• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

grb thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019) Одељење за урбанизам и грађење оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта-вишепородично становање, спратности ПД+П+3 на кат.парц.бр. 1681/1 у к.о. Стари Бановци.

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Oпштине Стара Пазова, на огласној табли, у времену од 7.30 – 15.00 часова, сваког радног дана од 04.03.2024.године (понедељак) до 11.03.2024. године (понедељак).

2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је ,,G&P PRO-ING“д.о.о., Стара Пазова, ул. Ћирила и Методија бр.15, директор Горан Зековић, поднетог овом органу дана 28.02.2024. године, а наручиоци наведеног пројекта су Ана Преочанин, Стари Бановци, ул. Грчка бр.30, Владимир Шимуновић, Стари Бановци, ул. Миленка Певца бр. 22 и ,,CONCRETE LAND“ д.о.о. , Стари Бановци, ул. Царски пут бр. 118.

3. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је начелница Одељења за урбанизам и грађење, Душанка Грозданић Миловић, дипл.инж.арх., канцеларија 7 (приземље).

4. Заинтересована лица могу у току јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат, у приземљу зграде Општине у Старој Пазови, радним данима од 7.30 до 15.00 часова, на интернет страници Општине Стара Пазова, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам и грађење, Светосавска бр. 11, најкасније до 11. марта 2024. године.

Преузмите документа:

Текстуални део

Главна свеска

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу