakov, od prvého po piaty ročník a 12- 14 osvetových pracovníkov. Učebne boli skromne vybavené, mali iba tabuľu, stoly, katedru a lavice. Renovovaná škola po II svet. vojne organizovala kurzy na vzdelávanie mládeže a dospelých. Povojnová škola okolo roku 1950 mala osem ročníkov. Výstavbu povojnovej školy financovali občania Vojky. Od roku 1990 po rok 2000 bola vybudovaná nová budova, ktorá sa spájala so starou školou. Riešení bol problém ubytovania žiakov, ktorých počet stúpal po rok 2002 a potom začal klesať.

V susednej osade Krnješevce sa nachádza škola, ktorá je súčasťou školy Milan Hadžić. Škola má štyri ročníky, v každom ročníku po jednu triedu, a 40- 80 žiakov. Vyučujú štyri učiteľky na dve smeny. Žiaci z Krnješeviec cestujú do Vojky aby zakončili 5.,6.,7. a 8. ročník.V Krnješevciach existuje i predškolská ustanovizeň. Predškolské triedy vo Vojke sú formované po roku 1950, z ktorých vyrastali 2-3 triedy prvákov.

Školská knižnica jestvuje od roku 1963 a v svojom fonde má 7890 kníh. Od roku 2006 sa stavá nová športová sála. Škola má pracovňu, kabinety, kabinet informatiky. Škola sleduje a uplatňuje všetky aktuálne zmeny, reformy a integračné procesy.

ZŠ 23. OKTÓBER
Golubince
Ulica: Putinačka 1
Tel: 022/381-846
E-mail: sm.skolagolubinci@neobee.net

Škola sa prvýkrát spomína v roku 1758, ako prvá náboženská škola a prvý učiteľ bol farár Joakim Aćim Nikolić. Podrobnejších údajov o tejto škole nebolo po rok 1770, keď bola v Golubinciach usporiadaná Pravoslávna triviálna škola v rámci Vojenskej hranice. Školská budova je zachovaná dodnes a nachádza sa v nej knižnica Damjan Preradović a Dom penzistov.

Na podnet nemeckých a chorvátskych rodín bola otvorená roku 1827 i nemecká základná škola. Po vysťahovaní Nemcov a po zrušení Vojenskej hranice, škola pokračovala v práce ako Chorvátska občianská škola. Také oddelenie škôl zostálo až po koniec I. svet. vojny. Škola má zachovaný školský Letopis.

Roku 1888 na podnet obyvateľov a obce vybudovaná bola škola z pevného materiálu, v tej dobe bola jedna z dvoch takých škôl vo Vojvodine. škola bola otvorená 13.11.1888. Odvtedy srbské a chorvátske deti chodili do tej istej budovy, predsa triedy boli oddelené, tri triedy pre srbské deti a dve triedy pre chorvátske deti. Iba po II. svet. vojne boli spojené tieto dve školy, keď bolo zrušené i vyučovanie náboženstva. Odvtedy deti oboch vierovyznaní chodili do tej istej triedy. Táto budova sa nepoužíva od roku 1992.

Roku 1964 bola vystavaná nová školská budova s 8 učebňami, zborovňou a kanceláriami. Teraz sú v nej umiestnený žiaci nižších ročníkov. Roku 1992 bola otvorená nová školská budova, ktorá tvorí jeden celok s budovou z roku 1964. V nej je umiestnené 10 kabinétov, kancelárie a predškolská trieda, ktorá je v rámci PU Poletarac zo Starej Pazovy.

Výučba sa uskutočňuje v srbčine, a vyučujú sa i cudzie jazyky: anglický a francúzský jazyk.

