• Prečítané: 380x

Јавни позив о додели бесповратних средстава за доделу једнократне финансијске помоћи угоститељима и туристичким агенцијама са седиштем на територији општине Стара Пазова због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19

grb thumbНа основу Закључка Општинског већа општине Стара Пазова број 400-481/2021-IV од 08.04.2021. године, члана 9. Одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2021. годину („Службени лист општина Срема“, бр. 46/20) и Правилника о додели бесповратних средстава за доделу једнократне финансијске помоћи угоститељима и туристичким агенцијама са седиштем на територији општине Стара Пазова због потешкоћа у пословању проузрокованим епидемијом болести COVID-19 број 400-537/2021-III од дана 16.04.2021. године, Комисија за припрему и обраду конкурсне документације расписује Јавни позив о додели бесповратних средстава за доделу једнократне финансијске помоћи угоститељима и туристичким агенцијама са седиштем на територији општине Стара Пазова због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19.

I

Позивају се заинтересовани привредни субјекти који обављају угоститељску и туристичку делатност на територији општине Стара Пазова да поднесу захтев за доделу једнократне финансијске помоћи угоститељима и туристичким агенцијама са седиштем на територији општине Стара Пазова због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19.

II

Општина Стара Пазова додељује једнократну финансијску помоћ угоститељима и туристичким агенцијама на територији општине Стара Пазова у укупном износу од 6.000.000,00 динара (словима: шестмилионадинара), из средстава обезбеђених Одлуком о буџету општине Стара Пазова за 2021. годину („Службени лист општина Срема“, бр. 46/20) раздео 5, позиција 89, економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

Једнократна финансијска помоћ се одобрава угоститељима и туристичким агенцијама у једнократном износу од 50.000,00 динара, за оне који имају до 5 запослених, а угоститељи и туристичке агенције које имају преко 5 запослених у износу од 70.000,00 динара.

III

Право учешћа на Јавном позиву имају угоститељи и туристичке агенције чије су претежне делатности регистроване под следећим шифрама:
1. за угоститеље:
- 56.10-делатност ресторана и покретних угоститељских објеката
- 56.30-услуге припремања и послужења пића

2. за туристичке агенције:
- 79.11-делатност путничких агенција
- 79.12-делатност тур-оператора
- 79.90-остале услуге резервације и делатности повезане са њима

Привредни субјекти који су заинтересовани за једнократну финансијску помоћ, такође, морају испунити следеће услове:
- да има регистровано седиште на територији општине Стара Пазова
- да над њим није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације
- да није прекршајно кажњаван за кршење мере по Закону о заштити становништва од заразних болести ( „Сл. гласник РС“, број 15/2016, 68/2020 и 136/2020), и то почев од 13.11.2020. године до дана подношења захтева
- да своју делатност не обавља у објекту у којем се приређују игре на срећу и забавне игре и спортско клађење
- да је измирио пореске обавезе локалне пореске администрације.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА ЈАВНИ ПОЗИВ

IV

Учесник на Јавном позиву подноси:

1) попуњен образац захтева;
2) фотокопију решења о регистрацији привредног субјекта у АПР или надлежног органа о упису у регистар;
3) уверење локалне пореске администрације о измиреним обавезама по основу јавних локалних прихода не старијих од обављивања Јавног позива;
4) изјаву потписану и оверену од стране овлашћеног лица привредног субјекта, датом под кривичном и материјалном одговорношћу да привредни субјекат није кажњаван за прекршај из члана 46а Закона о заштити становништва од заразних болести ( „Сл. гласник РС“, број 15/2016, 68/2020 и 136/2020), и то почев од 13.11.2020. године до дана подношења захтева;
5) уверење CROSO (централни регистар обавезног социјалног осигурања) о броју запослених на дан подношења захтева;

Комисија задржава право да затражи додатну документацију, односно информације и изврши накнадну верификацију поднете документације, али само за привредне субјекте који су поднетим захтевом и приложеном документацијом испунили услове Јавног позива.

ПОСТУПАЊЕ СА ПРИЈАВАМА

V

Пријава се подноси искључиво на конкурсном обрасцу који се може преузети на интернет страници општине Стара Пазова и у Општинској управи општине Стара Пазова, Светосавска бр. 11.

Пријава са припадајућом документацијом, доставља се у затвореној коверти на адресу: Општина Стара Пазова, Светосавска бр. 11, поштом или лично предајом на писарници Општинске управе општине Стара Пазова, са назнаком: „Н Е О Т В А Р А Т И - Јавни позив за доделу једнократне финансијске помоћи угоститељима и туристичким агенцијама са седиштем на територији општине Стара Пазова“.

Јавни позив је отворен 15 дана од дана објављивања.
Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, као ни пријаве које нису предмет Јавног позива.

ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

VI

Решење о додели бесповратних средстава доноси Начелник ОУ Стара Пазова, на предлог Комисије која врши проверу приспелих захтева, односно проверу испуњености услова Јавног позива и приспеле документације. Предлог листе се објављује на огласној табли Општинске управе.

На предлог листе подносиоци пријава имају право приговора Комисији у року од пет дана од дана објављивања на огласној табли Општинске управе. Приговор се подноси Комисији, писменим путем на адресу Светосавска бр. 11, Стара Пазова. Комисија одлучује о приговору у року од пет дана од дана истека рока за подношење приговора и сачињава коначну Листу достављених пријава по Јавном позиву. Решење је коначно и против њега се не може уложити правни лек.

Решење о додели бесповратних средстава објављује се на огласној табли Општинске управе општине Стара Пазова.
Средства се одобравају у складу са приливом средстава у буџет Општине.

Преузмите документа:

Текст конкурса

Правилник

Изјава

Захтев