• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

grb thumbОдељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова, на основу члана 50. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и члан 55. став 5. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19) оглашава Поновљени јавни увид у нацрт измена и допуна плана генералне регулације насеља Нова Пазова.

1. На поновљени јавни увид излаже се Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нова Пазова у периоду од 29. априла (понедељак) до 13. маја (понедељак) 2024. године., због техничке грешке у текстуалном делу Плана који је био изложен на јавном увиду од 10. aприла (среда) до 26. априла (петак) 2024. године, а у складу са чланом 50. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и члан 55. став 5. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19).

2. Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нова Пазова, биће изложен у приземљу зграде Општине у Старој Пазови, Светосавска 11 и у МЗ Нова Пазова, радним данима од 7.30 до 15.00 часова, као и на интернет страници Општине Стара Пазова.

3. Примедбе на Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нова Пазова, заинтересована правна и физичка лица могу да доставе у писаној форми за време трајања поновљеног јавног увида Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе Стара Пазова, најкасније до 13. маја (понедељак) 2024 године, примедбе које су поднете у току трајања јавног увида у периоду од 10. aприла (среда) до 26. априла (петак) 2024. године, биће разматране на седници Комисије за планове СО Стара Пазова 15. маја (среда) 2024. године у 15.00 часова.

Правно или физичко лице које је поднело примедбу у писаном облику може исту да образложи на јавној седници Комисије за планове СО Стара Пазова.

4. Јaвна седница Комисије за планове СО Стара Пазова Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нова Пазова, одржаће се 15. маја (среда) 2024. године у 15.00 часова у згради Општине Стара Пазова, сала 28/I спрат.

Преузмите документ:

Текстуални део

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу