• Prečítané: 540x

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији општине Стара Пазова

grb thumbНа основу Закључка Општинског већа општине Стара Пазова о расписивању Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката број: 501-202/2022-IV од 20.07.2022. године и Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације, породичних кућа и станова, јп1/22 број: 110-8/2022-IV од 20.04.2022. године, општина Стара Пазова дана 20.07. 2022. године расписује Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља на територији општине Стара Пазова.

Подносиоци пријаву за учешће на јавном конкурсу попуњавају на српском језику, ћириличним писмом.

Попуњени, оверени и одштампани пријавни образац у три примерка (један оригинал и две копије) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком: „ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ТЕРМОСТАТСКИХ ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА У ДОМАЋИНСТВИМА – НЕ ОТВАРАТИ“, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Пријава се предаје лично на шалтеру Општинске управе бр.2 у услужном центру или препоручено поштом на адресу: Општина Стара Пазова, Комисија за праћење реализације појединачних пројеката енергетске санације, Светосавска 11 Стара Пазова.

Рок за подношење пријава је 15 ДАНА, закључно са 05.08.2022. године.

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа. Пријаве послате на било који други начин неће бити узете у разматрање. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

За све додатне информације и обавештења подносилац пријаве се може обратити на контакт телефон 022 310-170.

За информације у вези Јавног позива можете се обратити на електронску адресу: energetska.sanacija@starapazova.eu

Преузмите документа:

Текст јавног позива

Правилник

Пријавни формулар

Изјава - образац 1

Изјава - образац 2

Изјава - образац 3

Изјава - образац 4

Изјава - образац 4 - заступник

Прилог 4 - критеријуми и начин бодовања

Прелиминарна листа

Решење о избору директних корисника