• Prečítané: 240x

Јавни конукрс за финасирање и суфинансирање програма удружењима грађана ради реализације Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома у општини Стара Пазова у 2021. години

grb thumbНа основу стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2015. до 2025. године ( „службени гласник РС“, број 26/2016-4), Одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2021. годину ( „сл. Лист општина Срема“, бр. 46/20), Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома у општини Стара Пазова („Службени лист општина Срема“ број: 9/17), Начелник одељења за друштвене делатности дана 5. априла 2021. године расписује Јавни конукрс за финасирање и суфинансирање програма удружењима грађана ради реализације Локланог акционог плана за унапређење положаја Рома у општини Стара Пазова у 2021. години.

Право на доделу средстава путем јавног конкурса имају удружења која испуњавају кумулативно следеће услове:

- Да су регистрована у складу са законом о удружењима ( „Сл. Лист РС“ 51/2009, 99/11- др закони )

- Да је статутом удружења предвиђено обављање активности и циљева усмерених према Ромима/ Ромкињама или националним мањинама

- Да се спроводе активности које су предвиђене ЛАП-ом

- Да програм реализију на територији општине Стара Пазова.

Пријаве се подносе на образцу који се саставни део конкурсне документације.

Уз пријаву подносилац пријаве је дужан да приложи:
- Фотокопију статута удружења
- Фотокопију решења агенције за привредне регистре
- Фотокопија депонованих потписа
- Препоруку Националног савета Ромске националне мањине о потреби и значају спровођења програма

Критеријуми за доношење предлога расподеле средстава по конкурсу су:
1. Усклађеност пројекта са ЛАП-ом
2. Квалитет и садржајна иновативност пројекта
3. Капацитети потребни за реализацију пројекта
4. Финансијски план, разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финасирања
5. Усмереност према већем броју корисника

Конкурс је отворен од 5. априла 2021. до 19. априла 2021. године и објављује се на званичној интернет страици општинске управе Стара Пазова.

Пријаве се подносе непосредно на писарници општинске управе Стара Пазова или путем поште на адресу: Општинска управа Стара Пазова, Светосавска 11, 22300 Стара Пазова, у затвореној коверти, насловљено са „Пријава за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома у општини Стара Пазова у 2021 години.“

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.

Преузмите документа:

Текст конкурса

Пријава