• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

grb thumbОдељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова, на основу члана 51б. став 3. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и члан 55. став 4. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19) оглашава Јавни увид у нацрт измена и допуна просторног плана општине Стара Пазова до 2025. године и Извештај о стратешкој процени утицаја измена и допуна просторног плана општине Стара Пазова до 2025. године на животну средину.

1. На јавни увид излаже се нацрт Измена и допуна Просторног плана општине Стара Пазова до 2025. године са Извештајем о стратешкој процени утицаја измена и допуна Просторног плана општине Стара Пазова до 2025. године на животну средину у периоду од 12.марта (уторак) до 12. април (петак) 2024. године.

2. Нацрт Измена и допуна Просторног плана општине Стара Пазова до 2025. године са Извештајем о стратешкој процени утицаја измена и допуна Просторног плана општине Стара Пазова до 2025. године на животну средину, биће изложен у приземљу зграде Општине у Старој Пазови, Светосавска 11, радним данима од 7,30 до 15,00 часова., на интернет страници Општине Стара Пазова, у дневном листу “АЛО“ и на фреквенцијама “Радио Стара Пазова“, у Месној заједници Стара Пазова, Месној канцеларији Нова Пазова, Месној канцеларији Нови Бановци, Месној канцеларији Стари Бановци, Месној канцеларији Сурдук, Месној канцеларији Белегиш, Месној канцеларији Војка, Месној канцеларији Голубинци и Месној канцеларији Крњешевци.

3. Примедбе на нацрт Измена и допуна Просторног плана општине Стара Пазова до 2025. године са Извештајем о стратешкој процени утицаја измена и допуна Просторног плана општине Стара Пазова до 2025. године на животну средину, заинтересована правна и физичка лица могу да доставе у писаној форми за време трајања јавног увида Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе Стара Пазова, најкасније до 12. априла (петак) 2024. године.
Правно или физичко лице које је поднело примедбу у писаном облику може исту да образложи на јавној седници Комисије за планове СО Стара Пазова.

4. Jавна презентација планског документа биће одржана дана 22. марта (петак) 2024. године у 12,00 часова у згради општине Стара Пазова, сала 28/I спрат.

5. Јaвна седница Комисије за планове СО Стара Пазова Измена и допуна Просторног плана општине Стара Пазова до 2025. године са Извештајем о стратешкој процени утицаја измена и допуна Просторног плана општине Стара Пазова до 2025. године на животну средину, одржаће се 18. април (четвртак) 2024. године у 15,00 часова у згради Општине Стара Пазова, сала 28/I спрат.

Преузмите документа:

Текстуални део

Стратешка процена графика

Стратешка карта - измене и допуне

Намена површина

Мрежа насеља и инфраструктурни системи

Туризам и заштита простора

Спровођење

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу