• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Obecná správa Obce Stará Pazova, Svätosavská 11, 22300 Stará Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Oficiálna prezentácia Obce Stará Pazova

grb thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019) Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова оглашава Јавна презентација сепарата урбанистичког пројекта за изградњу кондоминијумског насеља у две фазе, I-фаза стамбено-пословни објекат бр.1 спратности ПО+П+4+ПЕ и II-фаза стамбени објекат бр. 2 спратности ПО+П+4+ПЕ на кат.парц.бр. 1550 и 1551/1 у к.о. Стари Бановци.

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Oпштине Стара Пазова, на огласној табли, у времену од 8.00 – 15.00 часова, сваког радног дана од 11.04.2023.године (уторак) до 21.04.2023. године (петак).

2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је „G&P PRO-ING“ д.о.о. из Старе Пазове, ул. Ћирила и Методија бр. 15, директор Горан Зековић, поднетог овом органу 03.04.2023. године, а наручилац наведеног пројекта је Маљковић Михајло из Земуна, ул. Аласка бр.9.

3. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћено је службено лице Одељења за урбанизам и грађење, Јелена Кнежевић спец.урб.дипл.пр.пл., канцеларија 21 (приземље).

4. Заинтересована лица могу у току јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, у приземљу зграде Општине у Старој Пазови, радним данима од 7.30 до 15.00 часова, на интернет страници Општине Стара Пазова, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам и грађење, Светосавска бр. 11, најкасније до 21. априла 2023. године

Преузмите документа:

Текстуални део

Цртеж 1

Цртеж 2

Цртеж 3

Цртеж 4

Цртеж 5

Цртеж 6

Цртеж 7

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Oficiálna Facebook stránka obce Stará Pazova

Obecný newsletter

Ak chcete prijimať aktuálne informácie a oznámenia z Obce Stará Pazova, prihláste sa na obecný newsletter. Uveďte Vaše meno a e-mailovú adresu:

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Javno preduzeće Opštinska stambena agencija Stara Pazova

Sajam privrede u Novoj Pazovi

Poslovni portal Opštine Stara Pazova