• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta
Комунална инспекција
План инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2018. годину
План инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске послове и комуналне делатности за 2019. годину
План инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2020. годину
Извештај о раду комуналне инспекције за 2017. годину
Извештај о раду Одељења за инспекцијске послове и комуналне делатности за 2018. годину
Извештај о раду комуналне инспекције за период 01.01.2019. - 30.09.2019. године
Контролна листа 1-1 - Комунални ред - ограда
Контролна листа 1-2 - Комунални ред - тротоар
Контролна листа 1-3 - Комунални ред - травњак, живица, саднице
Контролна листа 1-4 - Комунални ред - возила
Контролна листа 1-5 - Комунални ред - парк
Контролна листа 1-6 - Комунални ред - грађевински материјал
Контролна листа 1-7 - Комунални ред - радови на јавној површини
Контролна листа 1-8 - Комунални ред - излагање робе
Контролна листа 1-9 - Спаљивање отпада
Контролна листа 2-1 - Пијаце - Обавезе даваоца услуге
Контролна листа 2-2 - Пијаце - Издавање пијачног простора
Контролна листа 2-3 - Пијаце - Корисници
Контролна листа 2-4 - Пијаце - Корисници ван пијаце
Контролна листа 3-1 - Држање домаћих животиња - Папкара и копитара
Контролна листа 3-2 - Држање домаћих животиња - Живина и голубови
Контролна листа 3-3 - Држање домаћих животиња - Паса и мачака
Контролна листа 3-4 - Држање домаћих животиња - Пчелињаци
Контролна листа 3-5 - Хватање и уништавање паса и мачака
Контролна листа 4 - Радно време угоститељских објеката
Контролна листа 5-1 - Снабдевање водом - Обавезе Даваоца услуга према корисницима услуга
Контролна листа 5-2 - Снабдевање водом - Обавезе Извођача радова према водоводној инфраструктури
Контролна листа 5-3 - Снабдевање водом - Обавезе корисника услуга
Контролна листа 6-1 - Јавни превоз путника у приградском саобраћају
Контролна листа 7-1 - обављање трговине
Контролна листа 7-2 - обављање трговине
Контролна листа 7-3 - обављање трговине
Контролна листа 8 - Заузеће јавне површине (привремени објекти)
Контролна листа 9-1 - Управљање гробљима
Контролна листа 9-2 - Извођење радова
Контролна листа 9-3 - Управљање гробљима и погребне услуге - извођач радова
Контролна листа 9-4 - Управљање гробљима и погребне услуге - Одржавање реда на гробљу
Контролна листа 9-5 - Управљање гробљима и погребне услуге - Погребне услуге
Контролна листа 10-1 - Изношење и депоновање отпадних материја (Корисник)
Контролна листа 10-2 - Изношење и депоновање отпадних материја
Контролна листа 10-3 - Депоније
Контролна листа 10-4 - Изношење и депоновање пољопривредног отпада и уклањање конфиската
Контролна листа 11-1 - Одвођење атмосферских вода
Контролна листа 11-2 - Давалац услуге - отпадне воде
Контролна листа 11-3 - Давалац услуге обустава/квар на објектима канализације
Контролна листа 11-4 - Прикључење на јавну канализациону мрежу-инсвеститор
Контролна листа 11-5 - Прикључење на јавну канализациону мрежу-корисник
Контролна листа 11-6 - Истакање јама у јавну канализацију
Контролна листа 11-7 - Одвођење отпадних вода - Заштита јавне канализације
Контролна листа 11-8 - Одвођење отпадних вода - Обустављање услуга одвођења отпадних вода
Контролна листа 12-1 - Испорука топлотне енергије - давалац услуга
Контролна листа 12-2 - Испорука топлотне енергије прекид, ремонт
Контролна листа 12-3 - Одобрење месечни трошкови
Контролна листа 12-4 - Корисници, купци
Контролна листа 12-5 - Уговор о снабдевању топлотном енергијом
Контролна листа 13-1 - Управљање јавним паркиралиштима
Контролна листа 13-2 - Контролори
Контролна листа 13-3 - Корисник паркиралишта
Инспекција за заштиту животне средине
План инспекцијског надзора инспекције заштите животне средине за 2018. годину
План инспекцијског надзора инспекције заштите животне средине за 2019. годину
План инспекцијског надзора инспекције заштите животне средине за 2020. годину
Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2017. годину
Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину
Контролна листа - достава података према закону о заштити животне средине
Контролна листа - документација (оператер)
Контролна листа - несанитарне депоније - сметлишта
Контролна листа - отпадна уља (оператер)
Контролна листа - складиштење отпада (оператер)
Контролна листа - третман отпада (оператер)
