• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

grb thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21, 62/23) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019) Општинска управа општине Стара Пазова Одељење за урбанизам и грађење оглашава Јавну презентацију за урбанистичко – архитектонску разраду локације на кат.парц.бр. 9603 к.о. Стара Пазова, за потребе изградње два породична стамбена објекта спратности П+1 и промену намене постојећег стамбеног у помоћни објекат уз извођење радова, спратности По+П+Пк у старој пазови, ул. Владимира Хурбана бр. 129.

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Oпштине Стара Пазова, на огласној табли, у времену од 7.30 – 15.00 часова, сваког радног дана од 21.02.2024. године (среда) до 28.02.2024. године (среда).

2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је ,,МАСТЕР ПРОЈЕКТ 2015“ биро за пројектовање, надзор и извођење из Панчева, ул. Његошева бр. 1, локал 1, поднетог овом органу дана 09.02.2024. године, а наручилац наведеног пројекта је Мирослав Јашо из Старе Пазове, ул. Владимира Хурбана бр. 129.

3. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је начелница Одељења за урбанизам и грађење, Душанка Грозданић Миловић, дипл.инж.арх., канцеларија 7 (приземље).

4. Заинтересована лица могу у току јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат, у приземљу зграде Општине у Старој Пазови, радним данима од 7.30 до 15.00 часова, на интернет страници Општине Стара Пазова, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам и грађење, Светосавска бр. 11, најкасније до 28. фебруара 2024. године.

Преузмите документа:

Текстуални део

Главна свеска

Архитектура - цртежи

Графика

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу