• Prečítané: 887x

Оглас о јавном надметању ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Стара Пазова

grb thumbНа основу члана 99. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09; 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019), члана 19. Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини СО Стара Пазова („Службени лист општина Срема“ број 9/17), и Решења Председника општине Стара Пазова број 464-28/2019-II од 19.11.2019. године, Одељење за инвестиције, Општинске управе Општине Стара Пазова расписује Оглас о јавном надметању ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Стара Пазова.

Јавно надметање одржаће се дана 24.12.2019. године са почетком у 12,00 часова, у просторијама Општине Стара Пазова, улица Светосавска број 11, сала 28/ I спрат.

Пријава за учествовање у поступку јавног надметања, са траженим доказима, подноси се Одељењу за инвестиције, Општинске управе Општине Стара Пазова, најкасније са 23.12.2019. године до 15,00 часова се доставља у затвореној коверти са видљивом назнаком на коју локацију се односи и ко је подносилац пријаве.

Право учешћа у јавном надметању имају сва правна и физичка лица.

Преузмите документ:

Текст огласа