• Facebook page
 • Twitter page
 • YouTube page
 • RSS
 • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Јавна набавка бр. 404-19/13-III - набавка добра – угља за социјално угрожене на територији општине Стара ПазоваНа основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије бр. 124/12, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“ бр. 29/13) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-19/13-III од 30.10.2013. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404- 19/13- III од 30.10. 2013. године припремљена је: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке бр. 404-19/13-III - набавка добра – угља за социјално угрожене на територији општине Стара Пазова.

 • Подаци о наручиоцу:
  Наручилац: Општинска управа општине Стара Пазова.
  Адреса: Светосавска бр. 11, Стара Пазова
  Интернет страница: www.starapazova.rs
 • Врста поступка јавне набавке:
  Предметна јавна набавке се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
 • Предмет јавне набавке:
  Предмет јавне набавке је набавка добра 900 тона угља лигнит.
  Ближи опис предмета јавне набавке дат је у поглављу III (техничке карактеристике).
  Предметна добра морају бити у складу са захтевима наручиоца.
 • Циљ поступка:
  Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци
 • Контакт особа:
  За правна питања: Милена Диковић и Владимир Јовановић, Одељење за општу управу и заједничке послове Општинске управе општине Стара Пазова, телефон: 022/363-680, e-mail: milena.dikovic@starapazova.rs и vladimir.jovanovic@starapazova.rs, за техничка питања, Драгољуб Трифуновић, помоћник председника Општине за међунационалне односе и регионалну сарадњу, телефон. 022/310-170 локал 154, е-mail: dragoljub.trifunovic@starapazova.rs.

Рок за подношење понуда је 30 /тридесет/ дана од дана када је објављен позив за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке, односно до 02.12. 2013. године до 10,00 часова.

Обавештење о закљученом уговору

Закључак о обустави поступка по захтеву за заштиту права

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије