• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

grb thumbУ складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23), чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19) и чл. 5. и 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 88/10) Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине оглашава Јавни увид у нацрт измена и допуна просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ и извештај о стратешкој процени утицаја измена и допуна просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ на животну средину.

Нацрт Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ (у даљем тексту: Нацрт Измена и допуна Просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја) обухвата део територија јединица локалних самоуправа: општина Инђија, Рума, Ириг, Стара Пазова и Пећинци и града Сремска Митровица.

1. Јавни увид у Нацрт Измена и допуна Просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, одржаће се у трајању од 30 дана, од 18.01.2024. године до 16.02.2024. године.
Нацрт Измена и допуна Просторног плана са комплетом рефералних карата и Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложени на јавни увид и доступни на увид заинтересованој јавности:

  • - у дигиталном облику на званичној интернет адреси Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине (www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs) и у аналогном облику у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад;
  • - У аналогном и дигиталном облику у просторијама органа надлежних за послове просторног планирања и урбанизма Града Сремска Митровица и Општина Инђија, Рума, Ириг, Стара Пазова и Пећинци.

Јавна презентација Нацрта Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја биће одржана у згради Општинске управе Општине Инђија, Цара Душана број 1, Инђија 2, 06.02.2024. године са почетком у 11:00 часова.

Примедбе на Нацрт Просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, физичка и правна лица могу доставити, искључиво у писаном облику, Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад, или преко органа јединица локалне самоуправе у обухвату плана надлежних за послове урбанизма, у току трајања јавног увида, до 16.02.2024. године.

Јавна седница Комисије за јавни увид одржаће се 28.02.2024. године у згради Покрајинске владе, Бановински пролаз бб, Нови Сад, у жутом салону, са почетком у 15,00 часова.

2. У складу са одредбама члана 50. Закона о планирању и изградњи, о извршеном јавном увиду надлежни орган, односно Комисија, ће сачинити Извештај о обављеном јавном увиду и доставити га Носиоцу израде Плана - Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине.

Преузмите документа:

Текст огласа

Измене и допуне просторног плана - нацрт

Извештај о стратешкој процени утицаја

Заштита природних и културних добара

Природни ресурси, зоне негативних утицаја

Посебна намена простора

Инфраструктурни системи

Природни ресурси и заштита животне средине

Заштита природних и културних добара

Карта спровођења

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу