• Prečítané: 311x

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу стамбено пословног комплекса, I фаза стамбено-пословни објекат По+II+3+Пе, II фаза стамбено-пословни објекта По+II+3+Пе и III фаза стамбено-пословни објекат По+II+3+Пе фаза, на кат.парц. 1461...

grb thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др.закон и 9/20) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019) Одељење за урбанизам и грађење оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу стамбено пословног комплекса, I фаза стамбено-пословни објекат По+ II+3 +Пе, II фаза стамбено-пословни објекта По + II+3 +пе и III фаза стамбено-пословни објекат по + II+3 +Пе фаза, на кат.парц.бр. 1461, 1462, 1463, 1468, 1469 и 1470 у к.о. Стари Бановци.

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Oпштине Стара Пазова, на огласној табли, у времену од 8.00 – 15.00 часова, сваког радног дана од 18.03.2021. године (четвртак) до 24.03.2021. године (среда).

2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта "G&P PRO-ING" д.о.о. из Старе Пазове, ул. Ћирила и Методија бр.15, поднетог овом органу 17.03.2021. године, a инвеститор наведеног пројекта је "INVEST GLOBAL GROUP 021" д.о.о. из Новог Сада, Салаш 133 Ченеј и "CONCRETE LAND" д.о.о. из Старих Бановаца, ул. Грчка бр.30.

3. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћено је службено лице Одељења за урбанизам и грађење, спец.урб. Јелена Кнежевић дипл.пр.пл., канцеларија 21 (приземље).

4. Заинтересована лица могу у току јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам и грађење, Светосавска бр. 11, најкасније до 24. марта 2021. године.

Преузмите документа:

Текстуални део

Идејно решење - стамбени комплекс I, II и III фаза

УП стамбени комплекс - цртеж 01

УП стамбени комплекс - цртеж 02

УП стамбени комплекс - цртеж 03

УП стамбени комплекс - цртеж 04

УП стамбени комплекс - цртеж 05

УП стамбени комплекс - цртеж 06

УП стамбени комплекс - цртеж 07