ZŠ Slobodan Savković
Staré Bánovce
Ulica: Grčka 31
Tel: 022/351-092
E-mail: osbanovci@ptt.rs

Keďže, Bánovce boli mesto v rámci Podunajskej vojenskej hranice, rakúska vláda aby rozšírila germanský vplyv, vedľa existujúcej srbskej náboženskej školy, založila roku 1773 hraničiarsko-triviálnu školu. Prvý učiteľ v tejto škole bol Nemec Anton Blum.

Počas II. svet. vojny škola utrpela škodu. Školská budova z roku 1850, koncom roku 1943 zhorela a budova z roku 1890 bola zdemolovaná. V ten istý čas bol zapálený i školský archív a zhorel i školský letopis písaný od polovice 20. storočia.

Po skončení vojny, názov bol zmenený na Osemročnú školu Staré Bánovce a roku 1962 dostala meno Základná škola Slobodan Savković podľa miestného skojevského vedúceho, ktorý zahynúl roku 1943 v Bánovciach.

V povojnovej dobe do školy chodili okrem detí zo Starých Bánoviec i deti z Petrovićovho salašu a Pančevskej močarine, kde nejestvovala škola, z Nových Bánoviec, ktoré mali od šesťdesiatych rokov minulého storočia iba štyri ročníky, a niekoľko rokov i z Belegišu, v ktorom formálne existovala osmoletka, ale nebolo dostatočne žiakov pre každý ročník.

V súčasnosti má škola kabinety pre zemepis, históriu, fyziku, chémiu, biológiu, informatiku, výtvarnú a technický výchovu a špecializované učebňe pre matematiku, húdobnú kultúru, srbský jazyk a anglický jazyk. Výučba telesnej výchovy sa uskutočňuje vo fyzkultúrnej sále. Škola má žiacku kuchyňu a ihriská pre hádzanú a basketbal.

ZŠ Nikola Tesla
Novi Banovci
Ulica: Školska 2
Tel: 022/341-314
E-mail: ntesla6@ptt.rs

Základná škola Nikola Tesla nachádza sa v Nových Bánovciach, v obci Stará Pazova.

Prvá škola bola založená roku 1830. Výučba sa konala na niekoľko lokácii osade (požiarnom dome, knižnici, Dome kultúry...) Vyučovali sa iba štyri ročníky.

Od roku 1933 po rok 1938 škola bola pomenovaná Ľudovit Gaj. Počas II. svet. vojny škola bola známa ako Nemecká občianská škola. Založená bola roku 1945 a zakladateľom bola obec. Začala pracovať po II. svet. vojne a mala 120 žiakov v štyroch ročníkoch. Škola bola vybavená skromne. Žiacká kuchyňa pracuje až dodnes.

V povojnovej dobe škola organizovala vzdelávacie kurzy pre detí a mládež. Roku 1962 škola dostala meno Nikola Tesla. Roku 1983 bola otvorená nová školská budova pri starej budove a tak boli spojené stará a nová budova. Dostavané boli učebňe, zborovňa, toalety a ústredné vykurovanie. Od roku 1970 škola má knižnicu a vyše 5000 kníh.

Deň školy oslavuje 2. júna a spätý je s príchodom Nikolu Teslu do Belehradu. Žiaci sa od prvého ročníka učia angličtinu a od piatého francúzštinu. Povinné výberové predmety sú náboženstvo, občianská výchova a telesná výchova. Žiaci vyšších ročníkov si môžu zvoliť výberové predmety (chór a orchester, kreslenie, maľovanie a sochárstvo, informatiku a srbčinu). Škola nemá zorganizovanú výučbu v kabinetoch (okrem kabinetu pre informatiku).

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Oficiálna Facebook stránka obce Stará Pazova

Obecný newsletter

Ak chcete prijimať aktuálne informácie a oznámenia z Obce Stará Pazova, prihláste sa na obecný newsletter. Uveďte Vaše meno a e-mailovú adresu:

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Javno preduzeće Opštinska stambena agencija Stara Pazova

Sajam privrede u Novoj Pazovi

Poslovni portal Opštine Stara Pazova