• Prečítané: 434x

Јавни увид у нацрт просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд-Шид-граница Хрватске, деоница пута Стара Пазова-Голубинци-Шид и железничке пруге Инђија-Голубинци

grb thumbУ складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10- УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС , 132/14, 145/14 , 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20 и 52/21) , чл. 37-43. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл . гласник РС', бр. 32/19) Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине оглашава оглашава Јавни увид у нацрт просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд-Шид-граница Хрватске, деоница пута Стара Пазова-Голубинци-Шид и железничке пруге Инђија-Голубинци.

Одлуком о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Шид - граница Хрватске, деоница Стара Пазова - Голубинци - Шид и железничке пруге Инђија - Голубинци ("Службени лист АПВ", број 7/22 и 14/22-исправка), обухваћене су целе катастарске општине у следећим јединицама локалне самоуправе:
- Општина Стара Пазова: катастарске општине Стара Пазова и Голубинци;
- Општина Инђија: катастарске општине Инђија и Љуково;
- Општина Рума: катастарске општине Рума, Путинци, Добринци, Краљевци, Вогањ и Марђелос;
- Град Сремска Митровица: катастарске општине Сремска Митровица, Шашинци, Лаћарак, Мартинци и Кузмин;
- Општина Шид: катастарске општине Шид, Кукујевци, Бачинци и Гибарац.

Рани јавни увид у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Шид - граница Хрватске, деоница Стара Пазова - Голубинци - Шид и железничке пруге Инђија - Голубинци одржаће се у трајању од 15 дана, у периоду од 30.03.2022. године до 13.04.2022. године.

Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Шид - граница Хрватске, деоница Стара Пазова - Голубинци - Шид и железничке пруге Инђија - Голубинци биће доступан на увид заинтересованој јавности на:
- званичној интернет адреси Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине и у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
- званичним интернет страницама јединица локалне самоуправе у обухвату Просторног плана, и у просторијама органа надлежних за просторно планирање и урбанизам јединица локалне самоуправе у обухвату Просторног плана.

Органи, организације, имаоци јавних овлашћења и друге институције, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту, планирање и уређење простора и изградњу објеката, позивају се да дају услове и мишљења од значаја за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Шид - граница Хрватске, деоница Стара Пазова - Голубинци - Шид и железничке пруге Инђија - Голубинци и да исте доставе, у току трајања раног јавног увида, на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина број 16, 21000 Нови Сад.

Правна и физичка лица се позивају да доставе примедбе и сугестије на Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Шид - граница Хрватске, деоница Стара Пазова - Голубинци - Шид и железничке пруге Инђија - Голубинци у писаном облику на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина број 16, 21000 Нови Сад, у току трајања раног јавног увида, а најкасније до 13.04.2022. године.

Преузмите документа:

Текстуални део

Графички део