• Prečítané: 495x

Јавна презентација урбанистичког пројекта за уређење локације за изградњу пословног комплекса "ЛЕДИ МС" на к.п. 6529 к.о. Нова Пазова у Централној радној зони општине Стара Пазова

grb thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС и 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019), Одељење за урбанизам и грађење оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта за уређење локације за изградњу пословног комплекса "ЛЕДИ МС" на к.п. 6529 к.о. Нова Пазова у Централној радној зони општине Стара Пазова.

1. Јавна презентација обавиће се у згради Oпштине Стара Пазова, на огласној табли, у времену од 8,00 – 15,00 часова, сваког радног дана од 06.03.2020.године (петак) до 12.03.2020. године (четвртак).

2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта “ЛМД ИНЖЕЊЕРИНГ” д.о.о. Словенски трг бб, Стара Пазова, поднетог овом органу 03.03.2020. године, a инвеститор наведеног пројекта је "LEDI MS" т.п. из Панчева, ул. Јабучки пут 409.

3. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћено је службено лице Одељења за урбанизам и грађење, спец.урб. Јелена Кнежевић дипл.пр.пл., канцеларија 21 (приземље).

4. Заинтересована лица могу у току јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам и грађење, Светосавска бр. 11, најкасније до 12. марта 2020. године.

Начелница:
дипл.инж.арх. Душанка Грозданић Миловић

Преузмите документа:

Текстуални део и графика

Идејна решења