• Prečítané: 608x

Јавна презентација урбанистичког пројекта за фазну изградњу производно-складишно-пословног објекта П+0-П+3 на кат. парц. бр. 1139/28 к.о. Крњешевци

grb thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019) Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта за фазну изградњу производно-складишно-пословног објекта П+0-П+3 на кат. парц. бр. 1139/28 к.о. Крњешевци.

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Oпштине Стара Пазова, на огласној табли, у времену од 8.00 – 15.00 часова, сваког радног дана од 06.07.2022.године (среда) до 12.07.2022. године (уторак).

2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је „MILLIE PROPERTIES“ д.о.о. из Нове Пазове, ул. Краља Петра I Карађорђевића бр. 49, поднетог овом органу 04.07.2022. године, а наручилац наведеног пројекта је „ECOMEX“ д.о.о. из Београда, ул. Кумодрашка бр. 265а.

3. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћено је службено лице Одељења за урбанизам и грађење, спец.урб. Јелена Кнежевић дипл.пр.пл., канцеларија 21 (приземље).

4. Заинтересована лица могу у току јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, у приземљу зграде Општине у Старој Пазови, радним данима од 7.30 до 15.00 часова, на интернет страници Општине Стара Пазова, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам и грађење, Светосавска бр. 11, најкасније до 12. јула 2022. године.

Преузмите документа:

Текстуални део