• Prečítané: 170x

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Стара Пазова за 2025. годину

grb thumbУ складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20, 63/21 и 63/23), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта (у даљем тексту: Комисија) општине Стара Пазова, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

- власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године (у даљем тексту: пољопривредна инфраструктура)
- власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање једну годину (у даљем тексту: сточарство),
да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Стара Пазова за 2025. годину, до дана 31. октобра 2024. године.

Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавном позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Захтев за остваривање права пречег закупа по основу власништва пољопривредне инфраструктуре за 2025. годину“ или „Захтев за остваривање права пречег закупа по основу сточарства за 2025. годину“, за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта na територији општине Стара Пазова на адресу: Општина Стара Пазова, улица Светосавска бр 11. На полеђини коверте наводи се назив/име и презиме и адреса подносиоца захтева.

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Милош Зелић, телефон: 022/310-170, локал 140 email: milos.zelic@starapazova.rs или лично у просторијама Одељења за пољопривреду Општинске управе Стара Пазова, улица Светосавска, бр. 11, спрат IV, канцеларија број 1.

Преузмите документа:

Текст огласа

Изјава подносиоца захтева

Изјава о сагласности

Захтев