• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

grb thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21, 62/23) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019) Одељење за урбанизам и грађење оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта са архитектонско-урбанистичком разрадом локације за реконструкцију, доградњу и промену намене постојећег складишног објекта у пословно–производно–складишни објекат П+0 И П+1, на кат.парц.бр. 2049/19, 2049/36, 2049/37 к.о. Нови Бановци.

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Oпштине Стара Пазова, на огласној табли, у времену од 7.30 – 15.00 часова, сваког радног дана од 04.03.2024.године (понедељак) до 11.03.2024. године (понедељак).

2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је ,,CORAX INŽENJERING“ ПР Наташа Дошеновић, архитектонске делатности, из Нове Пазове, ул. Мајора Гавриловића бр. 42, поднетог овом органу дана 22.02.2024. године, а наручилац наведеног пројекта је ,,ТЕРМОМОНТ М.Г.“ д.о.о. Београд, Нови Београд, ул. Тошин бунар бр. 188/25, Вукосав Гојак из Старих Бановаца, ул. Иве Андрића бр. 16.

3. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је начелница Одељења за урбанизам и грађење, Душанка Грозданић Миловић, дипл.инж.арх., канцеларија 7 (приземље).

4. Заинтересована лица могу у току јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат, у приземљу зграде Општине у Старој Пазови, радним данима од 7.30 до 15.00 часова, на интернет страници Општине Стара Пазова, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам и грађење, Светосавска бр. 11, најкасније до 11. марта 2024. године.

Преузмите документ:

Текстуални део

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу