• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

grb thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019) Одељење за урбанизам и грађење оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу објекта аутоперионице са простором за негу возила П+0 на кат. парц. 1032/1 к.о. Белегиш ул. Краља Петра I Карађорђевића 12 у Белегишу.

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Oпштине Стара Пазова, на огласној табли, у времену од 7.30 – 15.00 часова, сваког радног дана од 14.03.2024. године (четвртак) до 21.03.2024. године (четвртак).

2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је "MILLIE PROPERTIES" д.о.о. из Нове Пазове, ул. Крља Петра I Карађорђевића бр.49, поднетог овом органу дана 19.02.2024. године, а наручилац наведеног пројекта је Радиновић Синиша и Радиновић Анђелка из Белегиша, ул. Краља Петра I Карађорђевића бр. 12.

3. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је начелница Одељења за урбанизам и грађење Душанка Грозданић Миловић, дипл.инж.арх., канцеларија 7 (приземље).

4. Заинтересована лица могу у току јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат, у приземљу зграде Општине у Старој Пазови, радним данима од 7.30 до 15.00 часова, на интернет страници Општине Стара Пазова, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам и грађење, Светосавска бр. 11, најкасније до 21. марта 2024. године.

Преузмите документ:

Текстуални део

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу