• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Јавне набавке

grb-thumbНа основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-47/17-III од 30.03.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-47/17- III од 30.03.2017. године припремљена је конкурсна документација у поступку јавне набавке бр. 404-47/17-III-набавка добара – рачунара и рачунарске опреме обликована у две партије.

grb-thumbНа основу чл. 36. став 1. тачка 2. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15), у даљем тексту: Закон, чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Мишљења Управе за јавне набаке број: 404-02-939/17 од 20.03.2017. године, запримљено на писарници Општинске управе 22.03.2017. године, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-44/17-III од 24.03.2017. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 404-44/17 III од 24.03.2017. године, припремљена је конкурсна документација у поступку јавне набавке 404-44/17-III-набавка услуге одржавања софтвера, обликована у шест партија-Преговарачки поступак без објављивања позива.

grb-thumbНа основу члана 32. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12,14/15 и 68/15) наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге - јавна набавка геодетских услуга, дел. број 404-43/17-III, ред. бр. 4-1.2.21/2017.

grb-thumbНа основу члана 32. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12,14/15 и 68/15) наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге - Стручни надзор над радовима на пројектима на територији општине Стара Пазова, дел. број 404-41/17-III са циљем закључивања оквирног споразума ред. бр. 3-1.2.22/2017.

grb-thumbНа основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-39/17-III од 02.03.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-39/17-III од 02.03.2017. године припремљена је конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности бр. 404-39/17-III набавка услуге – израда Пројекта новог модела функционисања, организације управљања системом јавног градског и приградског транспорта путника на територији општине Стара Пазова.

grb-thumbНа основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке 404-38/17-III од 23.02.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 404-38/17-III од 23.02.2017.године припремљена је Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности 404-38/17-III-набавка услуге–израда пројекно техничке документације за реконструкцију и доградњу Основне школе у Белегишу.

grb-thumbНа основу члана 32. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама ("С. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује Позив за поношење понуда у Поступку јавне набавке ред. бр. 25-1.3.4/2016 радови на појачаном одржавању раскрснице државног пута II А реда бр. 100 (стара ознака М22.1) и локалног пута Војка-Стари Бановци код базена у Старој Пазови.

3-grb-srbijeОбавештавамо све заинтересоване понуђаче да у поступку набавке услуга Руководиоца изградње (стручног надзора, руководиоца изградње (Engineer) и координатора за безбедност и здравље на раду) током извођења радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у оквиру четвртог потпројекта Регионалног програма стамбеног збрињавања, могу преузети Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију на следећој адреси:

grb-thumbНа основу члана 32, члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15, и 68/15), објављује Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке редни број 24-1.2.16/16-јавна набавка услуге–физичко-техничко обезбеђење зграде општине Стара Пазова.

grb-thumbНа основу члана 32, члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15, и 68/15), објављује Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке редни број 23-1.2.15/16-јавна набавка услуге–одржавање хигијене и помоћни послови (услуга кафе куварица) у згради општине Стара Пазова и месним канцеларијама.

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије