• Prečítané: 1172x

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу пословног објекта (зграда за трговину на мало) и трафостанице МБТС на катастарским парцелама бр. 731/2 и 731/3 к.о. Нова Пазова

grb thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС и 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019) Одељење за урбанизам и грађење оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу пословног објекта (зграда за трговину на мало) и трафостанице МБТС на катастарским парцелама бр. 731/2 и 731/3 к.о. Нова Пазова.

1. Јавна презентација обавиће се у згради Oпштине Стара Пазова, на огласној табли, у времену од 8,00 – 15,00 часова, сваког радног дана од 20.11.2019.године (среда) до дана 26.11.2019. године (уторак).

2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта Јавно урбанистичко предузеће „УРБАНИЗАМ“ из Старе Пазове, ул. Светосавска бр. 11/3, поднетог овом органу дана 18.11.2019. године, а инвеститор наведеног пројекта је “Ф.Ц.Г.“ д.о.о. из Београда, ул. Недељка Чабриновића бр. 60.

3. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћено је службено лице Одељења за урбанизам и грађење, Ивана Тошковић Кабић, канцеларија 22 (приземље).

4. Заинтересована лица могу у току јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам и грађење, Светосавска бр. 11, најкасније до 26. новембра 2019. године.

Начелница:
дипл.инж.арх. Душанка Грозданић Миловић

Преузмите документ:

Текстуални део