Контролна листа - утврђивање испуњености услова за почетак рада постројења за управљање отпадом
Контролна листа - подношење захтева за интегрисану дозволу
Контролна листа - поступање произвођача неопасног и инертног отпада
Контролна листа - студија о процени утицаја
Контролна листа - интегрисана дозвола
Контролна листа - заштита од букe у животној средини
Контролна листа - заштита ваздуха код бензинских станица
Контролна листа - заштита ваздуха код постројења за сагоревање
Контролна листа - заштита ваздуха код стационарних постројења
Инспекција за друмски саобраћај
План инспекцијског надзора инспектора за друмски саобраћај за 2017. годину
План инспекцијског надзора инспектора за друмски саобраћај за 2018. годину
План инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске послове и комуналне делатности за 2019. годину
План инспекцијског надзора инспектора за друмски саобраћај за 2020. годину
Извештај о раду инспектора за друмски саобраћај за 2017. годину
Извештај о раду Одељења за инспекцијске послове и комуналне делатности за 2018. годину
Извештај о раду инспектора за друмски саобраћај за период 01.01.2019. - 30.09.2019. године
Контролна листа - такси возило
Контролна листа - такси превоз
Контролна листа - такси превозник
Контролна листа - јавни линијски превоз путника
Контролна листа - стајалишта
Контролна листа 6 - јавни превоз путника у приградском саобраћају
Грађевинска инспекција
Годишњи план инспекцијског надозора за 2018. годину
Годишњи план рада грађевинске инспекције за 2020. годину
План инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2019. годину
Извештај о раду грађевинске инспекције од 01.01.2017 до 31.12.2017
Извештај о раду Одељења за инспекцијске послове и комуналне делатности за 2018. годину
Контролна листа за надзор по издатој грађевинској дозволи и потврди о пријави радова
Контролна листа за редован инспекцијски надзор по Решењу у складу са чл. 145 Закона о планирању и изградњи
Контролна листа за редован инспекцијски надзор по издатој употребној дозволи за цео објекат или део објекта
Контролна листа за редован инспекцијски надзор по завршеној конструкцији објекта
Контролна листа за редован инспекцијски надзор по oбавештењу о завршетку темеља
Просветна инспекција
Годишњи план рада просветног инспектора за 2018. годину
Предлог годишњег плана рада просветног инспектора од 01.09.2018. до 01.09.2019. године
Годишњи план рада просветног инспектора за 2019. и 2020. годину
Извештај о раду просветног инспектора за 2017. годину
Извештај о раду Одељења за инспекцијске послове и комуналне делатности за 2018. годину
1. Контролна листа - обављање делатности установе
2. Контролна листа - општа акта установе
3. Контролна листа - органи установе
4. Контролна листа - извештаји о раду установе
5. Контролна листа - планирање и програмирање рада установе
6. Контролна листа - упис деце/ученика, формирање одељења/група
7. Контролна листа - права детета/ученика, оцењивање ученика
8. Контролна листа - евиденција и јавне исправе
9. Контролна листа - избор уџбеника
10. Контролна листа - предшколска установа
11. Контролна листа - основна школа
12. Контролна листа - средња школа
Инспекција за спорт
Годишњи план рада инспектора за спорт за 2018. годину
План инспекцијског надзора за 2019. годину
Извештај о раду Одељења за инспекцијске послове и комуналне делатности за 2018. годину
1. Контролна листа - општи део
2. Контролна листа - спортска правила
3. Контролна листа - спортисти
4. Контролна листа - спортски стручњаци
5. Контролна листа - простор, спортски објекти и спортска опрема
Одељење за јавне приходе - Пореска инспекција
План инспекцијског надзора инспектора за канцеларијску, теренску контролу и наплату за 2017. годину
План инспекцијског надзора инспектора за канцеларијску, теренску контролу и наплату за 2018. годину
План инспекцијског надзора инспектора за канцеларијску, теренску контролу и наплату за 2019. годину
План инспекцијског надзора инспектора за канцеларијску, теренску контролу и наплату за 2020. годину
Извештај о раду инспектора за канцеларијску, теренску контролу и наплату за 2017. годину
Извештај о раду инспектора Одељења за јавне приходе за период 01.01.2019. - 30.09.2019. године
Извештај о раду инспектора Одељења за јавне приходе за период 01.01.2018. - 30.09.2018. године
Контролна листа 1 - Канцеларијска контрола
Контролна листа 2 - Теренска контрола
одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?