• Facebook page
 • Twitter page
 • YouTube page
 • RSS
 • Mapa sajta

Obecná správa Obce Stará Pazova, Svätosavská 11, 22300 Stará Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Oficiálna prezentácia Obce Stará Pazova

grb thumbУ складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20 и 52/21), чл. 37-43. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС" бр. 32/19) Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине Аутономне Покрајине Војводине оглашава Рани јавни увид у материјал за израду измена и допуна просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање "Источни Срем".

Одлуком о изради Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ („Сл.лист АПВ“ број 49/2022) обухваћен је део територија општина Инђија, Рума, Ириг, Стара Пазова и Пећинци и града Сремска Митровица.

Рани јавни увид у Mатеријал за израду Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ одржаће се у трајању од 15 дана, од 08.05.2023. године до 22.05.2023. године.

Материјал за израду Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ са прегледном картом израђеном у размери 1:100 000 биће доступан на увид заинтересованој јавности у дигиталном облику на:

 • званичној интернет адреси Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине
 • званичној интернет страници Општине Инђија,
 • званичној интернет страници Општине Рума,
 • званичној интернет страници Општине Ириг,
 • званичној интернет страници Општине Стара Пазова,
 • званичној интернет страници Општине Пећинци,
 • званичној интернет страници Града Сремска Митровица.

Органи, организације, имаоци јавних овлашћења и друге институције, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту, планирање и уређење простора и изградњу објeкатa, позивају се да дају услове и мишљења од значаја за израду Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ и да исте доставе, у току трајања раног јавног увида, на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина број 16, 21000 Нови Сад.

Правна и физичка лица позивају се да доставе примедбе и сугестије на Материјал за израду Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ у писаном облику на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад, у току трајања раног јавног увида, а најкасније до 22. маја 2023. године.

У складу са одредбом члана 45. а став 6. Закона о планирању и изградњи, рани јавни увид обавља Комисија за јавни увид образована решењем Покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине.

Преузмите документа:

Текст јавног увида

Графички део

Материјал за рани јавни увид

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Oficiálna Facebook stránka obce Stará Pazova

Obecný newsletter

Ak chcete prijimať aktuálne informácie a oznámenia z Obce Stará Pazova, prihláste sa na obecný newsletter. Uveďte Vaše meno a e-mailovú adresu:

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Javno preduzeće Opštinska stambena agencija Stara Pazova

Sajam privrede u Novoj Pazovi

Poslovni portal Opštine Stara Pazova