• Prečítané: 305x

Јавна презентација урбанистичког пројекта за складиштење и дистрибуцију робе у Крњешевцима на кат. парц. бр. 1139/90 к.о. Крњешевци

grb thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др.закон и 9/20) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019) Одељење за урбанизам и грађење оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта за складиштење и дистрибуцију робе у Крњешевцима на кат. парц. бр. 1139/90 к.о. Крњешевци.

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Oпштине Стара Пазова, на огласној табли, у времену од 8.00 – 15.00 часова, сваког радног дана од 22.03.2021. године (понедељак) до 29.03.2021. године (понедељак).

2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта "KAPITEL ARHITEKTI" д.о.о. из Ниша, ул. Ћирила и Методија бр.17, поднетог овом органу 16.03.2021. године, a инвеститор наведеног пројекта је "MONTER GRADNJA ĆURČIĆ" д.о.о. из Ивањице, ул. Лучка река бб.

3. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћено је службено лице Одељења за урбанизам и грађење, спец.урб. Јелена Кнежевић дипл.пр.пл., канцеларија 21 (приземље).

4. Заинтересована лица могу у току јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам и грађење, Светосавска бр. 11, најкасније до 29. марта 2021. године.

Преузмите документ:

Текстуални део