• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

grb thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21, 62/23) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019) Одељење за урбанизам и грађење оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичних стамбених објеката - Објекат 1 и Објекат 2 спратности ПД+П+4+ПС на кат.парц. бр. 3026, 3027/1, 3027/2 и 3028 к.о. Нова Пазова.

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Oпштине Стара Пазова, на огласној табли, у времену од 7.30 – 15.00 часова, сваког радног дана од 29.12.2023.године (петак) до 05.01.2024. године (петак).

2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је ,,VD PROJEKT plus“ биро за инжењерске делатности и техничко саветовање из Нове Пазове, ул. Кнез Михаила бр. 89, одговорно лице Владимир Дроњак дипл.инж.арх., поднетог овом органу дана 20.12.2023. године, а наручилац наведеног пројекта је "TRIJUMF GRADNJA" д.о.о. из Нове Пазове, ул. Четврта индустријска бр. 11.

3. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је начелница Одељења за урбанизам и грађење, Душанка Грозданић Миловић, дипл.инж.арх., канцеларија 7 (приземље).

4. Заинтересована лица могу у току јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат, у приземљу зграде Општине у Старој Пазови, радним данима од 7.30 до 15.00 часова, на интернет страници Општине Стара Пазова, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам и грађење, Светосавска бр. 11, најкасније до 05. јануара 2024. године.

Преузмите документа:

Текстуални део

Главна свеска

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу